II TESALONICENSES 1

1Pablo, Silvano, Timoteo, tesalónicauna iglesiama quillcanchi, ñucanchi Yaya Diospi Señor Jesucristoi tiaj iglesiama. 2Gracia ali llaquina iyairas cushi shunguras charichi Dios ñucanchi Yayamanda, Señor Jesucristomandas. 3Tucui huras Diosta agrasina anchi cangunamanda, uquiuna. Casna rana valinmi, imasna canguna quirina iñasha rin, shinallara tucui canguna shujcunara llaquina yaparisha rin. 4Ñucanchillara alabarinchi Diospa iglesiaunai cangunamanda, canguna ahuantaj shungumanda, canguna turmindarishcaunai quirishcamandas, canguna turbarishcaunai ahuantashcamandas. 5Caimi Diospa ali taripanara ricuchin, canguna ali valijcuna iyashca anguichi Dios mandana pachai icungaj. Caimandami turmindachishca anguichi. 6Dioshua alimi cangunara turmindachijcunara turmindachinahua pagangaj. 7Canguna, turmindachishcauna ajpis, Dios cangunara samachina ñucanchihua pariju, Señor Jesús ahua pachamanda ricurimujpi paihua ushaj angelgunahua, 8sindij ninahua shamunaunga, Diosta mana ricsijcunaras ñucanchi Señor Jesucristo evangelio ali shimira mana caźujcunaras pagangaj. 9Caiguna livachishca anaunga, huiñai huiñaigama chingachishca anaunga, Señorba ñaupajmanda, paihua gustu sumaj ushanamandas, 10pai shamuna punzhai ahuayachi tucungaj paita quirijcunamanda, tucui quirijcuna paihua sumajta gustasha alabangaj chi punzhai, imasna canguna ñucanchi shimira quirijcuna ashcanguichi. 11Chiraigumanda tucui huras cangunamanda mañanchi, ñucanchi Dios cangunara, “Valijcunami,” nisha iyahcu pai cayashcamanda, shinallara Dios canguna tucui alirana munairas, tucui quirinamanda ranaras, paihua ushaihua pactachichu. 12Mañanchi ñucanchi Señor Jesucristo shutira ahuayachishca achu cangunajpi, cangunas paihuajpi, ñucanchi Dios ñucanchi Señor Jesucristo gracia ali llaquina iyai yanapashcamanda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\