JUAN 15

1Jesús nica: “Ñuca sirtu uvillas yura ani. Ñuca Yaya uvillas yurara cuirajmi. 2Tucui pallca ñucamanda muyura mana aparijta pitinga; muyura aparijcunara pichasha alichinga astaun mas aparingaj. 3Ñuca rimashca shimimanda canguna ña pichashca anguichi. 4Ñucajpi tiaichi, ñucas cangunajpi. Imasnara pallca paillara mana ushan aparinara mana yurai pigariaisha, shinallara canguna mana ushanguichichu aparinara mana ñucajpi pigariaisha. 5Ñuca uvillas yura ani, canguna pallcauna anguichi. Pihuas ñucajpi pigariaisha, ñucas paihuajpi, pai ashca muyura aparingami. Ñucamanda anzhurishca asha, mana ima ranaras ushanguichichu. 6Maicans mana ñucajpi pigariaisha, mana valij pallca cuinta ichui tucunga, chaquiringaj. Ichushca pallcaunara tandachinaunga, ninai shitasha rupachinaunga. 7”Canguna ñucajpi tiausha, ñuca shimiuna cangunajpi tiausha, imaras munasha mañaichi, cangunajta rashca anga. 8Canguna ashca muyura aparijpi, ñuca Yaya sumaj yachishcami anga. Shinajpi canguna ñuca quiquin yachachishca runauna tucunguichimi. 9Imasna Yaya ñucara llaquihuashca, shinallara ñuca cangunara llaquishcani. Ñuca llaquiushcai tiaichi. 10Canguna ñuca mandashca shimiunara pactachisha, ñuca llaquiushcai tiaunguichimi, imasna ñuca Yaya mandashca shimiunara pactachishcani, shinallara pai llaquiushcais tiauni. 11Cai shimiunara cangunama rimashcani ñuca cushi cangunajpi pactarichu, canguna cushi undajta angaj. 12Caimi ñuca mandashca shimi, ‘Canguna parijumanda llaquinuichi, ñuca cangunara llaquishcasna. ’ 13Pi runas cai llaquinamanda yalira mana charinzhu, shu runa paihua causaira paihua amiguuna randimanda cungaj. 14Canguna ñuca amiguuna anguichi ñuca mandashcara rasha. 15Cunaga, cangunara sirvijcuna nisha mana rimashachu. Shu sirvij paihua patrún rashcara mana yachanzhu. Astaun cangunara amiguuna nisha rimashcani. Ñuca Yayamanda uyashcara tucuira cangunara cuintashcani. 16”Canguna ñucara mana ajllashcanguichichu, astaun ñuca cangunara ajllashcani. Cangunara cachashcani aparij tucungaj, canguna aparishca saquirichu, canguna imaras Yayara mañajpi ñuca shutii, cangunara cungami. 17Caita cangunara mandani: ‘Llaquinaunguichi parijumanda. ’ 18”Cai pacha runauna cangunara chijnijpi, caita yachaichi, paiguna shinallara ñucara chijnihuanauca cangunamanda ñaupara. 19Canguna cai pachamanda ajpi, cai pacha runauna paiguna quiquimbajta llaquinaunma; astaun canguna mana cai pachamanda ajpi, chijni tucushcanguichi ñuca cangunara cai pachamanda ajllashcaraigu. 20Ñuca cangunara rimashca shimira iyaringuichi. Shu sirvij paihua patrunmanda mana yalinzhu. Runauna ñucara turmindachihuanauca; shinallara cangunara turmindachinaungami. Paiguna ñuca rimashca shimira pactachisha, shinallara canguna rimashcara pactachinaungami. 21”Astaumbas runauna cai tucuira cangunara ranaunga ñuca shutimanda, ñucara cachamujta mana ricsishcamanda. 22Ñuca mana shamushca ajpiga, paigunara mana rimashca ajpi, uchara mana charinaunmaca. Cuna paiguna rimanara mana ushanaun, ‘Mana yachacanchichu,’ nisha, paiguna ucharashcamanda. 23Maicans ñucara chijnisha, shinallara ñuca Yayaras chijnin. 24Ñuca paiguna chaupi shungüi shuj cuna mana rashca tunu ranaunara mana rashca ajpi, paiguna uchara mana charinaunmaca. Cunaga ñucaras, Yayaras ricunaushcami, chijninaushcami. 25Casna tucushcami paiguna ley shimii quillcashca pactaringaj: ‘Yangamanda chijnihuanauca. ’ 26”Astaun Yayajmanda ñuca cachamushca Yanapaj, Yayajmanda llucshimuj, sirtu rimaj Ispíritu shamusha rimangami. 27Cangunas shinallara ñucamanda rimanguichi, canguna callarishcamanda pacha ñucahua pariju causashcamanda.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\