HECHOS 16

1Pablopiwan Silasmi Derbe llaqtaman hinaspa Listra llaqtaman chayaruspanku Jesuspi iñikuq Timoteowan tuparurqaku. Paypa mamanmi karqa Jesucristopi iñikuq judia, taytanñataqmi karqa Grecia lawmanta kaq. 2Iconio llaqtapi hinaspa Listra llaqtapi iñiqkunam Timoteomanta allinta rimaqku. 3Pablom puriysinanta munaspan Timoteota señalarachirqa judiokunata hina chaynapi purisqanku llaqtakunapi llapa judiokunata mana hukmanyachinanpaq. Llapa judiokunaqa yacharqam Timoteopa taytanqa Grecia lawmanta kasqanta. 4Ancianokunamantawan apostolkunamanta Jerusalen llaqtapi chaskimusqanku kamachikuytam purisqanku llaqtakunapi llapa iñiqkunaman qorqaku. 5Chaynapim iñiqkuna aswan-aswan kallpanchakurqaku, sapa punchawtaqmi wakinkunapas iñikuspanku paykunaman yapakurqa. 6Frigia lawninta hinaspa Galacia lawninta pasaruptinkum Chuya Espiritu harkarurqa Asia lawpiqa ama willakunankupaq. 7Misia lawpa cantonman chayaruspa Bitinia lawman riyta munaptinkuñataqmi Jesuspa Espiritun harkarurqa. 8Chaymi Misia lawpa waqtallanta pasaspanku chayarurqaku Troas llaqtaman. 9Chaypi Pablo tuta puñuchkaptinmi Dios revelaspan qawachirqa Macedonia law runata. Paymi sayaykuspan Pablota ruegarqa: —Macedonia lawman hamuspayá yanapaykuwayku —nispa. 10Pablo chayta rikuruptinmi, chaypunilla alistakuyta qallaykurqaniku Macedonia lawman pasanaykupaq, ñoqaykuqa cheqaptapunim yacharqaniku Jesucristomanta allin noticiata willakamunaykupaq Diospa qayawasqankuta. 11Troas llaqtamantam buquepi pasarqaniku derecholla Samotracia islakama, paqarinnintinñataqmi chayarurqaniku Neapolis llaqtaman. 12Chaymantañataqmi rirqaniku Roma llaqtayoq runakunapa Filipos llaqtanman. Chay Filipos llaqtaqa Macedonia lawpi wakin llaqtakunamantapas aswan reqsisqam karqa. Chaypim ñoqayku unarqaniku. 13Samana punchawpim lloqsirqaniku llaqtamanta hinaspam rirqaniku Diosta mañakunanku mayupa patanman. Chaypi tiyaykuspaykum huñunakamuq warmikunaman Jesusmanta willarqaniku. 14Chaypim uyarichkarqa Tiatira llaqtayoq Lidia sutiyoq warmi, paymi achka preciopa chanin morado telakunata rantikuq. Dios adoraqllaña kaspanmi uyarichkarqa hinaptinmi paypa sonqonta Señor kichaykurqa Pablopa nisqanta kasukunanpaq. 15Paymi wasinpi kaqkunapiwan bautizakuspanku ruegawarqaku kaynata: —Cheqaptapuni Señorman iñikusqayta yachaspaykichikqa wasiypiyá samakamuychik —nispa. Llumpayta ruegawaptinkum wasinpi samakurqaniku. 16Huk punchawmi Dios mañakuna sitioman richkaspayku tuparurqaniku adivinaq espirituyoq sipaswan. Payqa adivinaspanmi patronninkunata anchallataña ganachiq. 17Chay sipasmi Pablotawan ñoqaykuta qatikachawaspanku qayaykachakurqa: —Kay runakunaqa hanaq pachapi Diostam servinku, paykunaqa willasuchkankichik imaynam salvakunaykichikmantam —nispa. 18Chaynatam rimaq achka punchawña hinaptinmi Pablo piñasqa muyuriykuspan sipaspi kaq espirituta qaqcharqa: —Jesucristopa sutinpim kamachiki paymanta lloqsiy —nispa. Hinaptinmi chaypunilla espiritu sipasmanta lloqsirurqa. 19Sipaspa patronninkunañataqmi chay adivinaq espiritu paymanta chinkaruptin manaña paywan qollqe gananankupaq imapas kaptin Pablotawan Silasta hapiruspanku aysarqaku autoridadkunapa kanan plazaman. 20Juezkunapa makinman churaspam nirqaku: —Kay judio runakunam llaqtanchikpi chaqwakunata rurachkanku. 21Paykunaqa yachachichkan paykunapa costumbrenkutam. Ñoqanchikqa Roma llaqtayoqmi kanchik, manam kaykunataqa chaskichwanchu —nispa. 22Chaymi llapa runakuna paykunapa contranpi hatarirurqaku, juezkunam Pablopa hinaspa Silaspa pachankunata llikichispa kaspikunawan maqachirqaku. 23Llumpayta maqaruspankum carcelarurqaku hinaspam carcelerota kamachirqaku allinta cuidananpaq. 24Chay carcelero kasukuspanmi Pablotawan Silasta carcelpa kuchunkama pusaruspa cepowan paykunapa chakinkunata hapirachirqa. 25Pablowan Silasñataqmi yaqa chawpi tutataña Diosta mañakuspanku paypaq takichkarqaku. Chaytam wakin presokunapas uyarichkarqaku. 26Hinaptinmi qonqayllamanta hatun temblor hamuruptin carcel wasipas cimientonmanta chaspirikurqa, qonqayta llapa punkukuna kichakuruptinmi lliw presokunapa cadenankunapas paskakururqa. 27Carcelero rikchariruspanñataqmi llapa punkukunata kicharayachkaqta rikuruspan piensarqa presokunaqa lluptirusqanta chaymi espadanta horqorqa wañuchikunanpaq. 28Chaymi Pablo qaparispan nirqa: —¡Ama imanakuychu, kaypim lliwchayku kachkaniku! —nispa. 29Hinaptinmi chay carceleroqa achkita mañakuspan kallpaylla yaykuruspa katkatatastin Pablopa hinaspa Silaspa ñawpaqninpi qonqorakuykurqa. 30Paykunata hawaman pusaruspanmi tapurqa: —Taytakuna ¿imatataq rurasaq salvasqa kanaypaq? —nispa. 31Hinaptinmi nirqaku: —Señor Jesucristoman iñiy chaymi salvasqa kanki wasikipi kaqkunapiwan —nispa. 32Chaymi paymanwan wasinpi llapallan kaqkunaman Jesucristomanta willarqaku. 33Tutallaraq kachkaptinmi chay horallapi carcelero mayllarqa Pablopa hinaspa Silaspa heridankunata hinaspam chaypunilla bautizakurqa wasinpi llapallan kaqkunapiwan. 34Chaymantam wasinman pusaspan convidarqa mikuyta, Diosman iñikusqankumantam wasinpi llapallan kaqkunapiwan llumpayta kusikurqaku. 35Paqarinnintintam carceleroman juezkuna kacharqa guardiakunata chay presokuna kacharinanpaq. 36Hinaptinmi Pablota chay carcelero nirqa: —Ordentam chaskiruni juezkunamanta qamkuna kacharinaypaq. Chaynaqa hawkallayá pasakuychik —nispa. 37Hinaptinmi Pabloñataq chay willakuq hamuq guardiakunata nirqa: —Ñoqaykutam Roma llaqtaman perteneceq kachkaptiykupas mana justiciata rurawachkaspanku llapa runapa qayllanpi maqawarqaku hinaspa carcelawarqaku. ¿Kunanñataqchu pakasqallata horqoruwanmanku? ¡Manam kaynaqa kanmanchu! Paykunapuni hamuchun horqowaqniyku —nispa. 38Chaymi guardiakuna kutispanku juezkunaman willarqaku Pablopa nisqanta hinaptinmi mancharikururqaku Roma llaqtaman pertenecesqankuta yacharuspanku. 39Chaymi carcelman rispanku Pablotawan Silasta perdonta mañakurqaku. Carcelmanta paykunata horqoruspankuñataqmi ruegakurqaku chay llaqtamanta pasakunankupaq. 40Hinaptinmi Pablowan Silas carcelmanta lloqsiruspanku rirqaku Lidiapa wasinman chaymi llapa iñiqkunata kallpanchaspanku pasakurqaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\