Josué 17

1Hinallataq Josepa kurak churin Manasés aylluman sorteopi hallp'ata qorqanku. Manasespa kurak churinmi karqan Galaadpa taytan Maquir, allin maqanakuq qhari, paymanmi Jordán mayu inti lloqsimuy ladopi Galaad hap'iyta Basán suyutawan qorqanku. 2Manasespa wakin mirayninkunataq inti haykuy ladopi hallp'ata chaskirqanku, paykunan karqanku Josepa nieton Abiezerpa, Helecpa, Asrielpa, Shehempa, Heferpa, Semidaqpa mirayninkuna. 3Huk runan karqan Zelofehad sutiyoq, taytantaq karqan Hefer, machulankunataq Galaad, Maquir, Manasespiwan. Paypaqa manan qhari wawan karqanchu, aswanpas phisqa ususinkunallan: Maala, Noa, Hogla, Milca, Tirsapiwan. 4Paykunataq rirqanku sacerdote Eleazarman Josuemanwan llaqta umalli runakunamanwan, hinaspan nirqanku: –Señor Diosmi Moisesta kamachirqan ñoqaykumanpas hallp'akunata qowanankupaq aylluykumanwan kuskata, nispa. Chaymi Josueqa Señor Diospa kamachikusqanman hina ayllunkumanwan kuskata hallp'ata qoykapurqan. 5Chhaynapin Manasés aylluqa Jordán mayu inti lloqsimuy ladopi Galaad hap'iyta Basantawan chaskirqan, chaymantapas chaskillarqantaqmi chunka t'aqa hallp'akunatawanraq, 6Manasespa ususinkuna qharikunawan kuska hallp'ata chaskisqankuraykun, Galaad hap'iyqa Manasespa wakin mirayninkunapaq karqan. 7Manasés ayllu hallp'ataq karqan Asermanta Shehem inti lloqsimuy ladopi Micmetatkama, chaymantataq qorpanqa uray ladoman aysakurqan Tapuapi pukyukama. 8Hinaña Manasés aylluq Tapúa hallp'an karqan chaypas, kikin Manasespa qorpanpi kaq Tapúa llaqtaqa Efraín aylluqmi karqan. 9Tapuapi pukyumanta qorpaqa uraykurqan Caná mayukama. (Mayuq uray ladonpi Manasés hallp'api llaqtakunan Efraín aylluq kapurqan). Chaymantataq qorpaqa rirqan mayuq wichay lado patanta lamar-qochakama. 10Efraín hallp'ataq mayuq uray ladonpi karqan, Manasés aylluñataq mayumanta wichayman karqan. Lamar-qochataq inti haykuy ladomanta qorpa karqan. Manasespa wichay ladon qorpataq Aser aylluwan karqan, inti lloqsimuy lado wichaymantataq Isacar aylluwan karqan. 11Hinallataq Manasesman tuparqan Isacarpa, Aserpawan hallp'anpi kay llaqtakuna ayllukunantin: Bet-seán, Ibleam, lamar-qocha patapi Dor, Endor, Taanac, Meguidopiwan. 12Manasés ayllun ichaqa chay llaqtakunata mana hap'ikapuyta atirqankuchu, Canaán runakunan mana kuyuriyta munaspanku kikinpi tiyakapurqanku. 13Chaymantañan Israel runakunaqa qhepaman allin kallpayoq kapuspa Canaán runakunawan mit'anipi servichikurqanku, manataq qarqoyta atirqankuchu. 14Josepa miraynintaq Josueta nirqan: –¿Imanaqtintaq sorteaspa huk t'aqa hallp'allata qowankiku? Señor Diosmi saminchawanku, chaymi askhallaña kapuyku, nispa. 15Josuetaq paykunata nirqan: –Askhañataq qankuna kankichis, manañataq Efraín orqo-orqopas taripasunkichisñachu chayqa, sach'a-sach'ata rispa sach'akunata kumpaspa Ferez runakunaq Refaim runakunaqpiwan hallp'ankuta llank'akamuychis, nispa. 16Paykunataq nirqanku: –Chay orqo-orqopas manan aypawankuñachu. Pampapi tiyaq Canaán runakunapas Bet-seanpi ayllunkunantinpi tiyaqkunapas, Jezreel pampapi tiyaqkunapas fierro carretakunayoqmi kanku, nispa. 17Chaymi Josueqa Efraín aylluta Manasés ayllutawan nirqan: –Qankunaqa askhamá kankichis, kallpasapakunataq, chayraykun mana huk t'aqa hallp'allachu qankunapaq kanqa, 18aswanpas chay sach'akunayoq orqo-orqopas qankunaqmi kanqa, sach'akunata kumpaspa llapanpi tiyakapuychis. Canaán runakunatataq chaymanta qarqopunkichis, hinaña paykuna kallpasapa fierro carretakunayoq kanku chaypas, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\