RASHCAUNA 9

1Paulo chara Señorbi quirijcunara chijnisha, huañuchisha nisha, sacerdote atun apuma rica. 2Paimanda quillcaunara mañaca Damasco llactai tiaj judioguna tandarina huasiunai icungaj. Chihui icusha cai Ñambi nishcara catijcunara tupasha, cari ashas, huarmi ashas, paigunara apisha Jerusalenma pushangaj. 3Saulo ñambira riushcai, Damasco llactama pactana mayambi, cungaimanda ahua pachamanda paihua muyujta chiujlla ricurica. 4Allpai urmasha, shu shimi rimauta uyaca; “Saulo, Saulo,” nisha, “imarasha turmindachihuangui?” 5Saulo nica: “¿Pitangui, Señor?” Uyashca shimi cutipaca: “Ñuca can turmindachiushca Jesúsmi ani. Can tucsina pundai nijtasha, canllara chugringu.” 6Manzharisha, chucchusha, Saulo nica: “Señor, ¿imara munangui ñuca rangaj?” Señor nica, “Atari, llactama icui. Chihui imara ranara canda rimanaunga.” 7Saulohua riu runauna manzharisha pariju shayarinauca. Shimira sirtu uyanauca, astaun pitas mana ricunaucachu. 8Shinajpi Saulo allpamanda atarisha, ñahuira pascasha mana imaras ricucachu. Shina rasha maquimanda apisha, paita pushanauca; Damasco llactama icuchinauca. 9Chihui quinsa punzhara mana ricusha tiauca, mana micusha, mana upisha. 10Shu quirij runa Damascoi tiauca, paihua shuti Ananías nishca. Nuspaibi Señor paita rimaca: “Ananías” Pai cutipaca: “Caibimi ani, Señor.” 11Señor paita nica: “Atari, ri ‘Dirichu’ nishca ñambima. Chihui, Judaspa huasii, shu Tarso llactamanda runara mascai, paihua shuti Saulo. Pai Diosta mañaun. 12Cai Saulo shu Ananías nishca runara nuspaibi ricushcami, paihuajpi icusha, maquira paihua ahuai churaca ñahuira pascangaj!’ 13Shinajpi Ananías cutipaca: “Señor, cai Saulomanda ashca runaunamanda uyashcani pai ashca llaquira rashcara Jerusalembi causau canda quirijcunara. 14Astaumbas, caibi sacerdote apuunamanda mandashcara charinmi tucui camba shutii mañajcunara apingaj!’ 15Señor paita nica: “Ri, cai Saulo ñuca ajllashca runami. Pai ñuca shutira gentilgunama, rey apuunama, Israel churiunamas rimangami. 16Ñuca paita ricuchisha imasna pai turmindarina anga ñuca shutimanda,” 17Shinajpi Ananías rica, huasima icusha, paihua maquira Saulo ahuai churaca.”Uqui Saulo,” nica, “can shamuushca ñambii ricurij Señor Jesús ñucara cachamushcami camba ñahuira pascangaj, camba shungüi Santu Ispirituhua undashca angaj!’ 18Chi ratullaira, paihua ñahuimanda aichahua cara cuinta urmajpi alira ricuca. Atarisha bautisaricami. 19Saulo micushca huasha, ursara apica. Saulo huaquin punzhauna Damascoi tiaj quirijcunahua pariju tiauca. 20Dsaslla Saulo judiuguna tandarina huasiunai Cristo shutira camachica, pai “Diospa Churimi,” nisha. 21Tucui paita uyajcuna manzharisha rimanauca: “¿Manzhu cai Saulo jerusalembi Jesuspa shutira rimajcunara tucuchiuca? ¿Manzhu chihuaj caimas shamuca quirijcunara apisha pushangaj sacerdote apuunama?” 22Astaumbas SauIo, Diospa shimii mas shinzhiyaca. Damascoi causaj judiuguna pandarishcara ricuchica, “Sirtu pacha cai Jesús Cristomi,” nisha. 23Ashca punzhauna pasashca huasha, judiuguna pariju rimanausha Saulora huañuchingaj iyarinauca. 24Paiguna iyaushcara Saulo riparacami. Judioguna punzhandi tutandi punguunai chapanauca paita huañuchingaj. 25Shinajpi quirijcuna Saulora apisha, tuta, tasai irguchinauca llacta quinzha huasha partima. 26Jerusalenma pactamusha Sauio quirijcunahua llutarinara munaca, randi tucui paita manzhanauca, pai quirij ashcara mana quirisha. 27Shinajpi Bernabé Saulora apisha, cachashca runaunama pushaca. Paigunara cuintaca imasnara Saulo ñambii Señorda ricujpi, Señor paita rimaca, shinallara cuintaca Damascois mana manzhashcahua Jesuspa shutii rimaca. 28Saulo Jerusalembi tiaj quirijcunahua icusha llucshisha tiauca. 29Mana ansas manzhashcahua Saulo Señorba shutii rimaca. Grieguunahua rimananauca; chiguna paita huañuchinara munanauca. 30Uquiuna caita riparasha, Saulora Cesarea llactagama pushasha, paita Tarso llactama cachanauca. 31Iglesiauna ganaslla tucunauca, Judea, Galilea, Samaria partiunai. ïñasha rinauca, Señorda manzhashcahua causasha, Santu Ispirituhua shinzhiyachishca mirarinauca. 32Pedro caran partima purisha, Lida nishca llactai causaj quirijcunama shamuca. 33Chihui shu Eneas nishca runara tupaca; ña pusac huatara caitui sirica. Suchu, mana purij aca. 34Pedro paita nica: “Eneas, Jesucristo canda alichinmi. Atari, camba puñunara pillui!’ Chi ratullaira ataricami. 35Paita tucui Lida Saronas llactaunai causajcuna ricunauca. Paiguna Señorbi quirinauca. 36Jope llactai shu quirij huarmi tiaca, paihua shuti Tabita, shu shimii Dorcas. Cai huarmi alira raj aca, tsuntsuunama cuyaj. 37Chi punzhaunai ungusha, Dorcas huañucami. Paita armachishca huasha, shu ucui churanauca. 38Lida Jope llacta mayambi aca. Quirijcuna Pedro chihui ajta uyasha, ishqui runara cachanauca: “Ñucanchijma uctalla shamupai,” nisha rugasha. 39Pedro atarisha paigunahua rica. Pai pactai rijpi, chi ucuma pushanauca. Huañushca huarmi muyujta, huaccha huarmiuna pai sirashca bataunaras churarinaunaras huacasha ricuchinauca, Dorcas paigunahua pariju tiaushcai rashcaunara. 40Shinajpi Pedro tucuira canzhama cachasha, cungurisha Diosta mañaca. Huañushca huarmima tigrarisha paita rimaca: “Tabita, atari!’ Ñahuira pascaca, Pedrora ricusha atarisha tiarica. 41Pedro paita maquimanda apisha atarichica. Shinajpi quirijcunara cayasha huaccha huarmiunandi paita causarishcara ricuchicami, 42Cai rashca uyarica tucui Jope llactai. Ashca runauna Señorbi quirinauca. 43Casna rasha Pedro unaira tiaca Jope llactai, shu Simomba huasii. Simón aicha caraunara chaquichij aca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\