Ezequiel 40

1Babiloniaman apasqa kasqankutaq iskay chunka phisqayoq wataña kasharqan, chay wata qallariy killaq chunka p'unchayninpi Señor Diosqa llamiykuwarqan, mosqoy hina rikhuriypitaq Diosqa Israel hallp'aman aparqowarqan. Jerusalenta munaychakusqankutaq chunka tawayoq wataña karqan. 2Israel hallp'apitaq Señor Diosqa hatun orqo pataman sayaykachiwarqan, chay patamantan rikumurqani ura cheqaspi askha wasikunata llaqtaman rikch'akuqta. 3Chay llaqtamantaq Señor Diosqa qayllaykachiwarqan, hinan rikurqani bronceman rikch'akuq runata llaqta punkupi sayashaqta. Paymi makinpi hap'ishasqa linomanta tupuna cordelta tupuna k'aspitawan. 4Chay runataqmi niwarqan: Runaq churin, allinta qhawarispa lliwta uyariy, makillan qhawanki lliw ima rikuchisqaytapas, Diosmi kayman apamurqasunki qanman rikuchinaypaq. Chaymantataq lliw rikusqaykita Israel llaqtaman willanki, nispa. 5Dios yupaychana wasiq muyuriqninpin huk perqa kasqa. Chay runaq hap'isqan k'aspin yaqa kinsa metro hina kasqa. Paymi perqata tupurqan, perqataq anchonmanpas sayayninmanpas kinsa metrokama kasqa. 6Chaymantataq rirqan inti lloqsimuy qhaway punkuman, seqana gradasninta wichaspataq tupurqan punku haykunaq anchonta, chaytaq kasqa kinsa metro anchoyoq. 7Punku haykuna ukhuq sapa ladonpitaq guardiakunapaq kinsa huch'uy cuartokuna kasqa, sapankataq kinsa metrokama wask'anmanpas anchonmanpas kasqa, chay cuartokunatataq sapankata iskay metro kuskannin perqa t'aqasqa. Chaymanta aswan ukhuman haykunataq kinsa metro anchoyoq kasqa, chay ukhupitaq punku haykuna wasi kasqa Dios yupaychana wasi qhaway punkuyoq. 8Dios yupaychana wasiman haykuq punkutaq kinsa metroyoq kasqa. 9Runataq tupurqan punku haykuna wasiq ukhunta, hinan kasqa tawa metroyoq, kallasqataq iskay tusakunapas huk metro rakhuyoqkama. 10Chay hinapin chay kinsa cuartokuna kaqkama sayayniyoq kasqa, t'aqaqnin perqakunapas sayaynintinkama kasqa. 11Chaymantataq runaqa punku haykunaq wask'anta tupurqan, chaymi kasqa phisqa metro hina, haykunaq aswan ukhunpa wask'antaq soqta metro kuskannin kasqa. 12Cuartokunaq ñawpaqen perqakunan kasqa kuskan metro hina anchoyoqkama. Sapanka cuartokunatataq tupurqan yaqa kinsa metrotakama wask'anmanpas anchonmanpas. 13Tupullarqantaq haykunaq anchonta hukkaq cuartoq qhepa perqanmanta chimpan hukkaq cuartoq qhepa perqankama, cuartoq qhepa punkunmanta chimpan cuartoq qhepa punkunkaman yaqa chunka iskayniyoq metro kuskannin kasqa. 14Chaymantataq tupurqan Dios yupaychana wasi qhaway punkuyoq wasiq anchonta, chaytaq kasqa yaqa chunka metro, chay wasiq ñawpaqentaq huk patio kasqa. 15Llapan haykunaqa hawa punkumanta patioman haykuna punkukama yaqa iskay chunka metron kasqa. 16Cuartokunaqpas, t'aqaqnin perqakunaqpas, Dios yupaychana wasi qhaway punkuyoq wasiqpas ventanankuna kasqa, perqakunapipas kallasqataq k'awaspa dibujasqa palmera sach'akuna. 17Chaymantataq runaqa pusaykuwarqan patioman, chay patio muyuriq perqaman k'askasqataq kasqa kinsa chunka cuartokuna. Chay cuartokunaq ñawpaqentaq rumiwan mast'asqa muyurisqa. 18Patio muyuriq k'uchunmi rumiwan mast'asqa kasqa, haykuna cheqaskunataq mana mast'asqalla. Haykuna cheqaspa anchon anchoyoqmi chay mast'asqaqa muyurisqa. Ukhu pationtaq aswan patapiña kasqa chay mast'asqamantaqa. 19Runataq tupurqan patioman haykuna punkumanta ukhu patioman haykunakama, chaytaq kasqa phisqa chunka metro hina. 20Chaymantapas tupullarqantaq wichay lado punkuq wask'anta anchontawan, chaynintan patioman haykuqku. 21Sapanka ladonpi kinsa cuartokunapas, t'aqaqnin perqakunapas, Dios yupaychana wasi qhaway punkuyoq wasipas kaq sayayniyoqkaman kasqa inti lloqsimuy lado haykunawanqa, wask'anmantaq iskay chunka phisqayoq metro hina kasqa, anchonmantaq chunka iskayniyoq metro kuskannin hina. 22Dios yupaychana wasi qhaway punkuyoq wasipas, ventanankunapas k'awaspa dibujasqa palmera sach'akunapas kaq sayaykaman kasqa, inti lloqsimuy lado haykunawanqa. Chayman seqanataqmi qanchis gradasniyoq kasqa, aswan ukhuneqpitaq yupaychana wasi qhaway punkuyoq wasi kasqa. 23Imaynan inti lloqsimuy lado punkupas chay hinallataqmi wichay lado punkupas kasqa, ukhu patioman huk punku qhawaypitaq kasqa. Hinan runaqa tupurqan wichay lado punkumanta ukhu patio punkukama, chaymi phisqa chunka metro hina kasqa. 24Chaymantataq runaqa urayman pusawarqan, chaypitaq uray qhawaq punkuta rikurqani. Hinan tupurqan tusakunata, Dios yupaychana wasi qhaway punkuyoq wasita, chaykunapas wakin punkukuna sayayllataqmi kasqa. 25Chaykunapiqa muyuriqninpin ventanakuna kasqa, wakin punkukunaq hina. Tupuqtintaq llapanpi kasqa wask'anman iskay chunka phisqayoq metro hina, anchonmantaq chunka iskayniyoq metro kuskannin hina. 26Kallasqataq seqanapaqpas qanchis gradaskuna aswan ukhuneqpitaq Dios yupaychana wasi qhaway punkuyoq wasi kasqa, t'aqaq perqakunapitaq chimpapurantinpi k'awaspa dibujasqa palmera sach'akuna kasqa. 27Ukhu patioq punkunqa wichay qhawaqmi kasqa. Chaytapas runaqa tupullarqantaqmi, chay punkumanta uray lado punkukama, hinan phisqa chunka metro hina kasqa. 28Chaymantapas pusallawarqantaq uray lado punkunta ukhu patioman, hinaspan chay pukunta tupurqan, hinan wakinkuna sayayllataq kasqa. 29Cuartokunapas, punku haykuna wasipas, t'aqaqnin perqakunapas imaynan wakinkunaq karqan chay sayaykaman kallasqataq. 30Muyuriqninpi cuartokunaq wask'anpas chunka kinsayoq metro kuskannin kasqa, anchonmantaq iskay metro kuskannin hina kasqa. 31Punku haykuna wasitaq qhawasqa hawa patioman. T'aqaqnin perqakunapas k'awaspa dibujasqa palmera sach'akunayoq kasqa. Chaykaq punkuman seqanataq pusaq gradasniyoq kasqa. 32Chaymantataq inti lloqsimuy lado punkunta ukhu patioman pusaykuwarqan, hinaspan chay punkuta tupuqtin wakinkuna sayayllataq kasqa. 33Cuartonkunapas punku haykuna wasipas t'aqaqnin perqakunapas imaynan wakinkuna karqan chay sayaykamallataqmi kasqa. Punku haykuna wasiqpas, cuartokunaqpas muyuriq perqankunapi ventanankuna kasqa. Kaqllataq chaypas tupuqtin wask'anman iskay chunka phisqayoq metro hina kasqa, anchonmantaq chunka iskayniyoq metro kuskannin hina. 34Punku haykuna wasitaq qhawasqa ukhu patiota. T'aqaqnin perqakunapitaq chimpapurantinpi k'awaspa dibujasqa palmera sach'akuna kasqa. Chaykaq punkuman seqanataq pusaq gradasniyoq kasqa. 35Chaymantapas wichay lado punkuman pusallawarqantaq, tupuqtintaq wakinkuna sayayllataq kasqa. 36Chaypipas kallasqapunitaq cuartokuna, t'aqaqnin perqakuna, punku haykuna wasipas, muyuriqninpi ventanakunayoq. Chay punkun kasqa wask'anman iskay chunka phisqayoq metro hina, anchonmantaq chunka iskayniyoq metro kuskannin hina. 37Punku haykuna wasitaq qhawasqa hawa patiota. T'aqaqnin perqakunapitaq chimpapurantinpi k'awaspa dibujasqa palmera sach'akuna kasqa. Chaykaq punkuman seqanataq pusaq gradasniyoq kasqa. 38Hinallataq huk wasi punku haykuna wasiwan pasapunakuq kasqa. Chaypin ruphachina sacrificio haywanapaq uywakunata maqchiqku. 39Punku haykuna wasipitaq kasqa, tawa mesakuna sapanka ladopuranpi iskaykama, chay patapin ruphachina sacrificiopaq uywakunatapas, hucha pampachaypaq haywana uywakunatapas, kutichipuna ofrenda uywakunatapas nak'aqku. 40Punku haykuna wasiman seqana gradas qayllapipas kallasqapunitaq iskay mesakuna sapanka ladonpi. 41Chhaynaqa pusaq mesan kasqa, tawa mesa punku haykuna wasi ukhupi, tawataq seqana gradas qayllapi. Chaykuna patapitaq uywakunata nak'aqku. 42Ruphachinapaq nak'asqakuna maqchinaqa tawa mesakunan kasqa. Chay mesakunaqa rumi horqona rumimanta thupaspa ruwasqan kasqa, chaykunan kasqa wask'anmanpas anchonmanpas qanchis chunka phisqayoq centimetrokama, sayayninmantaq phisqa chunka centimetroyoq. Chay patamanmi churakuq imakunawanchus uywa nak'anakunata, 43churallaqkupunitaq aychakunatapas. Chay wasi muyuriq ukhupitaq huk t'aqlla sayayniyoq ganchokuna kasqa. 44Pusaykullawarqantaqmi ukhu patioman, chaypitaq iskay wasikunata rikurqani, hukkaqmi wichay lado punku k'uchupi uray qhawantin kasqa, hukkaqtaqmi uray lado punku k'uchupi wichay qhawantin kasqa. 45Runataq niwarqan: Uray qhawantin kashaq wasin Dios yupaychana wasipi kamachi ruwaq sacerdotekunapaq, 46wichay qhawaq wasitaqmi altarpi haywaq sacerdotekunapaq. Chay runakunaqa Sadocpa mirayninkunan, chay Leví runakunallapunitaqmi Señor Diospa ñawpaqenpiqa serviyta atinku, nispa. 47Chaymantapas runaqa ukhu patiota tupullarqantaq, hinan sapa ladonpas phisqa chunka metrokama kasqa, tawantin k'uchun. Altartaq Dios yupaychana wasiq ñawpaqenpi kasqa. 48Runaqa Dios yupaychana wasiman pusallawarqantaq, hinaspan chay punku haykuna wasita tupullarqantaq, haykunaq anchonmi qanchis metro hina kasqa punkuq sapa ladonpa perqantaq esquinakama huk metro kuskannin hina kasqa, perqaq rakhunñataq iskay metro kuskannin hina kasqa. 49Punku haykuna wasi ukhutaq chunka metro hina anchoyoq kasqa, wask'anmantaq soqta metro hina. Chayman seqanataq chunka gradasniyoq kasqa. Haykunaq sapa ladonpitaq huk tusakama kasqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\