Hechos 16

1Chaymantataq Pablowan Silaswan Derbe llaqtaman chayarqanku, hinaspataq Listra llaqtaman chayarqanku. Listra llaqtapin karqan Jesucristopi iñiq Timoteo sutiyoq, mamanmi karqan Jesucristopi iñiq judía warmi, taytantaq karqan Grecia suyu runa. 2Listra llaqtapi Iconio llaqtapi kaq wawqe-panakunan Timoteomanta allinta rimarqanku. 3Pablon Timoteota pusayta munaspa qhari-kaynin qarachata señalarqan, chay hap'iypi judío runakunata ama phiñachinankupaq. Llapa judío runan yacharqan taytanqa Grecia suyu runa kasqanta. 4Llaqtan-llaqtanta purispankutaq iñiqkunaman willarqanku Jerusalén llaqtapi kaq apostolkunaq umalli runakunaqpiwan rimanakusqan kamachikuykunata hunt'anankupaq. 5Chay hinapin iglesiakunata Jesucristopi iñiyninkupi qaqata sayanankupaq kallpacharqanku. Sapa p'unchaytaq iñiqkunaqa askhayarqanku. 6Pablota, puriysiq-masinkunatawan, Asia provinciapi Diospa siminta willanankutan Santo Espíritu hark'arqan, chaymi Frigia provincianta Galacia provinciantawan purirqanku. 7Misia provinciaman chayaspankutaq Bitinia hap'iyman riytapuni munarqanku, ichaqa Jesuspa Espiritunmi paykunata hark'arqan. 8Misia provincianta pasaspataq, Troas llaqtaman uraykurqanku. 9Chaypi tuta puñushaspataq rikhuriyta Pabloqa rikurqan. Macedonia provincia runa sayaykuspa payta valekushasqa: Macedoniaman chimpamuspa yanapawayku, nispa. 10Chay rikhuriyta rikurqospa hinan Macedoniaman rinaykupaq q'epichakurqayku, paykunaman allin willakuykunata willamunaykupaq Diospuni waqyawasqankuta yachaspayku. 11Troas llaqtamanta barcopi puririspaykun Samotracia islaman cheqanta rirqayku, qhepantin p'unchaytaq Neápolis llaqtaman barcopi rirqayku. 12Chaymantataq Macedonia provinciaq allinnin hap'iypi Filipos llaqtaman rirqayku. Chaypin Roma llaqtayoq runakuna tiyaqku. Chay llaqtapin iskay-kinsa p'unchayta qhepakurqayku. 13Samana p'unchaypin llaqtamanta lloqsispa mayu pataman rirqayku, chaypi judío runakunaq Diosmanta mañakushasqankuta yuyaspa. Chayaspaykutaq tiyaykuspa huñunasqa warmikunaman allin willakuykunata willarqayku. 14Hukkaq warmin Tiatira llaqtamanta Lidia sutiyoq karqan, paymi Dios yupaychaq karqan, sani-puka sumaq awasqakunatan qhatuq. Paypa sonqontan Señorqa kicharirqan Pabloq nisqanta tukuy sonqo uyarinanpaq. 15Hinan Lidiaqa wasinpi kaqkunantin bautizasqa kaspa valekuwarqanku: –Señorpi cheqaq iñiq kasqayta rikuwaspaykichisqa, wasiyman haykuykamuychis qorpachakuq, nispa. Hinaspan pusaykuwarqankupuni. 16Huk kutinmi Diosmanta mañakamuq rishaqtiyku watuq espirituq hunt'aykusqan sipas ñoqaykuwan tupaq lloqsimurqan. Paymi watusqanwan sinchita patronninkunata qolqecharqan. 17Chay sipasmi Pablota ñoqaykutawan qatipakuwaspanku qaparkachaq: –¡Kay runakunaqa Ancha Hatun Diospa kamachinkunan kanku, paykunan imaynatachus qespichisqa kanaykichismanta willashasunkichis! nispa. 18Chay hinatan askha p'unchaykunaña qaparkachaq, Pablotaq ichaqa manaña uyariyta munaspa chay espirituman kutirispa nirqan: –¡Jesucristoq sutinpin kamachiyki, paymanta lloqsiy! nispa. Chaymi kaq ratopacha lloqsirqan. 19Sipaspa patronninkunataq manaña gananankupaq kasqanta reparaspa Pablota Silastawan hap'irqanku, hinaspan plazaman aysarqanku kamachikuqkunaman. 20Juezkunaman paykunata apaspataq nirqanku: –Kay runakunan judío runa kashaspanku, llaqtanchista ch'aqwachishanku. 21Paykunaqa yachachinku kamachikuyninchispa hark'asqan wak costumbrekunatan, ñoqanchisqa Roma llaqtayoq runakunan kanchis, chaymi yachachikuyninkutaqa mana chaskisunmanpaschu ruwasunmanpaschu, nispanku. 22Runakunataq Pablo contra Silas contrapiwan huk-nisqalla hatarirqanku, chaymi juezkunaqa paykunaq p'achanta ch'utispa varakunawan paykunata waqtanankupaq kamachirqanku. 23Sinchita waqtaspa k'irispankutaq carcelman wisq'arqanku, hinaspan carcelerota kamachirqanku allintapuni paykunata waqaychananpaq. 24Carcelerotaq chhayna kamachisqa kaspa ukhukaq carcelman apaykurqan, hinaspan chakinkuta cepopi hap'iykachirqan. 25Kuska tutata hinataq Pabloqa Silaswan Diosmanta mañakusharqanku, himnokunatapas takisharqanku, chaytan preso-masinkupas uyarisharqanku. 26Hinaqtinmi qonqaylla sinchita pacha chhaphchikurqan, carcelpa teqsintapas chhaphchirqanraq. Hinan llapan punkukuna kicharparikurqan, sapankaq cadenawan watasqankupas paskarparikurqan. 27Carcelerotaq rikch'arispa, cárcel punkukuna kicharayashaqta rikuspa, espadanta horqokuspa wañurqochikuyta munarqan, presokunaq ayqekusqankuta yuyaspa. 28Chaymi Pabloqa kunkayoqta nirqan: –¡Ama imanakuypaschu, llapallaykun kaypi kashayku! nispa. 29Hinan carceleroqa k'anchayta mañakuspa ukhuman phawaykurqan, hinaspan khatatataspa Pabloq Silaspa ñawpaqenman qonqoriykukurqan. 30Hawaman paykunata pusaspataq nirqan: –Wiraqochaykuna, ¿imatataq ruwasaq qespisqa kanaypaq? nispa. 31Chaymi paykunaqa nirqanku: –Señor Jesucristopi iñiy, qespisqan kanki, qanpas wasiykipi kaqkunapas, nispa. 32Chaymantataq Señorpa siminta payman willarqanku, wasinpi llapan kaqkunamanwan. 33Hinaqtinmi carceleroqa chay kikin tutapacha paykunata pusaykuspa k'irinkuta mayllirqan, hinaspan payqa bautizachikurqan llapan familianpiwan. 34Chaymantataq paykunata wasinman pusaykuspa mikhuchirqan, wasinpi llapan familianpiwan Diospi iñisqanmantataq q'ochukurqan. 35Tutamantataq juezkunaqa guardiakunata carceleroman kacharqanku: –Chay runakunata kacharimpuychis, nispa. 36Hinan carceleroqa chay simikunata Pabloman willarqan: –Juezkunan qantawan Silastawan kacharipunaypaq kamachimuwanku, chay hinaqa, lloqsipuspaykichis allillanña ripuychis, nispa. 37Chaymi Pabloqa guardiakunata nirqan: –Roma llaqtayoq runakuna kashaqtiyku, mana huchachasqata runa qayllapi waqtawaspanku, carcelman wisq'ashawaspankuchu, ¿kunanri pakallapi kacharirqoshawanku? Manan hinachu kanan, aswanpas kikinku hamuspa horqowachunku, nispa. 38Chaymi guardiakunaqa kutispa Pabloq nisqanta juezkunaman willamurqanku. Hinaqtinmi Roma llaqtayoq runakuna kasqankuta uyarispa mancharikurqanku. 39Hinaspan juezkunaqa rispa Pablota Silastawan valekurqanku pampachaykunankupaq, horqomuspankutaq valekurqanku llaqtamanta ripunankupaq. 40Paykunataq carcelmanta lloqsipuspanku Lidiaq wasinman haykurqanku, chaypi wawqe-panakunawan tupaspataq kallpachaykuspa ripurqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\