HECHOS 20

1Chay chaqwa tukuruptinmi iñiqkunata Pablo huñuruspan allinta kallpancharqa hinaspam despedikuspan lloqsirqa Macedonia lawman. 2Risqan lliw llaqtakunapi iñiqkunata kallpanchaspanmi Grecia lawman rirqa. 3Chaypi kimsa killallaña karuspanmi Siria lawman buquepi rinan karqa, ichaqa yacharurqam judiokuna paypa contranpi yachachinakusqankuta. Chaymi Macedonia lawninta kutikunanpaqña piensarurqa. 4Hinaptinmi payta compañarqaku Berea llaqtayoq Pirrospa churin Sopater, Tesalonica llaqtayoq Aristarcowan Segundo, Derbe llaqtayoq Gayo, Timoteo hinaspa Asia lawmanta Trofimopiwan Tiquico. 5Paykunam puntaruspanku Troas llaqtapiña suyawarqaku. 6Mana Qonchuyoq Tanta Fiesta punchawkuna pasaruptinñam Filipos llaqtamanta lloqsirqaniku buquepi, pichqa punchawmantañam paykunata hayparqaniku Troas llaqtapi hinaspaykum qanchis punchawraq chaypi quedarqaniku. 7Semanapa qallariynin domingo punchawtam llapa iñiqkuna huñunakurqaku tantata partinakunankupaq hinaptinmi Pablo yachachirqa. Paqarinnintillan pasakunan kaptinmi yaqa chawpi tutakama rimarqa. 8Wasipa altosnin cuartopim huñunasqa kachkarqaniku achka mecherokunawan achkikuspayku. 9Ventanapim tiyachkarqa huk joven Eutico sutiyoq. Pablo tutakama rimaptinmi chay jovenqa puñutyachkarqa, puñuruspanmi wichiykurqa iskay kaq altosmanta chaymi hoqarirqaku wañusqataña. 10Hinaptinmi Pablo bajaruspan chay jovenpa hawanman chutakuykuspan abrazaykurqa hinaspam llapa iñiqkunata nirqa: —Ama manchakuychikchu, kawsachkanmi —nispa. 11Kaqlla seqaruspanmi tantata pakiykuspan mikurqa, achikyanankama rimaruspanmi pasakurqa. 12Llapa iñiqkunañataqmi joventa kawsachkaqtaña kusisqallaña pusarikurqaku. 13Ñoqaykum buquepi puntaruspayku rirqaniku Ason llaqtaman chaypi Pablota hoqarinaykupaq. Paymi chakiwan rirqa rimanakusqaykuman hina. 14Paywanmi tuparurqaniku Ason llaqtapi, buqueman seqaramuptinmi pasarqaniku Mitilene llaqtaman. 15Chaymanta buquepi lloqsispaykuñataqmi paqarinnintin pasarqaniku Quio islapa chimpanman. Paqarinnintinñataqmi chimparqaniku Samos islaman, paqarinnintinñataqmi chayarqaniku Mileto llaqtaman. 16Chaynataqa rurarqaniku Efesoman Pablo mana riyta munaptinmi chaynapi Asia lawpi mana tardanaykupaq. Jerusalen llaqtamanmi utqayman rirqa atispaqa chaypi Pentecostes punchawpi kananpaq. 17Mileto llaqtapi Pablo kachkaspanmi Efesopi iñiqkunapa ancianonkunata qayachirqa. 18Paykuna hamuruptinmi Pablo nirqa: —Qamkunam yachankichik kay Asia lawman hamusqaymantapuni imaynam qamkunawan kawsasqayta. 19Judiokuna imakunataña rurawayta munaptinkupas humillakuspaymi waqastinpas hinaspa ñakaristinpas Señorninchikta servirqani. 20Chaywanpas allinnikichikpaq Diospa palabran willakuytaqa manam amirqanichu, ñoqaqa yachachirqaykichikmi llapa runakunapa qayllanpipas chaynataq wasikichikpipas. 21Judio runakunatapas chaynataq mana judio runakunatapas nirqanim: “Diospa ñawpaqninpi huchaykichikmanta wanakuspa Señorninchik Jesusman iñikuychik” nispa. 22Kunanmi Jerusalen llaqtaman richkani Chuya Espiritupa kamachisqan, manam yachanichu wakpi imam suyawasqantaqa. 23Sapa llaqtakuna risqaypim Chuya Espiritu niwan: “Presochasuptikim ñakarinki” nispa. 24Ichaqa vidaypas ñoqapaqqa manam llumpaytaqa valenchu. Kallpaq hinam Señor Jesucristopa kamachiwasqantaqa cumplisaqpuni, willakusaqmi Diospa favorninmanta allin noticiataqa. 25—Qamkunaqa manañam huktawanqa rikuwankichikñachu, qamkunamanqa Diospa munaychakuyninmantam yachachirqaykichikña. 26Chaymi kunan qamkunaman nikichik, manam huchayoqchu kani llapallan runakuna castigasqa kanaykichikmantaqa. 27Mana imatapas pakaspaymi Diospa munasqanta willarqaykichik. 28Chaynaqa kikikichikpuniyá cuidakuychik, oveja michiq hinayá cuidaychik llapallan iñiqkunatapas. Chuya Espiritum qamkunata akllasurqankichik Diosninchik Jesucristopa yawarninwan rantisqan iñiqkunata cuidanaykichikpaq. 29Ñoqa pasakuptiymi pantachikuqkuna hamunqa, paykunam iñiqkuna tukuruyta munanqaku imaynam yarqasqa atoqkuna ovejakunata mikuruspan tukuruq hina. 30Qamkuna ukumantam wakinkuna hatarinqa llullakunata yachachispanku chaynapi iñiqkuna qatinankuta munaspanku. 31Chaynaqa cuidakuychikyá, amayá qonqaychikchu waqaykuspay tuta punchaw kimsa watantin sapakama yachachisqaytaqa. 32—Wawqellaykuna, kunanqa Diospa makinmanñam churaykichik, kasukuychikyá paypa favorecewasqanchikmanta palabrakunata chaynapi kallpanchasunaykichikpaq hinaspa lliw akllasqankunawan kuska herenciatapas chaskinaykichikpaq. 33Ñoqaqa manam munapayarqanichu pipa qollqentapas, pipa qorintapas nitaq pipa pachantapas. 34Aswanqa yachasqaykichikpi hinam makiywan llamkaspay imatapas rantiq kani ñoqapaq chaynataq puriqmasiykunapaqpas. 35Qamkunatapas yachachirqaykichikmi ñoqa hina llamkaspa wakchakunata yanapanaykichikpaq, yuyariychikyá Señor Jesucristopa nisqanta, paymi nirqa: “Ima chaskiqmantapas aswan kusisqaqa imapas qoqmi” nispa. 36Chaykunata Pablo rimaruspanmi qonqorakuykuspan paykunawan kuska Diosta mañakurqa. 37Anchata waqaspankum Pablota abrazaykuspa muchaykurqaku. 38Llumpay llakisqallañam karqaku: “Manañam huktawanqa rikuwankichikñachu” nisqanrayku chaymi buquepa kasqankama compañarqaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\