COLOSENSES 3

1Canguna Cristohua pariju causarishca asha, ahuai tiajcunara mascaichi, Cristo Diospa ali maqui partii tiarishcai. 2Ahuai tiajcunara ricuichi, mana cai pachai tiajcunara. 3Huañushcanguichi, canguna causai Cristohua pariju Diospajpi pacashcami. 4Ima huras Cristo ricurimujpi, paimi canguna causai, chi hurasllaira cangunas paihua pariju ricuringuichimi paihua sumajpi. 5Shinajpi, cangunajpi tiaj mundu munaira huañuchichi: shujhua tacarinara, irus iyaira, ucha aicha munaira, manali rana munaira, cullquira yapajta munanaras, caimi runa rashca diosta alabana cuinta. 6Casna ranaunamanda Diospa piñarina shamun mana caźujcunama. 7Canguna casna ranaunai ñaupa huras puricanguichi, imasna chigunai causacanguichi. 8Cuna huras, canguna tucui casna ranaunara saquichi: piñarina, piñana, manali shungu, Diosta camina, irus shimiuna canguna shimimanda. 9Ama llullanuichichu cangunapura, canguna rucu causaira ichushcaraigumanda pai rashcaunahua. 10Astaumbas mushuj causaira churarichi. Caimi mushujyasha rin, canguna pactajta yachanagama, paita iñachij Cristo ricurina tunui. 11Cai mushuj causaibi, illan ima griegus, ima judius, ima circuncisionda ranas mana ranas, ima aucas, ima carumanda shamujpas, ima sirvijpas, ima lugar runas. Astaumbas Cristo tucuimi tucuigunais. 12Shinajpi, canguna Dios ajllashcauna asha, chuyajcuna, llullu shungura churarichi, shinallara ali shunguras, mansu shunguras, ahuantaisiqui shunguras. 13Parijumanda ahuantanuichi. Parijumanda perdonanuichi maican runa shujta piñajpi. Imasna Cristo cangunara perdonashcasna, shinallara perdonanuichi cangunapura. 14Cai tucuimanda ahuai, llaquina shungura churarichi, tucui alira pactachingaj. 15Diospa ganas causana mandachu canguna shungu ucui, Chi cushimallara cayashca acanguichi shu aichallai. Shinallara Diosta agrasichi. 16Cristo shimi canguna shungüi undajta tiachu. Cangunapura yachachichi, camachichi tucui yachanahua, salmos cantanaunahua, alma cantanaunahua, gracia ali llaquina iyaihua Señorda cantasha canguna shungüi. 17Imara rashas, rimana ajpi, rana ajpis, tucuira raichi Señor Jesuspa shutii, paimanda Dios Yayara agrasisha. 18Huarmiuna, canguna cariunara caźuichi, imasna Señorbi quirijcunahua aiimi tucun. 19Cariuna, canguna huarmiunara llaquichi. Paigunahua ama milli tucuichichu. 20Churiuna, canguna yayaunara uyaichi tucuibi. Casna rasha Señorda cushiyachinguichi. 21Yayauna, canguna churiunara ama yapajta piñachinguichichu, paigunara ama llaquichingaj. 22Sirvijcuna, canguna cai pachai aj patrungunara tucuibi uyaichi, mana paiguna ricushcallai tarabasha runaunara cushiyachingaj munajcunasna, astaumbas ali shunguhua, Diosta manzhasha. 23Tucui imara rashas, shungumanda raichi, Diospajta cuinta mana runajta. 24Caita yachaichi, Señormanda pagai tucunguichimi herencia nishca Dios cushcara, canguna Cristo Señorda sirvishcamanda. 25Astaumbas manali raj runa pai manali rashcallarara cuti apingami, Dios tucui runaunara chi tunullara ricun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\