HECHOS 13

1Antioquiapi iñiqkunawanmi kachkarqa Diosmanta willakuqkunawan yachachiqkuna. Paykunam karqa Bernabey, Simon Negro, Cirenemanta kaq Lucio, Manaen hinaspa Saulo. Manaenqa karqa Galilea lawpi munaychakuq Herodeswan warma kaspa kuska uywasqam. 2Huk punchaw ayunaspanku Señorta adorachkaptinkum Chuya Espiritu nirqa: —Bernabeytawan Saulota rakipuwaychik, paykunataqa qayarqani kamachisqayta ruranankupaqmi —nispa. 3Ayunaruspankum Diosta mañakurqaku hinaspam makinkuta paykunapa hawanman churaykuspanku aviarurqaku. 4Chuya Espiritupa kachasqanmi Bernabeywan Saulo chayarurqaku Seleuciaman, chaymantañataqmi buquepi rirqaku Chipre islaman. 5Chay islapa patan Salamina sutiyoq llaqtaman chayaruspankum Diospa palabranmanta willakurqaku judiokunapa huñunakunanku wasikunapi. Paykunawantaqmi Juanpas rirqa yanapananpaq. 6Chay enteron islanta puriruspankum chayarurqaku Pafos llaqtaman. Chaypim tarirurqaku Barjesus sutiyoq judiokunamanta kaq brujota. Paymi llullakuspan nirqa: —Diosmanta willakuqmi kani —nispa. 7Chay brujom yanapaq allin yachayniyoq prefecto Sergio Pablota. Chay prefectom Diospa palabranta uyariyta munaspan qayachimurqa Bernabeytawan Saulota. 8Ichaqa Elimaswan sutichasqa chay brujom paykunapa contranpi karqa prefecto Sergio ama iñinanpaq. 9Aswanqa Pablowan sutichasqanku Saulom Chuya Espiritupa huntasqan chay brujota qawarayaruspan nirqa: 10—¡Imaymana llullapa hinaspa tukuy mana allinta ruraspa allin kaqkunapa contranpi sayariq Supaypa churin runa! ¿Imanasqataq mana samaspa Señorpa cheqap ñanninkunapi kay munaqkunata pantachichkanki? 11Kunanmi Señor castigasunki, ñawsayaruspaykim unay punchawkuna intipa kanchayninpas mana rikuq kanki —nispa. Chayllapunim tutayaq qosnipi hina rikurirurqa, mana rikukuyta atispan tampikachaspan maskarqa pipas makinmanta pusarikunanpaq. 12Kaykunata prefecto rikuspanmi Señormanta Pablopa yachachisqanta uyarispan admirakuywan iñikurqa. 13Pablom riqmasinkunapiwan Pafosmanta buquepi lloqsirqaku Panfilia lawpi Perge llaqtaman. Juanñataqmi paykunamanta rakikuruspan Jerusalenman kutikurqa. 14Chaymantam Pablowan Bernabey Pergemanta rirqaku Pisidia lawpi Antioquia llaqtaman. Chaypim samana punchawpi judiokunapa huñunakunan wasiman yaykuspanku tiyaykurqaku. 15Diospa leynintawan Diosmanta willakuqkunapa qellqasqanta leeruspankum chay huñunakusqankupi kamachikuqkuna Pablotawan Bernabeyta nichirqaku: —Wawqeykuna, imallapas willarikunaykichik kaptinqa kunanyá willarikuychik —nispa. 16Chaymi Pablo sayarispan makinwan upallanankupaq señaschaspan nirqa: —Israelpa mirayninkuna chaynataq Diosta kuyaspaykichik manchakuqkuna, uyariychik, 17Israel runakunapa Diosninchikmi ñawpaq abuelonchikkunata akllarqa hinaspanmi achka-achkaman mirachirqa runapa llaqtan Egipto nacionpi yachaptinkuraq, chay llaqtapi ñakarisqankumantam atiyninwan horqomurqa. 18Tawa chunka watapunitaqmi mana kasukuchkaptinkupas chunniqpi paykunata Dios yanaparqa. 19Canaan allpapi qanchis nacionkunata chinkachispam chay allpata ñawpaq abuelonchikkunaman qorqa. 20Yaqa tawa pachak pichqa chunkan watapunim juezkunawan gobiernachirqa Diosmanta willakuq Samuelpa tiemponkama. 21Abuelonchikkuna reyta mañakuptinkum Dios qorqa Saulta paykunata tawa chunka wata gobiernananpaq, payqa Benjaminpa castan Cispa churinmi karqa. 22Payta rey kayninmanta wischuruspanñataqmi akllarqa Davidtaña abuelonchikkunapa reynin kananpaq, paymantam Dios nirqa: “Reqsinim Isaipa churin Davidta, payqa agradoypaqmi, paymi ruranqa tukuy ima ñoqapa munasqayta” nispa. 23Kikin Davidpa mirayninmantam nacemurqa Jesus. Paytam Dios Tayta kachamurqa Israelpa llapallan mirayninkunata salvananpaq ñawpaq abuelonchikkunaman nisqanpi hina. 24Manaraq Jesus yachachiyta qallaykuchkaptinmi Juan willakurqa: “Israelpa llapa mirayninkuna, huchaykichikmanta wanakuspa bautizakuychik” nispa. 25Wañukunanpaq hichpallaña kachkaptinmi nirqa: “Manam ñoqaqa kani qamkunapa piensasqaykichikchu, aswanqa ñoqamanta qepatam hamunqa huk hatun kamachikuq, paypataqa usutallantapas manam puskanaypaq hinachu kani” nispa. 26—Abrahampa mirayninmasillaykuna hinaspa Diosta kuyaspa manchakuqkuna, kay allin willakuykunatam Dios apamuwarqanchik salvakunanchikpaq. 27Jerusalenpi yachaqkunam llapa jefenkunapiwan Jesus pim kasqanta mana yachastin wañunanpaq sentenciarurqaku, chaynapim Diosmanta willakuqkunapa nisqankunata cumplirqaku. Sapa samana punchawpi leechkaspankupas manam entienderqakuchu. 28Wañunanpaq hina mana huchayoqta tarichkaspankupas Pilatotam mañakurqaku Jesusta wañuchinanpaq. 29Bibliapi tukuy nisqanman hina cumplikuruptinmi cruzmanta uraykachispa pamparqaku. 30Ichaqa Diosmi kawsarichimurqa. 31Chaymi achka punchaw rikurirqa Galileamanta Jerusalenman ñawpaq riqmasinkunaman. Paykunam Jesusmanta willakunku Israelpa mirayninkunaman. 32—Chaynapim ñoqaykupas qamkunaman willachkaykiku Diospa ñawpaq abuelonchikkunaman allinninchikpaq prometesqanmanta. 33Ñoqanchik paykunapa miraynin kaptinchikmi prometewasqanchikman hina Dios kawsarirachimun Jesusta iskay kaq Salmopi kayna nisqanpi hinapas: “Churiymi qamqa kapuwanki, kunan punchawmantapunimriki ñoqaqa kani Taytallayki.” 34—Jesuspa cuerpon mana ismurunanpaq kawsarimunanmantam Dios kaynata nirqa: “Qamkunamanmi qosqaykichik Davidman prometekusqay ancha allinkunata” nispa. 35Huk Salmopipas nichkanmi kaynata: “Sapaqchasqaykipa cuerpontaqa manataqmi ismurachinkichu” nispa. 36—Cheqaptam Davidqa Diospa munasqanman hina wiñaymasinkunata yanaparqa, abuelonkuna hina wañuruptinñataqmi cuerpon ismururqa. 37Diospa kawsarichisqan Jesuspa cuerponmi ichaqa mana ismurqachu. 38Yachaychikyá wawqeykuna, Jesucristoman iñiptillaykichikmi huchaykichiktaqa Dios pampachan. 39Jesucristoman llapallan iñiqkunatam manaña huchayoqpaq Dios chaskin Moisespa lliw kamachikuyninkunata mana cumpliyta atiptinkupas. 40Cuidakuychikyá Diosmanta willakuqkunapa nisqan ama sucedesunaykichikpaq, paykunam nirqa: 41“Uyariychik Diospa nisqanmanta asikuqkuna. Admirakuspayá chinkaychik. Tiempoykichikpim admirakuypaqta rurasaq. Willasuptikichikpas mana creenatam rurasaq.” 42Chaynata rimaruspanmi Pabloqa riqmasinkunapiwan lloqsirqaku chaymi payta ruegakurqaku: —Huknin samana punchawtawan yapamanta kaykunamanta willaykuwayku —nispa. 43Chay huñunakuyninku tukuruptinmi achka judio runakunapiwan Dios adoraq runakuna qatirqaku Pablotawan Bernabeyta hinaptinmi paykuna yachachiqku Diospa favorecesqanmanta ama karunchakunankupaq. 44Huknin samana punchawpim huñunakurqaku llaqtapi yaqa lliw runakuna Diospa palabranta uyarinankupaq. 45Achka-achka runata judiokuna rikuruspankuñataqmi envidiakuspanku Pablopa yachachisqanpa contranpiña rimarqaku. 46Chaymi Pablowan Bernabey mana manchakuspa nirqaku: —Diospa palabrantaqa qamkunamanmi puntataqa willanayku karqa. Ichaqa mana chaskiyta munaptikichikqa hinaspa wiñay kawsaytapas mana chaskinaykichikpaq hina piensaptikichikqa mana judio runakunamanñam willakamusaqku. 47Señorqa kaynatam kamachiwarqaku: “Achkiyta hinaraqmi churaruyki nacionkunapaq. Chaynapi tukuy hinastinpi kaqkunaman salvaq kasqaymanta willakunaykipaq” nispa. 48Mana judio kaq runakunañataqmi kusikurqaku chaykunata uyarispanku, Señortam palabranmanta alabarqaku chaymi wiñay kawsanankupaq lliw akllasqa kaqkuna iñikurqaku Jesucristoman. 49Chaynapim Señorpa palabran mirarqa tukuy chay lugarkunapi. 50Ichaqa wakin judiokunam Dios adoraq reqsisqa warmikunatawan autoridadkunata umachaspanku Pablopa hinaspa Bernabeypa contranpi hatarirachirqaku hinaspam llaqtanku lawmanta qarqorurqaku. 51Chaymi Pablowan Bernabey usutankupi allpatapas taspirqaku chay runakunaña huchankuwan cuentallikunankupaq. Hinaspankum pasakurqaku Iconio llaqtaman. 52Paykuna pasakuptinpas Antioquia llaqtapi iñiqkunaqa Chuya Espiritupa huntasqanmi kusisqallaña qeparqaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\