GÁLATAS 6

1Uquiuna, shu runa uchai urmajpi, canguna Ispirituhua undashcauna cai runara alichichi mansu shunguhua, canllara iyarisha cambas ama shinailara tintai tucungaj. 2Canguna shujcuna cargara aparichi, shina rasha Cristo mandashca shimira pactachichi. 3Maican runas, “Valij mi ani,” nisha iyarisha, mana imas ashallara, pai quiquinllarara umachin. 4Shinajpi, caran duiñu pai quiquin rashcara ricuchu, pai quiquin rashcamanda alabai tucungaj, astaun mana shujpajmanda. 5Caran duiñu paihua quiquin cargara apangami. 6Diospa shimira yachachishca runa ima ali ranahuas yanapachu paita yachachij runara, 7Cangunallarara ama umachichichu, Dios mana burlaihuajchu. Imaras shu runa tarpusha chillarara pallangami. 8Pi runas paihua quiquin aicha munashcara tarpusha, aichamanda ismura pallangami. Astaumbas maicambas Ispíritu munashcara tarpusha, Ispiritumanda huiñai causaira pallangami. 9Ama sambayashunchi alira rangaj. Ñucanchi mana sambayasha, pactarishca punzhai pallashunmi. 10Shinajpi, lugar tiajpi, alira rashunchi tucuigunahua, maspas quirijcunahuas. 11Ricuichi ima atun letraunahua cangunama quillcauni, ñuca quiquin maquihua. 12Aichai ali ricurishun nijcuna cangunara circuncisionda rangaj mandanaun, paiguna ama turmindari tucungaj Jesuspa cruzraigumanda. 13Quiquin circuncisionda rajcunallara ley camachishca shimira mana pactachinaun. Astaumbas cangunara circuncisionda rangaj munanaun canguna aichamanda alabai tucungaj. 14Ñucajpi ama lugar tiachu ñucallara alabaringaj, astaumbas ñucanchi Señor Jesucristo cruzpi cushiyasha, paimanda mundu ñucajma chacatashca aca, ñucas munduma. 15Cristo Jesuspi, circuncisionda ranas mana ranas imajpas mana valinzhu, astaumbas mushuj causanami valin. 16Tucui cai camachishcai purijcuna cushiras llaquinaras charinauchu, shinallara Diospa Israelma. 17Cunamanda ñaupajma pihuas ama mulistahuachu. Ñuca aichai Señor Jesuspa siñalgunara charinimi. 18Uquiuna, ñucanchi Señor Jesucristo gracia ali llaquina iyai canguna ispirituhua tiachu. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\