II JUAN 1

1Ñuca, cuiraj runa, ajllashca señorama quillcauni, camba churiunamas. Cangunara sirtu pacha llaquini, mana ñucalla astaun tucui sirtu shimira yachajcunandi, 2ñucanchijpi tiau sirtu shimiraigumanda, maspas cai shimi ñucanchihua huiñaigama tiangami. 3Cangunahua gracia ali llaquina iyais, ali perdonana iyais, cushi shungus tianauchu, sirtu shimiis, llaquinais, Dios yayamanda, Señor Jesucristomandas; paiga Yayamanda Churimi. 4Ashcara cushiyacani huaquin camba churiunara sirtu shimii purijcunara tupasha, Yayamanda mandashcara pactachisha. 5Cuna canda rugauni, señora, mana mushuj mandashcara quillcashcasna, astaun callarimanda charishcara, ñucanchi parijumanda llaquinaushunchi. 6Caimi llaquina, Dios mandashcasna purina, Caimi pai mandashca, canguna llaquinaushcahua causangaj, canguna callarimanda uyashcasna. 7Ashca umachijcuna mundui llucshinaushcami, Jesús aichai shamushcara mana sirtuchu niucuna. Casna rimaj umachijmi, anticristo nishca, 8Ricuichi cangunallara, canguna tarabashcamanda aparishcara ama pirdingaj, astaun intiru paganara apingaj. 9Maicans ali ñambira saquisha, Cristo yachachishcai mana catisha, Diosta mana charinzhu. Randi Cristo yachachishcai catij Yayaras Churiras charin. 10Maicans cangunajma shamujpi, cai yachachishcara mana rimaj ajpi, huasii paita ama chasquichu, ama nichu: “Alirami shamushcangui.” 11Maicans paita: “Alirami shamushcangui,” nisha pai manali ranaunai cumpañaun. 12Ashcara charini cangunama quillcangaj, astaun mana munacanichu quillcahua tintahuas rangaj, astaun chapauni cangunajma shamungaj, ñahuipura rimanaungaj, ñucanchi pariju pactajta cushiyangaj. 13Camba Dios ajllashca ñaña churiuna canda saluranaun. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\