LUCAS 3

1Rey Tiberio Cesar chunka pichqayoq wataña gobiernachkaptinmi prefectokuna hina karqa Judea lawpi Poncio Pilato, Galilea lawpi Herodes, Iturea hinaspa Traconite lawpi Herodespa wawqen Felipe, Abilinia lawpiñataq Lisanias. 2Anaspiwan Caifasñataqmi karqa sacerdotekunapa jefenkuna, chay punchawkunapim Zacariaspa churin Juanta purunpi kachkaptin Dios kamachirqa willakunanpaq. 3Juanmi Jordan Mayupa muyuriqninkunaman rispan runakunaman willarqa: —Huchaykichikmanta wanakuspayá bautizachikuychik chaynapi Dios pampachasunaykichikpaq —nispa. 4Kaykunaqa sucedekurqa Diosmanta willakuq Isaiaspa qellqasqanpi hinam. Paymi qellqarqa: Huk runam purunpi qaparispa rimachkan: “Señorpa hamunan ñanta allichaychik. Paypa purinanta derechaychik. 5Llapa wayqokunam huntachisqa kanqa. Orqokunawan moqokunam pampayachisqa kanqa. Qewi-qewi ñankunam derechasqa kanqa. Ranra ñankunapas limpiasqataqmi kanqa. 6Lliwmi rikunqa Diosmanta hamuq salvaqninchikta.” 7Bautizachikunankupaq riq runakunatam Juan nirqa: —Culebrapa miraynin kaqlla runakuna ¿pitaq willasurqankichik hamuq castigomanta ayqenaykichikpaq? 8Huchaykichikmanta wanakuspaykichik qawachikuychik vidaykichik tikrasqa kasqanta. Amayá niychikchu: “Ñoqaykuqa kaniku Abrahampa mirayninmi” nispaqa. ¡Dios munaspanqa kay rumikunamantapas Abrahampa miraynintaqa hatarichinmanmi! 9Hachaqa listoñam kachkan sachakunata sapinmanta kuchunapaq. Mana allin ruruq sachataqa kuchuspam ninaman wischuna. 10—Chaynaqa ¿imatataq rurasaqku? —nispa runakuna tapuptinmi 11Juanñataq nirqa: —Camisaykichik iskay kaptinqa huknintayá qoykuychik mana camisayoqman. Mikuynikichik kaptinpas chaynatayá ruraychik —nispa. 12Bautizachikuy munaq impuesto cobraqkunapas tapukurqakum: —Yachachikuq, ñoqaykuqa ¿imatataq rurasaqku? —nispa. 13Juanmi nirqa: —Leypa kamachisqallantayá cobraychik —nispa. 14Soldadokunapas tapuptinmi nirqa: —Amayá pitapas manchachispaqa nitaq yanqamanta tumpaspaqa imantapas qechuychikchu. Pagasusqaykichikwanyá contentakuychik —nispa. 15Runakunam piensarqaku Bautizaq Juanqa Cristo kasqanta chaymi nirqaku: —¿Paychuch Cristo kanman? —nispa. 16Chaymi llapallankuman Juan nirqa: —Ñoqaqa yakullawanmi bautizaykichik, qepay hamuqmi ichaqa Chuya Espirituwan bautizasunkichik ninawan hina. Payqa ancha atiyniyoqmi chaymi usutanpa watullantapas mana paskaq hinachu kani. 17Paymi trigo wayrachiq hina runakunata juzganqa, wayrachinan palaqa makinpiñam kachkan pajamanta trigota chuyananpaq, trigonta taqeman apaykuspanmi pajantañataq kañanqa mana amachay atina ninapi —nispa. 18Juanqa chayna palabrakunawan kallpanchaspanmá runakunaman allin noticiata willarqa. 19Rey Herodestapas qaqcharqam wawqen Felipepa warmin Herodiaswan casarakusqanmanta hinaspa tukuy mana allin rurasqankunamanta. 20Herodesqa aswanraqmi mana allinta rurarqa Juanta carcelarachispa. 21Juan runakunata bautizachkaptinmi Jesuspas paywan bautizachikurqa. Chay ratopi Jesus mañakuchkaptinmi hanaq pacha kicharikuykuptin 22Chuya Espiritu sutillata paloma hina Jesuspa hawanman tiyaykurqa. Hinaptinmi hanaq pachamanta nimurqa: —Qanmi kanki kuyasqay Churiy, qamraykum kusisqa kachkani —nispa. 23Runakunaman yachachiyta Jesus qallaykuspanmi yaqa kimsa chunka watanpiña karqa. Joseypa churin kasqantam creerqaku. Joseyqa Eliypa churinmi karqa. 24Eliyñataq Matatpa, Matatñataq Leviypa, Leviyñataq Melquipa, Melquiñataq Janapa, Janañataq Joseypa, 25Joseyñataq Matatiaspa, Matatiasñataq Amospa, Amosñataq Nahumpa, Nahumñataq Eslipa, Esliñataq Naqaypa. 26Nagayñataq Maatpa, Maatñataq Matatiaspa, Matatiasñataq Semeipa, Semeiñataq Joseypa, Joseyñataq Judapa, 27Judañataq Joanapa, Joanañataq Resapa, Resañataq Zorobabelpa, Zorobabelñataq Salatielpa, Salatielñataq Neripa, 28Neriñataq Melquipa, Melquiñataq Adipa, Adiñataq Cosampa, Cosamñataq Elmadampa, Elmadamñataq Erpa, 29Erñataq Josueypa, Josueyñataq Eliezerpa, Eliezerñataq Jorimpa, Jorimñataq Matatpa, 30Matatñataq Leviypa, Leviyñataq Simeonpa, Simeonñataq Judapa, Judañataq Joseypa, Joseyñataq Jonanpa, Jonanñataq Eliaquimpa, 31Eliaquimñataq Meleapa, Meleañataq Mainanpa, Mainanñataq Matatapa, Matatañataq Natanpa, 32Natanñataq Davidpa, Davidñataq Isaipa, Isaiñataq Obedpa, Obedñataq Boozpa, Boozñataq Salapa, Salañataq Naasonpa, 33Naasonñataq Aminadabpa, Aminadabñataq Arampa, Aramñataq Esrompa, Esromñataq Farespa, Faresñataq Judapa. 34Judañataq Jacobpa, Jacobñataq Isaacpa, Isaacñataq Abrahampa, Abrahamñataq Tareypa, Tareyñataq Nacorpa, 35Nacorñataq Serugpa, Serugñataq Ragaupa, Ragauñataq Pelegpa, Pelegñataq Heberpa, Heberñataq Salapa, 36Salañataq Cainanpa, Cainanñataq Arfaxadpa, Arfaxadñataq Sempa, Semñataq Noeypa, Noeyñataq Lamecpa, 37Lamecñataq Matusalenpa, Matusalenñataq Enocpa, Enocñataq Jaredpa, Jaredñataq Mahalaleelpa, Mahalaleelñataq Cainanpa, 38Cainanñataq Enospa, Enosñataq Setpa, Setñataq Adanpa, Adanñataq Diospa unanchasqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\