Esdras 2

1Nabucodonosormi Babilonia suyuman Israel runakunata presota apasqa. Chaymantan Jerusalenman Judapi llaqtakunamanwan sapankanku llaqtankumankama kutipurqanku. 2Zorobabelpa umallisqan kutimpuqkunataq kaykuna karqan: Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanapiwan. Kutimpuqkunaqa kaykunan karqan: 3Parospa mirayninkuna: iskay waranqa pachak qanchis chunka iskayniyoq. 4Sefatiaspa mirayninkuna: kinsa pachak qanchis chunka iskayniyoq. 5Araq mirayninkuna: qanchis pachak qanchis chunka phisqayoq. 6Pahat-moabpa miraynin Jesuaq Joabpapiwan ayllunkuna: iskay waranqa pusaq pachak chunka iskayniyoq. 7Elampa mirayninkuna: waranqa iskay pachak phisqa chunka tawayoq. 8Zatuq mirayninkuna: isqon pachak tawa chunka phisqayoq. 9Zacaipa mirayninkuna: qanchis pachak soqta chunkayoq. 10Baniq mirayninkuna: soqta pachak tawa chunka iskayniyoq. 11Bebaipa mirayninkuna: soqta pachak iskay chunka kinsayoq. 12Azgadpa mirayninkuna: waranqa iskay pachak iskay chunka iskayniyoq. 13Adonicampa mirayninkuna: soqta pachak soqta chunka soqtayoq. 14Bigvaipa mirayninkuna: iskay waranqa phisqa chunka soqtayoq. 15Adinpa mirayninkuna: tawa pachak phisqa chunka tawayoq. 16Aterpa miraynin Ezequiaspa ayllun: isqon chunka pusaqniyoq. 17Bezaipa mirayninkuna: kinsa pachak iskay chunka kinsayoq. 18Joraq mirayninkuna: pachak chunka iskayniyoq. 19Hasumpa mirayninkuna: iskay pachak iskay chunka kinsayoq. 20Gibarpa mirayninkuna: isqon chunka phisqayoq. 21Belén llaqta runakuna: pachak iskay chunka kinsayoq. 22Netofa llaqta runakuna: phisqa chunka soqtayoq. 23Anatot llaqta runakuna: pachak iskay chunka pusaqniyoq. 24Azmavet llaqta runakuna: tawa chunka iskayniyoq. 25Quiriat-jearim llaqta, Cafira llaqta, Beerot llaqta runakuna: qanchis pachak tawa chunka kinsayoq. 26Ramá llaqta, Geba llaqta runakuna: soqta pachak iskay chunka hukniyoq. 27Micmas llaqta runakuna: pachak iskay chunka iskayniyoq. 28Betel llaqta, Hai llaqta runakuna: iskay pachak iskay chunka kinsayoq. 29Nebo llaqta runakuna: phisqa chunka iskayniyoq. 30Magbis llaqta runakuna: pachak phisqa chunka soqtayoq. 31Hukkaq Elam llaqta runakuna: waranqa iskay pachak phisqa chunka tawayoq. 32Harim llaqta runakuna: kinsa pachak iskay chunka. 33Lod llaqta, Hadid llaqta, Ono llaqta runakuna: qanchis pachak iskay chunka phisqayoq. 34Jericó llaqta runakuna: kinsa pachak tawa chunka phisqayoq. 35Senaa llaqta runakuna: kinsa waranqa soqta pachak kinsa chunka. 36Sacerdotekunamanta: Jesúa ayllumanta Jedaiaspa mirayninkuna: isqon pachak qanchis chunka kinsayoq. 37Imerpa mirayninkuna: waranqa phisqa chunka iskayniyoq. 38Pasurpa mirayninkuna: waranqa iskay pachak tawa chunka qanchisniyoq. 39Harimpa mirayninkuna: waranqa chunka qanchisniyoq. 40Leví ayllumanta: Hodaviaspa churinkunaq Jesuaq Cadmielpapiwan mirayninkuna: qanchis chunka tawayoq. 41Takiqkunamanta: Asafpa mirayninkuna: pachak iskay chunka pusaqniyoq. 42Punku qhawaqkunamanta: Salumpa, Aterpa, Talmonpa, Acubpa, Hatitaq Sobaipa mirayninkuna: pachak kinsa chunka isqonniyoq. 43Dios yupaychana wasipi llank'aqkunan karqan: Zihaq mirayninkuna, Hasufaq mirayninkuna, Taboatpa mirayninkuna, 44Querospa mirayninkuna, Siahaq mirayninkuna, Padonpa mirayninkuna, 45Lebanaq mirayninkuna, Hagabaq mirayninkuna, Acubpa mirayninkuna, 46Hagabpa mirayninkuna, Salmaipa mirayninkuna, Hananpa mirayninkuna, 47Gidelpa mirayninkuna, Gaharpa mirayninkuna, Reaiaq mirayninkuna, 48Rezinpa mirayninkuna, Necodaq mirayninkuna, Gazampa mirayninkuna, 49Uzaq mirayninkuna, Paseahpa mirayninkuna, Besaipa mirayninkuna, 50Asenaq mirayninkuna, Meunimpa mirayninkuna, Nefusimpa mirayninkuna, 51Bacbucpa mirayninkuna, Hacufaq mirayninkuna, Harhurpa mirayninkuna, 52Bazlutpa mirayninkuna, Mehidaq mirayninkuna, Harsaq mirayninkuna, 53Barcospa mirayninkuna, Sisaraq mirayninkuna, Temaq mirayninkuna, 54Neziaq mirayninkuna, Hatifaq mirayninkunapiwan. 55Salomonpa kamachinkunaq mirayninkunan karqan: Sotaipa mirayninkuna, Soferetpa mirayninkuna, Perudaq mirayninkuna, 56Jaalaq mirayninkuna, Darconpa mirayninkuna, Gidelpa mirayninkuna, 57Sefatiaspa mirayninkuna, Hatilpa mirayninkuna, Poqueret-hazebaimpa mirayninkuna, Amiq mirayninkunapiwan. 58Dios yupaychana wasipi llapan llank'aqkuna, hinallataq Salomonpa kamachinkunaq mirayninkunapas kinsa pachak isqon chunka iskayniyoq karqan. 59Wakin kutipuqkunaqa manan Israelpa miraynin kasqankuta sut'inchayta atirqankuchu. Paykunan karqan: Tel-mela llaqtamanta, Tel-harsa llaqtamanta, Querub llaqtamanta, Addán llaqtamanta, Imer llaqtamantawan. 60Kallarqantaq: Delaiaq mirayninkuna, Tobiaspa mirayninkuna, Necodaq mirayninkunapiwan soqta pachak phisqa chunka iskayniyoq. 61Hinallataq sacerdotekunaq mirayninkunamantapas: Habaiaq mirayninkuna, Cospa mirayninkuna, Barzilaipa mirayninkunapiwan (chay runan Galaadmanta Barzilaipa ususinwan casarakuspa, suegronpa sutinwan sutichakapusqa). 62Chaykunan mirayninku qelqata maskhaspa sutinkuta mana tarirqankuchu, chaymi sacerdote-kayninkumanta wikch'usqa karqanku. 63Hinallataq kamachikuqpas paykunata kamachirqan Diospaq t'aqasqa mikhunakunata mana mikhunankupaq, Diospa munaynin tapuna Urimwan Tumimwan tapuq sacerdoteq kanankama. 64Llapanku huñuykusqataq tawa chunka iskayniyoq waranqa kinsa pachak soqta chunka karqanku. 65Warmi kamachikunapas, qhari kamachikunapas sapaqmi karqanku qanchis waranqa kinsa pachak kinsa chunka qanchisniyoq. Takiq warmikunapas takiq qharikunapas iskay pachakmi karqanku. 66Caballonkupas qanchis pachak kinsa chunka soqtayoq, mulankupas iskay pachak tawa chunka phisqayoq karqan. 67Camellonkupas tawa pachak kinsa chunka phisqayoq, asnonkupas soqta waranqa qanchis pachak iskay chunka karqan. 68Jerusalenpi Señor Dios yupaychana wasiman chayamuqtinkutaq, wakin ayllu umalli runakuna sumaq sonqo ofrendata Diospa wasinpaq churaykurqanku, maypichus kasqanpi wakmanta sayarichinankupaq. 69Atisqankuman hinan llank'anapaq churarqanku, huñurqankutaq tawa pachak pusaq chunka pusaqniyoq kilo qorita, iskay waranqa qanchis pachak phisqa chunka kilo qolqeta, sacerdote p'achakunatapas pachakta. 70Sacerdotekuna, Leví runakuna, wakin kutimpuqkunapiwanmi Jerusalén llaqtapi tiyarqanku. Takiqkuna, punku qhawaqkuna, Dios yupaychana wasipi llank'aqkuna, wakin Israel runakunapas llaqtankupikaman tiyakapurqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\