1 Samuel 17

1Filistea runakunan soldadonkunata maqanakuypaq huñuykurqan Judá hap'iypi Soco llaqtaman, hinaspan Efes-damimpi karpakurqanku Azeca llaqtawan Soco llaqtawan tupaypi. 2Chay hinallataq Saulpas Israel runakunata huñuykurqan, hinaspan Ela wayq'opi karpakurqanku, Filistea runakunawan maqanakunankupaq wakichikuspa. 3Israel runakunawan Filistea runakunawantaq Ela wayq'oq chimpapuranpi kasharqanku. 4Chayllamanmi Filistea soldadokunamanta huknin lloqsimurqan Goliat sutiyoq, Gat llaqtamanta allin maqanakuy yachaq. Payqa yaqa kinsa metro hina sayayniyoqmi karqan. 5Umanpi casconmi broncemanta karqan, cuerponpas broncemanta unkuwan allin p'achasqa, chaytaq llasarqan phisqa chunka phisqayoq kilota. 6Chakinpipas broncemantan escarpinnin karqan, hinallataq q'epirqan huk jabalinata. 7Lanzanpa hap'inantaq telarpi bayeta k'uyuna k'aspi hina rakhuyoq karqan, fierromanta ñawch'intaq llasarqan soqta kilo kurakta. Ñawpaqentataq escudon apaysiqnin phawarqan. 8Hinaspataq sayaykuspa waqyakamurqan Israelpa soldadonkunata: –¿Imapaqmi hamunkichis maqanakuqqa? ¿Ñoqaqa manachu Filistea runa kashani, qankunataq Saulpa kamachinkunalla? Akllaychis qankuna ukhumanta allinnin qharita maqanakunaypaq. 9Ñoqawan maqanakuspachus atiparqowaspa wañurqachiwanqa chayqa, qankunaq kamachiykichismi kapusaqku. Ñoqataqchus atipaspa wañurqachipusaq chayqa, ñoqaykuq kamachiykun kapunkichis. 10Qhari kaspaqa, hamuychis maqanakusunchis. ¡Kachamuwaychis huk qharita ñoqawan maqanakunanpaq! nispa. 11Chayta nimuqtintaq, Saulpas llapan Israel runakunapas pasaqta mancharikurqanku. 12Judá hap'iy Belén llaqtapin tiyarqan Efrata runa Isaí sutiyoq. Saulpa p'unchayninkunapitaq sinchi yuyaqña karqan. Chay runaq churinkunan pusaq karqan, hukkaqninpa sutintaq David, karqan. 13Isaipa kinsantin churinkunaqa Saulwan kuskan maqanakuypi kasharqanku, chaykunan Eliab, Abinadab, Samapiwan karqanku. 14Davidqa aswan sullk'an karqan, chay kinsantin kurak kaqkunataq Saulta qatikurqanku. 15Davidqa Saulpa kasqanta rishaqtaq, Belenpi taytanpa ovejan michiqpas kutimushaqtaq. 16Chay Filistea runaqa tawa chunka p'unchaynintinmi Israel runakunata ch'isin paqar k'amimuq. 17Taytan Isaimi Davidta nirqan: –Phaway wawqeykikuna watukuq, huk arroba hank'ata chunka t'antatawan aparikuspa, paykunaqa karpa-karpapin kashanku. 18Waranqa soldado kamachiqpaqtaq chunka quesota aparikuy, hinaspa qhawarqamuy imaynachus kashanku wawqeykikuna chayta. Allillan kashanku chayqa, imallankutapas apamunkipuni yachanaypaq. 19Paykunaqa Saulwan kuskan, llapan Israel runakunapiwan Ela wayq'opi Filistea runakunawan maqanakushanku, nispa. 20Chaymi Davidqa tutallamanta ovejanta huk michiqman saqeykuspa puririrqan, taytanpa apachisqanta aparikuspa. Davidpa karpa-karpaman chayananpaqtaq, soldadokunaqa maqanakuq lloqsishaspanku kunkayoqta qaparisharqanku. 21Sayaykurqankutaq chimpa-chimpapura Israel runakunawan Filistea runakunapiwan. 22Chayaspataq Davidqa q'epinta q'epi qhawaqman saqeykuspa, soldadokuna ukhuman phawaykurqan wawqenkunamanta imaynachus kashasqankuta tapukuq. 23Paykunawan parlashaqtintaq Gat llaqtayoq Goliat sutiyoq Filistea runaqa lloqsimurqan, ñawpaq p'unchaykuna hina: Qhari kaspaqa hamuychis maqanakusun, nispa. Davidtaq chayta uyarirqan. 24Chay runata rikuspataq Israel runakunaqa mancharikuymanta ayqerikapurqanku. 25Nirqankutaq: –¿Qhawarinkichischu haqay runata chay hina lloqsimusqanta? Israel imaymana k'amiqmi wakmanta hamun. Haqay runata atipaqmanmi reyqa qonqa qhapaq kaykunata, ususintawanpas, ayllunpa chakrankunamantapas manan impuestota pagachinqachu, nispanku. 26Davidñataq tapupakusharqan chaypi kaqkunata: –¿Imatataq qonqaku haqay Filistea runata atipaqmanri? ¿Imatataq qonqaku Israelta p'enqachiq runata wañuchiqmanri? ¿Pitaq kanman haqay mana iñiyniyoq runari, kawsaq Diospa soldadonkunata imaymana k'amiqri? nispa. 27Paykunataq nirqanku ñawpaq nisqanku hinatakama, Goliat wañuchiqman imatachus qonanta. 28Chay runakunawan Davidpa parlasqanta uyarispataq kuraknin Eliabqa phiñarikuspa k'amirqan: –¿Imamanmi hamunki? ¿Pimanmi chay pisi ovejakunatapas saqemunki chay ch'usaq pampapi? Maqanakuq qhawaqmi qanqa phawamunki, qantaqa reqsiykin gustonero kasqaykita, nispa. 29Davidtaq nirqan: –¿Imatataq ñoqari ruwashani? ¿Manañachu parlarikuyman? nispa. 30Hukman asuykuspataq kaqllatataq tapukurqan, chay runapas wakinkunaq nisqanta hinallatapunin nirqan. 31Davidpa chay rimasqantataq Saulman willarqorqanku, paytaq chayta uyarispa waqyarqachirqan. 32Hinan Davidqa Saulta nirqan: –Ama pipas haqay runataqa manchakuychischu, ñoqa kamachiykin paywan maqanakuq risaq, nispa. 33Saultaq nirqan: –Manan haqay Filistea runawanqa maqanakuyta atiwaqchu, qanqa erqellaraqmi kanki, chay runan ichaqa wayna-kayninmantapacha maqanakuqpuni, nispa. 34Davidtaq nirqan: –Ñoqa kamachiykiqa taytaypa ovejankunata michiqmi kani. Chayman leonkuna ukumarikuna hamuspa ovejata apashaqtinmi, 35qhepanta phawarispa siminmantapas qechullanipuni, kutirimuwaqtintaqmi qhaqllinmanta hap'ispa sipinaykama p'anaq kani. 36Leonña ukumariña hamuqtinpas kamachiykiqa wañuchillanipunin, ñoqapaqqa chhaynallataqmi haqay mana iñiyniyoq Filistea runapas. ¿Pi hinan payqa kawsaq Diospa soldadonta imaymanata k'aminman karqan? 37Haqay Filistea runaq makinmantaqa Señor Diosmi qechuwanqa, imaynan leonpa sillunmanta ukumariq sillunmantapas qechuwarqan hinata, nispa. Niqtinmi Saulqa nirqan: –Chhaynaqa, riy, Señor Dios yanapasunki, nispa. 38Chaymantataq Saulqa soldado p'achakunawan Davidta p'acharqachirqan, broncemanta casconwan unkunwan ima. 39P'achakusqan pataman espadawanpas warkuykurqan, puriykacharispataq mana atirqanchu, chay hina p'achawan mana hayk'aqpas churakusqanrayku. Chaymi Saulta nirqan: –Manan atinichu puriyta, manan kay hina p'achawan churakurqanichu, nispa. Hinaspan p'achata ch'utirparispa, 40tawnachanta aparikuspa, phisqa llusk'a rumichakunata mayumanta hoqariykukurqan, michiq rispa apakunan wayaqachanmantaq churaykurqan. Hinaspa warak'anta aparikuspa, Filistea runaman qayllaykurqan. 41Filistea runataq payman pisimanta-pisi qayllaykamurqan, escudo apaysiqnintaq ñawpaqenta rirqan. 42Davidta qhawarimuspataq Goliatqa rikurqamurqan sumaq rikch'ayniyoq puka uya waynachata, chaymi pisichaspa 43Davidtaqa nimurqan: –¿Ñoqari alqochu kashani k'aspintin hamuwanaykipaq? nispa. Chaymantapas diosninpa sutinpi Davidta ñakaspa nirqan: 44–Hamuy, aychaykitan ankakunaman salqa animalkunamanwan qaraykusaq, nispa. 45Chaykunata niqtintaq Davidqa nirqan: –Qanqa hamuwanki lanzayoq, espadayoq, jabalinayoq, ñoqataq ichaqa Tukuy-atiyniyoq Señor Diospa sutinpi hamuyki. Paymi Israel soldadokunaq Diosninqa, paykunatan qanqa: Hamuychis qhari kaspaqa, nispa nimurqanki. 46Kunanmi qanta Señor Diosqa makiyman hap'iykachiwanqa, hinaspan qanta wañurqachispa umaykita qhorusqayki. Filistea soldadokunaq ayantapas ankakunamanmi salqa animalkunamanwan qaraykusaq. Ahinapin llapan runa yachanqa Israelpi Dios kasqanta, 47hinallataq kay runakunapas yachanqa Señor Diosqa mana espadawanchu mana lanzawanpaschu qespichiq kasqanta. Kay maqanakuyqa Señor Diospa munayninpin kashan, chayraykun qankunata makiykuman hap'iykachiwanqaku, nispa. 48Hinaqtinmi Filistea runaqa David ladoman puririmurqan paywan maqanakunanpaq, kaqllataq Davidpas phawarirqan Filistea runawan maqanakuna pataman. 49Wayaqachanmanta rumita horqokamuspataq warak'anwan warak'arqan. Rumitaq Goliatpa mat'inpi ch'antikurqan, wañusqataq uyanpamanta kumpakurqan. 50Chay hinatan Davidqa Filistea runata atiparqan, mana espadallawan aswanpas rumiwan warak'aspalla wañuchipurqan. 51Phawarispataq Goliatpa ladonpi sayaykuspa espadanta waqaychananmanta horqorqorqan, chaywantaq sipipaykuspa umanta qhorurqan. Filistea runakunataq allin maqanakuq umallinkuta wañusqata rikuspa ayqekapurqanku. 52Israel runakunawan Judá runakunapiwantaq qaparkachakuspa Filistea runakunaq qhepanta phawarqanku Gat llaqtaman haykuna punkukama, hinallataq wak ladomanpas Ecrón llaqtaq punkunkamaraq. Ñankunapitaq Filistea runakuna wikch'u-wikch'u wañuchisqa karqan, Saaraim llaqtamanta Gat llaqtaman rina ñanpi, kaqllataq Ecrón llaqtaman rina ñanpipas. 53Filistea runakunata qatiykachasqankumanta kutimuspataq, Israel runakunaqa awqankuq karpankunata llat'anarqanku. 54Davidtaq Goliatpa umanta Jerusalenman aparqan, armankunatataq karpanman churaykurqan. 55Goliatwan David maqanakuq rishaqtinmi, Saulqa ejercitonpa umallin Abnerta tapuykurqan: –¿Piqpa churinmi haqay wayna? nispa. 56Abnertaq nirqan: –Juranin, reyníy, manapunin yachanichu, piqpa churinchá, nispa. Reytaq nirqan: Tapuykunkin piqpa churinchus kasqanta, nispa. 57Filistea runa wañuchisqanmantan Davidqa uman aysaykusqa kutimusharqan, hinan Abnerqa payta Saulman pusarqan. 58Saultaq tapuykurqan: –Wayna, ¿piqpa churinmi kanki? nispa. Davidtaq kutichirqan: –Ñoqaqa Belén llaqtayoq Isaí kamachiykiq churinmi kani, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\