TITO 3

1Paigunara iyachi mandajcunara apuunaras caźungaj, uyaisiquiuna tucungaj, puruntuuna ima ali ranaras rangaj. 2Pitas ama llullasha huajlichinauchu, ama macanuisiquiuna tucunauchu, randi llaquisiquiuna, mansu shunguyujcuna anauchu tucui runaunahua. 3Ñucanchis ñaupa huras iyai illajcuna acanchi, mana caźujcuna, chingarishcauna, aicha ucha munairas, ima gustashcaras sirvijcuna acanchi, manali rana munaibis, chijninais causasha, chijnijcunahua, parijumanda chijninausha. 4Astaun ñucanchira Quishpichij Diospa ali shungu ricurimujpi, pai runaunara llaquishcas, 5quishpichihuaca, mana ñucanchi alirashcaunamandachu, astaun pai llaquishcamanda, ñucanchi quishpichishcai maillashcamandas, shinallara Santu Ispiritui mushujyachishcamandas. 6Dios Santu Ispiritura ñucanchijpi pactajta talica, ñucanchira Quishpichij Señor Jesucristomanda, 7ñucanchi paihua gracia ali llaquina iyaimanda ali dirichu alichishca, heredero nishca apijcuna tucushcanchi, imasna huiñai causaira chapashcasna. 8Caiga sirtu shimimi. Cai shimiunara shinzhira yachachi, Diospi quirijcuna ali ranaunara ranauchu. Caiguna aliunami valijcunami runaunaj. 9Upa tunu tapunaunara, unaimanda miramuj shutiunaras, macanauna shimunaras, ley shimimanda tapunaunaras saqui. Caiguna mana valinaun, mana sirvinaun. 10Chaupichij runara ichui, shu cuti ishqui cuti camachishca huasha, 11caita yachasha, casna runa manalima ña tigrashcami, uchara raun, pai quiquin ucharashcamanda cauźayachishcami. 12Ima huras ñuca Artemasta, Tiquicora cambajma cachajpi, uctalla shami ñucajma Nicópolis llactama. Chihui tamia timpura pasasha iyauni. 13Zenas abogado runara Apolostas yanapai paiguna ñambii, ama imas paigunaj pishichu. 14Ñucanchijcuna shinallara yachanauchu ali ranaunara rangaj, ministijcunara yanapangaj, paiguna mana aparishcauna illaj anauchu. 15Tucui ñucahua tiajcuna canda saluranaun. Quirijpuramanda ñucanchira llaquijcunara salurai. Gracia ali llaquina iyai tucui cangunahua achu. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\