1 Reyes 7

1Salomonmi paypaq wasita ruwachikuspa chunka kinsayoq watapi hunt'asqata tukurqan. 2Sayarichillarqantaq Líbano Sach'a-sach'a nisqa wasita, chay wasin karqan wask'anman tawa chunka phisqayoq metro, anchonmantaq iskay chunka iskayniyoq metro kuskannin, sayayninmantaq chunka kinsayoq metro kuskannin. Kinsa wachu cedro kurku tusakunan karqan. Chay tusa patamantaq cedro kurkukunata chakarqan, 3sapanka wachupitaq chunka phisqayoq tusakuna karqan, llapanpitaq tawa chunka phisqayoq, hinaspa chaypi wasikunata ruwaspa altonta cedro tablawan mast'arqan. 4Wasi ventanakunan kinsa wachu karqan, kinsakama qhawanakushaq ruwasqa. 5Llapan punkukunapas ventanakunapas tawa esquinayoqmi karqan, ventanakunataq kinsakama qhawanakushaq karqan. 6Sayarichillarqantaq Tusa Wasi nisqata, wask'anmi karqan iskay chunka iskayniyoq metro kuskannin, anchontaq karqan chunka kinsayoq metro kuskannin. Chaywan kuskatataq haykuna cheqasta ruwarqan, tusawan chakaspa qatasqata. 7Hinallataq sayarichirqan Kamachikuy Tiyanayoq nisqa Chaninchana Wasita, chaypin Salomonqa chaninchaq. Chay wasi ukhu perqata cedro tablawan qatarqan altonmanta pampankama. 8Salomonpa wasinqa karqan Chaninchana Wasiq qhepa pationpin, chaymi wakin wasikuna hina sayarichisqallataq karqan. Hinallataq Salomonqa rey Faraonpa ususin warminpaqpas wasita sayarichipurqan, chaypas wakin wasikuna hina sayarichisqallataqmi karqan. 9Llapan chay wasikunapas hatun patiopas teqsinmanta perqa tukukuykama hatuchachaq allinnin rumikunawan perqasqan karqan. Chay rumikunaqa rumi qolqapi tupuman hinan wakichisqa karqan, hinallataq sierrawan siwk nisqa ladopuran kuchusqa. 10Teqsinkunaqa hatuchachaq allinnin rumikunawan teqsichasqan karqan, wakin tawa metro kuskannin karqan, wakintaq kinsa metro soqta chunka centimetroyoq karqan. 11Teqsi patanmantaq tupuman hina thupasqa allinnin hatuchachaq rumikunata churarqan, chaymantataq cedro kurkukunata churarqan. 12Hatun patioq muyuriq perqanta, yupaychana wasiq ñawpaqenpi patioq perqanta, haykuna wasiq perqantapas perqaspa thupasqa rumiwan sapa kinsa patata muyurispa, huk patata cedro kurkuwan churarqan. 13Rey Salomonmi Tiromanta Hiramta waqyachirqan. 14Payqa Neftalí ayllumanta huk viudaq churinmi karqan, taytantaq Tiro llaqtayoq karqan, broncepi allin llank'ay yachaq. Hiramqa ancha yuyaysapa, yachaysapan karqan, yacharqantaq broncemanta tukuy imaymana llank'ayta. Paymi rey Salomonman asuykurqan, hinan reypa broncepi tukuy llank'anakunata llank'ayta qallarirqan. 15Hiramqa bronceta unuyachispan moldeman hich'aykurqan, hinaspa iskay tusakunata horqorqan, sayayninmi karqan pusaq metro, muyuriqnintaq phisqa metro kuskannin. 16Hinallataq broncemanta hich'asqa iskay pilluta ruwarqan tusakunaq umanman churananpaq. Chay pilluq sapanka sayayninqa iskay metro iskay chunka phisqayoq centimetron karqan. 17Sapanka pillupaq qanchis cadenamanta awasqata hina ruwarqan, 18hinaspa chay awasqakunaman warkunanpaq iskay wachu granadata ruwarqan, awasqapi warkusqa granadan pilluq patanta warkuykukurqan, chay hinatan iskayninpaqpas ruwarqan. 19Chay pillukunaqa hamanq'ay t'ikaman rikch'akuqmi karqan, chaymi yaqa iskay metro sayayniyoq karqan. 20Chay hinaqa tusakuna patapin pillu karqan, pillu patataq q'ompu karqan, chay patamanmi granadata awasqapi warkurqan, chay granadakunan iskay wachu warkusqa karqan, sapanka wachupi pachak granada. 21Hirammi chay tusakunata yupaychana wasi haykuna punkuman churarqan. Tusakunata sayachispataq paña lado tusata suticharqan Jaquinta, lloq'e lado tusatataq suticharqan Boazta. 22Tusakunaq umanqa hamanq'ay t'ikaman rikch'akuqmi karqan. Ahinatan tusakuna llank'ayta tukurqan. 23Hinallataq Hiramqa broncemanta unuyachispa hich'asqa hatun muyu qochata ruwarqan. Huk wirp'amanta huk wirp'akama tawa metro kuskannin karqan, sayayninqa iskay metro iskay chunka phisqayoq centimetron karqan, muyuntaq chunka kinsayoq metro kuskannin karqan. 24Qochaq wirp'anpin iskay wachu bronce purukuna warkusqa karqan, sapanka wachupin kinsa pachak purukuna. Chay purukunaqa qochawan k'aska hich'asqan karqan. 25Qochaqa chunka iskayniyoq sayashaq bronce toro patapin tiyarqan, chay torokunan qhawarqan kinsa wichay ladota, kinsa uray ladota, kinsa inti lloqsimuy ladota, kinsataq inti haykuy ladota, qhepa chakinkunaqa qochaq tiyananpin karqan. 26Qochaq rakthanqa huk t'aqllan karqan, wirp'antaq hawaman q'empisqa karqan hamanq'ay t'ikaq raphin hina. Chay qochamanqa tawa chunka tawayoq waranqa litro unun haykurqan. 27Ruwallarqantaqmi broncemanta chunka carretakunatapas, chaykunan sapanka karqan anchonmanpas wask'anmanpas huk metro pusaq chunka centimetroyoq, sayaynintaq huk metro kinsa chunka phisqayoq centímetro. 28Sapanka carretakunan marcoyoq broncemanta p'alta tablawan ruwasqa karqan, chaymi cajón hina karqan. 29Cajonpa broncemanta p'alta tablankunan leonkunawan, torokunawan, querubinkunawan ima sumaqchasqa karqan, leonkunaq torokunaq altonpas uranpas arwi-arwi yurawan sumaqchasqan karqan. 30Sapanka carretan broncemanta tawa ruedayoq karqan, muyunanpas broncellataq karqan. Cajonpa esquinankunapi broncemanta arwi-arwiwan sumaqchasqa huch'uy tusakuna sayarqan, chay patapitaq qocha churasqa karqan. 31Qochaq muyu tiyananmi cajón ukhuman tiyaykurqan, chaymi cajonman iskay chunka kinsayoq centímetro haykurqan, cajón patamanta wichaymantaq tawa chunka phisqayoq centímetro sayarqan, sumaqchasqataq karqan. 32Sapanka ruedakunaq sayayninmi karqan soqta chunka pusaqniyoq centímetro, cajontaq rueda patapi karqan. Ruedaq muyunankunaqa cajonman k'askasqan karqan. 33Chay ruedakunaqa maqanakuypaq carretaq ruedan hinan karqan. Muyunanpas, aronpas, radionpas, rueda hap'iqninpas, llapan ruedapas broncemantan karqan. 34Carretaq tawantin esquinanpitaq hap'inankuna karqan, carretaman k'askasqataq karqan. 35Cajanpa altonmi iskay chunka iskayniyoq centímetro sayayniyoq muyurirqan, chaymi k'askasqa karqan huch'uy tusakunawan broncemanta p'alta tablakunawan. 36Hiramqa chay p'alta tablakunapin huch'uy tusakunapin seq'erqan querubinkunata, leonkunata, palmerakunata ima, campoq kasqan cheqaskunapitaq arwi-arwita seq'erqan. 37Ahinatan broncemanta chunkantin carretakunata ruwarqan, kasqanpurata sayaypuratakama. 38Hinallataq broncemanta chunka qochata ruwarqan chunkantin carretakunapaq. Sapanka qochakunan huk wirp'amanta huk wirp'akama huk metro pusaq chunka centimetroyoq karqan, haykurqantaq pusaq pachak pusaq chunka litro unu. 39Hiramqa yupaychana wasiq wichay ladonpin phisqa carretakunata churarqan, uray ladonpitaq phisqa carretakunata churallarqantaq. Inti lloqsimuy ladowan uray ladowan tupay cheqasmantaq hatun qochata churarqan. 40Hinallataq Hiramqa uspha mankakunata, palakunata, puruñakunata ima ruwarqan. Ahinatan Señor Diospa wasinpaq Salomonqa tukuy ruwachisqanta tukurqan. 41Chaykunan karqan: iskay tusakuna, tusaq umanpi kaq iskay muyu pillukuna, sapanka pilluta qatanapaq cadenakunamanta awasqakuna, 42awasqakunaman warkunapaq iskay wachu granadakuna (sapanka wachu iskay pachak granadakunayoq, chay awasqakunapin granada warkusqa pilluq q'ompunta qatarqan), 43chunka carretakuna, carretakunapaq chunka qochakuna, 44chunka iskayniyoq torokuna patapi hatun qochapiwan. 45Hinallataq ruwarqan uspha mankakunata, palakunata, puruñakunatapas. Señor Diospa wasinpaq Salomonpa tukuy chay ruwachisqankunatan Hiramqa llusk'achasqa broncemanta ruwarqan. 46Tukuy chaykunatan rey Salomonqa unuyachispa t'uru moldekunapi hich'aykurqan Jordán pampapi kaq Saretanpa Sucotpa chawpinpi. 47Sinchi askhan karqan broncemanta tukuy ruwasqakuna, chaymi Salomonqa manaña pesanankupaq yuyaykurqanchu, manataq hayk'a pesasqanpas yachakurqanchu. 48Hinallataq Salomonqa Señor Diospa wasinpaq kaykunata ruwachirqan: qori altarta, Diospa ñawpaqenpi t'anta churana qori mesata, 49chunka ch'uya qori candelerokunata, (chaykunan karqan Ch'uyay-ch'uya Cheqaspa ñawpaqenpi, wichay ladonpi phisqa, uray ladonpipas phisqallataq), qori t'ikakunata, qori lamparachakunata, qorimanta ruwasqa pábilo allichanakunata, 50qori vasokunata, qorimanta ruwasqa pábilo wit'unakunata, qori puruñakunata, qori pocillokunata, qorimanta ruwasqa incienso q'apachinakunata ima. Hinallataq Ch'uyay-ch'uya Cheqas punku muyunakunapas, yupaychana wasi punku muyunakunapas qorimantan karqan. Lliw chaykunan ch'uya qorimanta ruwasqa karqan. 51Señor Diospa wasinpaq tukuy serviciokunata ruwachiyta tukuspataq Salomonqa taytan Davidpa t'aqasqan qorita, qolqeta, llapan serviciokunatawan Señor Diospa wasinpi qhapaq kay churana wasiman churachirqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\