SAN LUCAS 23

1Tukuyninku jataripuspataq, Jesusta Pilatopaq ñawpaqinman puskatanapaq pusapurqanku. 2Paypaq ñawpaqimpitaq, ajinata nispa tumpaykuyta qallarirqanku: –Kay runata imaymana rimaykunawan runakunapaq ch'aqwanampaq umankuna q'uñirichichkaqtam taripamuyku. Qulqi apthapiykunatapas manam athun suyukuna apaykachaqman qunaykichischu nispam niwanku, chaywampas payqa qhapaq suyu apaykachaq Mesiasmi kani nispam nichkan –nispa. 3Pilatotaq Jesusman ajinata tapurirqan: –¿Qanchu judiokunapaq qhapaq suyu apaykachaqnin kankiri? –Nispa. Jesustaq ajinata jaynirqan: –Qan nichkanki –nispa. 4Chhikataq Pilatoqa kurajkaq sacerdotekunaman jinataq runakunaman ajinata nirqan: –Kay runapiqa manam ima juchatapas juchanchasqa kanampaqjina taripachkanichu –nispa. 5Chaywampas paykunaqa astawan kallpawanraq ajinata nispa mat'iykurqanku: –Yachachiyninkunawan tukuy llaqtapacha runakunapaq umantam ch'aqwanapaq q'uñirichichkan. Galilea suyupim qallarimurqan, kunantaq kay Judea suyupiqa kikillantataq ruwachkan –nispa. 6Chayta uyarispataq Pilatoqa, kay runaqa Galileamantachu kasqa nispam tapukurqan. 7Herodespaq apaykachasqan suyuniqmanta Jesús kasqanta yachaspataq, chayniqman pusqaruchipurqan, imaraykuchus Herodesqa chay p'unchaykunapi Jerusalén llaqtallapitaqmi kachkarqan. 8Jesusta rikuspataq Herodesqa anchata kusirikurqan, unay p'unchaykunañam payman rikuyta munasqa, imaraykuchus paymanta rimaqtam uyarisqa, jinataq uj musphay ruway ruwaqta rikuytam suyachkarqan. 9Paymantaq imaymana tapukuykunatam tapuykurqan, chaywampas Jesusqa manam imatapas jaynirqanchu. 10Kurajkaq sacerdotekuna jinataq Diospaq kamachiynin yachachiq runakunaqa chayllapitaqmi kachkarqanku, pikunachus anchata mat'iykuspam tumpaykuchkarqanku. 11Chhikataq Herodes, jinataq pallapallankunawan Jesusta juch'uycharqanku, paymanta asikunapaqtaq achkha chaniyuq sumaq p'achakunawan uj qhapaq suyu apaykachaq runapas kanman ajinatam p'achalliykuchirqanku. Chhikamantataq Herodesqa Pilato qayllaman wajmanta kutirichispa pusqaruchipurqallantaq. 12Chay ñawpaq p'unchaykunapi chhiqninjakuchkaspaqa, chhaqay p'unchaykunapi Pilatowan Herodeswanqa wawqimasintinjinam tukupurqanku. 13Pilatoqa kurajkaq sacerdotekunata, llaqtajawapi atiyniyuq runakunata jinataq llaqta runakunatawan tantaykurqan, 14paykunamantaq ajinata nirqan: –Qankuna kay runata puskatamuwankichis, llaqta runakunata ch'aqwanankupaq umankuta q'uñirichichkan nispa; chaywampas qankunapaq ñawpaqiykichispi nuqa payta tapuykuni, jinaspataq manam ima juchantapas imaynatachus qankunaqa tumpaykunkichis ajinamanjina taripachkanichu. 15Herodespas manallataqmi ima juchatapas paypi taripachkasqachu, chayraykum kutkatachimpuwanchis. Rikuchkankichisñam, kay runaqa manam ima juchatapas wañuchisqa kanampaqjina ruwachkanchu. 16Allinta khirjasaq chhikamantataq kachawachapusaqmi –nispa. 17Sapa watam, Pascua raymipi Pilatoqa runakunaman kusichinanrayku uj wisq'asqa runata kachawachaq karqan. 18Chaywampas tukuyninkum uj kunkalla ajinata nispa waqach'akuyta qallarirqanku: –¡Jesuskaqta wañuchinankupaq kamachiy! ¡Barrabaskaqtataq kachawachapuwaychis! –Nispa. 19Kay Barrabastaqa llaqta chawpipi ch'aqwanapaq uqharikusqanrayku jinataq uj runa wañuchisqanraykum wisq'aykusqaku. 20Pilatoqa Jesusta kachawachayta munaspaqa, paykunaman wajmantam rimapayarqan; 21Chaywampas paykunaqa athun kunkawanraq ajinata nispa waqach'akurqanku: –¡Chakataykuy! ¡Chakataykuy! –Nispa. 22Kimsa kutitawanraq Pilatoqa paykunaman ajinata nirqan: –Ajinaqa, ¿ima mana allintataq ruwanri? Nuqaqa kay runapi manam ima juchantapas wañuchisqa kanampaqjina taripachkanichu. Allinta khirjasaq chhikamantataq kachawachapusaqmi –nispa. 23Chaywampas paykunaqa chakatasqa kanampaq mañaspa astawanraqmi waqach'akurqanku; chay tukuyta waqach'akuspataq munasqankumanjina ruwakunantam tariparqanku. 24Pilatotaq imatachus mañachkarqanku chaymanjina ruwanapaq iyaw nipurqan; 25ajinaqa mayqin runatachus chay runakuna ajllikuchkarqanku, mayqinchus ch'aqwanapaq uqharikusqanrayku jinataq wañuchisqanrayku wisq'asqa kachkarqan chaykaqtam kachawachapurqan, Jesuskaqtataq paykunapaq munayninman puskatapurqan. 26Jesusta chakataykunapaq apapuchkarqanku chhikataq, Cirene llaqtapi tiyakuq Simón sutiyuq uj runata chajrananmanta jamuchkaqta jap'irqurqanku, paymantaq Jesuspaq qhipanta chakanata apanampaq qhiwqaruchirqanku. 27Achkha runakuna jinataq warmikuna waqachkarqanku jinataq paymanta llakirikuspa qaparikuspa qatichkarqanku. 28Chaywampas Jesusqa paykunata qhawkataspa ajinata nirqan: –Jerusalén warmikuna, ama nuqarayku waqaychischu, manachayqa qankunakikinmanta jinataq wawaykichismanta waqaychis. 29Imaraykuchus uj p'unchaykunam jamunqa, maypichus ajinata nikunqa: ‘Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus mana wawayuq kayta atichkanku chaykunaqa, mana wachakuq warmikuna, jinataq mana ima wawa uywanayuq kanku chaykunaqa.’ 30Chhikataq runakunaqa athun urqukunaman ajinata niyta qallarinqaku: ‘¡Nuqaykupataman lluqllaykumuychis!’ Juch'uy urqukunamantaq: ‘¡Pakaykuriwaychis!’ –Nispa. 31Imaraykuchus q'umir sach'awanchus kayta ruwachkanku chhikaqa, ¿imatañataq ch'aki sach'akaqwan ruwapunqakuri? –Nispa. 32Iskay mana allin ruwaq saqra runakunata Jesuswan kuska chakataykunapaq apallarqankutaqmi. 33Jayk'aqchus Suqu uma tullu nisqa chhikaman chayapurqanku chhikataq, Jesusta chakataykupurqanku, iskay mana allin ruwaq saqra runakunatawan kuska, ujtaqa pañaniqnimpi ujkaqtataq lluq'iniqnimpi chakataykurqanku. 34Jesustaq ajinata nirqan: “Tatay, kay ruwasqankunamantaqa pampachariy, imaraykuchus manam ima ruwasqankutapas yachachkankuchu” –nispa. Pallapallakunataq paykunapura pujllanapijina Jesuspaq p'achanta ch'iqirachikunapaq qhawachkarqanku. 35Runakunataq chaypi qhawqasichkarqanku; jinataq llaqtajawapi atiyniyuqkunantin Jesusmanta ajinata nispa asikurqanku: –Wakinkunakaqman qhispichintaqmarï; paychus chiqampipuni Diospaq ajllisqan Mesías kachkan chhikaqa, kunanqa pay kikin qhispichikuyta atillachuntaq ari –nispa. 36Pallapallakunaqa Jesusmanta asikurqallankutaqmi. Payman qayllachakurqanku jinaspataq k'allk'u vinota ujyaykunampaq jaywaykurqanku, 37ajinata nispa: –¡Qanchu judiokunapaq qhapaq suyu apaykachaqnin kanki chhikaqa, qan kikin qhispichikuy! –Nispa. 38Umampataniqpitaq uj qilqasqa karqan, chaytaq ajinata nirqan: “Kaymi judiokunapaq qhapaq suyu apaykachaqninqa.” –Nispa. 39Chay mana allin ruwaq saqra runakuna warkuykusqa kachkarqanku chaykunamanta ujninkaq, Jesusman ajinata nispa mana allin rimaykunawan sutichallarqantaqmi: –¡Qanchu Mesías kanki chhikaqa, qan kikin qhispichikuy, jinataq nuqaykumampas qhispichillawaychistaq! –Nispa. 40Chaywampas ujkaqninqa ajinata nispam ujkaqninman k'amiykurqan: –¿Qampas kikin ñak'ariyta ñak'arichkaspaqa, manachu uj chhikallantapas Diosman mancharichkankiri? –Nispa. 41Nuqanchiskaqqa imachus ñak'arinanchistam ñak'arichkanchis, imaraykuchus tukuy imatachus ruwachkarqanchis chaymantajinam chiqan asut'ita jap'iqachkanchis. Chaywampas kay runaqa manam ima mana allinkunatapas ruwachkarqanchu –nispa. 42Chhikamantataq ajinatawan nirqan: –Jesús, nuqamanta yuwarikuy jayk'aqchus qhapaq suyuykita apaykachayta qallaripunki chhikaqa –nispa. 43Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Sut'intam niyki, kunan kikin p'unchaymi qanqa nuqawan kuska uj sumaq chhikapi taripakupunki –nispa. 44Chawpi p'unchaymanta jinataq kimsa ch'isi pachakamataq, tukuy kaypacham laqa ch'amakapi qhiparapurqan. 45Intiqa manañam k'ancharimpurqanchu, Diospaq wasin k'uchuniqpi kaq kurtinaqa kuska chawpinmantam llik'iwachakurqan. 46Jesustaq astawan kallpawanraqmi ajinata nispa qaparirqan: –¡Tatay, makiykipim ajayuyta jap'ichikuyki! –Nispa. Kayta nispataq, wañupurqan. 47Jayk'aqchus romano kurajkaq pallapalla kay ruwakusqanta rikurqan chhikaqa, Diosman ajinata nispa yupaycharqan: –Chiqampunim kay runaqa mana juchayuq karqan –nispa. 48Chaypi kachkarqanku chay runakunataq, chay tukuy imakuna ruwakuqta rikuspaqa, wijsapatankunallata takakuspam chay chhikamanta puripurqanku. 49Jesusman riqsiq runakunataq, tukuyninku karuniqllapi kachkarqanku; Galilea llaqtamantapacha qatimuchkarqanku chay warmikunapas ajinallatataqmi chaypi qhawachkarqanku. 50Chaypitaq, allimpi jinataq chiqampi puriykachakuq Judea suyupi kaq Arimatea nisqa llaqtamanta José sutiyuq uj runa karqan. Paytaq judiokunapaq Athunkaq Tantakuynimpi kaq runam karqan. 51Kay Joseqa Diospaq qhapaq suyuntam suyachkarqan, jinataq payqa Athunkaq Tantakuypaq chay ruwasqankunataqa manam iyaw nichkarqanchu, 52Pilato qayllaman purispataq Jesuspaq ayanta mañakumpurqan. 53Chakanamanta apaqampurqanku chhikamantataq, uj linomanta qatanapi llawuykuspam qarqapi jutk'usqa aya pakana jutk'uman churaykumpurqan, maypichus manaraqmi pitapas pakachkasqakuchu chayman. 54Chay p'unchayqa samarana p'unchaypaq wakichana p'unchaymi karqan, chay p'unchaytaq qallaykuchkarqanmi. 55Galilea suyumantapacha Jesuswan kuska jamuchkarqanku chay warmikunaqa, purispa aya pakana jutk'uta rikumurqanku, jinaspataq imaynapichus Jesuspaq ayanta churaykumuchkasqaku chaytam rikumurqanku. 56Jayk'aqchus wasiman kutirimpurqanku chhikataq, sumaq q'apaq jampikunata jinataq jawinakunatawan wakichamurqanku. Warmikunataq samarana p'unchaypiqa, imaynatachus kamachiykunapi nichkarqan chaymanjinam samarampurqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\