RASHCAUNA 19

1Apolos chara Corintoi tiaushcai, Pablo urcu partii purishca huasha, Efeso llactama shamuca. Chihui huaquin quirijcunara tupaca. 2Paigunara tapuca: “¿Canguna quirishcai Santu Ispiritura apishcanguichichu?” Paiguna cutipanauca: “Santu Ispíritu tiashcara mana ansallas uyashcanchichu.” 3Shinajpi Pablo nica: “¿Imaira bautisashcauna anguichi?” Paiguna cutipanauca: “Juan bautisashcai.” 4Pablo nica: “Juan aripintirijcunara bautisaca, runaunara yachachisha paimanda huasha shamuj Jesuspi quirinauchu; pai Cristomi.” 5Caita uyasha, Señor Jesuspa shutii bautisarinauca. 6Pablo paiguna ahuai paihua maquira churajpi, Santu Ispíritu paigunama shamuca. Paiguna shu shimiunara rimanauca, shinallara Diosmanda rimanauca. 7Tucui cai runauna chunga ishquipura anauca. 8Pablo judiuguna tandarina huasii icusha, quinsa quilla tupura mana ansas manzhasha, Dios mandana pacha shimira yachachica, runaunahua rimananausha. 9Astaun huaquinguna shinzhiyasha, mana quirisha, tandarishca runauna ñaupajpi Jesuspa Ñambi nishcara manali rimanauca. Pablo paigunajmanda anzhurisha, quiricunara chicanyachica. Caran punzha shu Tiranno nishca runa escuela huasii yachachica. 10Shina rasha, ishqui huata tupura catica. Shinajpi tucui Asia partii causajcuna, judiu ashas, griegu ashas, Señor Jesuspa shimira uyanauca. 11Dios mana rimaihuaj munanaita rashcaunara rarca Pablo maquihua. 12Shinajpi Pablo aichai pichashca pañuilounara churarinaunaras ungushcaunama apanauca. Shina rasha ungushcauna aliyanauca, paigunamanda irus supaiguna llucshinauca. 13Huaquin yanga purij judiuguna, supaigunara ichujcuna tianauca.”Señor Jesuspa shutira rimashun,” ninauca supai icushca runaunara alichingaj. Supaigunama: “Pablo rimaushca Jesuspa shutii llucshi,” ninauca. 14Shu Sceva nishca runa, judiu runa, sacerdoteuna apu, canzhis churiyuj aca. Caiguna casna ranauca. 15Manali supai cutipasha nica: “Jesusta ricsini, yachanimi pitairi Pablo, randi canguna, ¿pita anguichiri?” 16Supai icushca runa paiguna ahuai saltasha, paigunara vinsica. Shinajpi paiguna chi huasimanda llatanguna chugrichishcauna miticunauca. 17Tucui Eíeso llactai causajcuna uyanauca, judiu ashas, griegu ashas. Tucui manzharinauca, shinarasha Señor Jesuspa shutira ahuayachishca aca. 18Quirijcunamanda ashcauna shamunauca, paiguna ñaupa rashcaunara cuintasha ricuchinauca. 19Shinallara ashca sagrana yachajcuna paiguna yachaushca quillcaunara apamusha tucuihua ñaupajpi rupachinauca. Quillcauna valishcara yupasha ricujpi pichca chunga huaranga cullqui aca. 20Shinajpi Diospa shimi mirarisha rica, ushaihua vinsica. 21Cai tucui pasashca huasha, Pablo paihua almai iyarica Jerusalenma ringaj, Macedonia Acaya partiunara purishca huasha. Pai nica: “Ñuca Jerusalembi tiashca huasha ministirinmi shinallara Roma llactama ringaj.” 22Pablo paita yanapajcunamanda ishquira, Timoteora Erasto nishcandi, Macedonia partima cachaca. Pai randi Asia partii unaira saquirica. 23Chi hurascunai Jesuspa Ñambira rimashcamanda, runauna ashcara nusparisha piñarinauca. 24Shu Demetrio nishca cullquira tarabaj runa ichilla huasiunara raj aca, Diana nishca huarmi diospa alabana huasi cuinta ricurij. Shina tarabajcunama ashcara ganachij aca. 25Demetrio caigunama, shina tarabajcunamas, nica: “Runauna, canguna ali yachanguichi imasna cai tarabanamanda charij anchi. 26Ricunguichi shinallara uyanguichi imasna cai Pablo mana Eíeso llactallai rimaun, astaun ñaca tucui Asia partii. Ashca runaunara rimasha anzhuchishcami, casna nisha: ‘Maquihua rashca dioscuna mana sirtu dioscunachu. ’ 27Manzhai tianmi ñucanchi ganana pishii urmangami, shinallara atun Diana huarmi diospa templo huasi mana ansas llaquishca tucunga; maspas tucui Asiai, intiru mundui llaquishca huarmi diospa sumajta huajlichingaj callaringa.” 28Caita uyasha ashcara piñarinauca, casna nisha caparinauca: “Efesioscuna Diana atunmi.” 29Intiru llacta nusparica. Tucui pariju paiguna tandarina huasima gun callpasha rinauca. Macedoniamanda Gayora Aristarcora, Pablora cumpañajcunara, apinauca. 30Pablo runaunajma icusha nijpi, quirijcuna mana munanauca. 31Shinallara huaquin Asiamanda apuuna, paihua amiguuna asha, shimira Pabloma cachanauca: “Tandarina huasima, ama icui richu,” nisha. 32Shujcuna shu samira caparinauca, chishujcuna shujta, Tandarijcuna nusparishca anauca. Mana yachanaucachu paiguna tandarishcara. 33Runauna chaupi shungumanda shu Alejandro nishca runara judiuguna llucchisha shayachinauca. Shinajpi Alejandro chunllayachingaj maquihua ricuchica, runaunara rimasha nisha. 34Paita judiu ajta ricsisha, tucui runauna ishqui huras tupura pariju caparinauca: “Efesioscuna Diana atunmi.” 35Shinajpi quillcaj apu runaunara chunllayachisha rimaca: “Efeso runauna, tucui runauna yachanaun imasna Efeso llacta Diana atun huarmi diospa huasiras, Jupitermanda urmamujtas cuirajmi. 36Caita mana cutipaihuaj asha, canguna chunllayana ministirinmi, mana imaras dsas rasha. 37Cai canguna pushamushca runauna camba huarmi diospa huasimanda mana shuhuanaushcachu, paihua shutiras mana caminaushcachu. 38Demetrio, paihua pariju tarabajcunandi, ima piñanaunaras charisha, taripana tian, taripajcunas tianaun. Parijumanda taripanuichi. 39Maspas ima taripanaras charijpi, gubirnu tandarinai aíichina usharin. 40Manzhaimi ñucanchillara cauźayachi tucungaj, cai tandarinama yangamanda tandarishcaraigu” 41Caita rimashca huasha tandarijcunara dispirisha cachacami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\