Josué 21

1Leví aylluq umallinkunan rirqanku sacerdote Eleazarman, Numpa churin Josueman, Israel ayllukunaq kurak taytankunamanwan. 2Paykunan Canaán suyu Silo llaqtapi kasharqanku, hinaspan nirqanku: –Señor Diosqa Moiseswanmi kamachikurqan tiyanaykupaq llaqtakunata, uywa michinaykupaq campoyoqta qowanaykikupaq, nispa. 3Chaymi Israel runakunaqa Señor Diospa kamachikusqanman hina paykunaq hallp'ankupi llaqtakunata uywa michina campoyoqta Leví runakunaman qorqanku. 4Ñawpaqtan Leví ayllu Cohatpa mirayninkunaman llaqtakunata qonankupaq sortearqanku. Chaymi sacerdote Aaronpa mirayninkunaman chunka kinsayoq llaqtakunata qorqanku Judá ayllumanta, Simeón ayllumanta, Benjamín ayllumantawan. 5Wakin Cohatpa mirayninkunamantaq sorteaspa chunka llaqtakunatawan qorqanku Efraín ayllumanta, Dan ayllumanta, Manasés aylluq kuskanninmantawan. 6Chaymantataq Gersonpa mirayninkunaman sorteaspa chunka kinsayoq llaqtakunata qorqanku Isacar ayllumanta, Aser ayllumanta, Neftalí ayllumanta, Basanpi kaq Manasés aylluq kuskanninmantawan. 7Merariq mirayninkunamantaq chunka iskayniyoq llaqtakunata qorqanku Rubén ayllumanta, Gad ayllumanta, Zabulón ayllumantawan. 8Chay hinatan Israel runakunaqa sorteaspa Leví runakunaman llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama qorqanku, Moiseswan Señor Diospa kamachikusqanman hina. 9Chay qosqanku llaqtakunaqa karqan, Judá ayllumanta, Simeón ayllumantawanmi. 10Ñawpaqtan sortearqanku Aarón miray Leví ayllu Cohatpa mirayninkunaman llaqtakunata qonankupaq, kay llaqtakunatan qorqanku: 11Judá orqo-orqopi Hebrón nisqa Quiriat-arbata llaqta muyuriq uywa michina campontinta qorqanku. (Arbaqa Anacpa taytanmi karqan). 12Aswan ñawpaqtaraqmi Jefoneq churin Calebman kay llaqtaq camponkunata chakrakunantinta qorqanku. 13Hebrontaq karqan mana yuyaypichu runa wañuchiqkunaq pakakunan llaqta. Sacerdote Aaronpa mirayninmanqa kay llaqtakunatapas qollarqankutaqmi: Libnata, 14Jatirta, Estemoata, 15Holonta, Debirta, 16Ainta, Jutata, Bet-semestawan, isqon llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama. 17Benjamín ayllumantataq qorqanku Gabaonta, Gebata, 18Anatot-ta, Almontawan, chay tawantin llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama. 19Ahinapin sacerdote Aaronpa mirayninpa llaqtankunaqa chunka kinsayoq karqan uywa michina campoyoqkama. 20Wakin Leví t'aqa Cohatpa mirayninkunamantaq Efraín ayllumanta llaqtakunata qorqanku. 21Efraín orqo-orqopi kaq Shehemta qorqanku, chay llaqtan karqan mana yuyaypichu runa wañuchiqkunaq pakakunanpaq. Qollarqankutaqmi Gezerta, 22Kibsaimta, Bet-horontawan, tawantin llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama. 23Dan ayllumantataq chaskirqanku Eltequeta, Gibetonta, 24Ajalonta, Gat-rimontawan, tawantin llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama. 25Manasés aylluq kuskanninmantataq chaskillarqankutaq Taanacta Gat-rimontawan uywa michina campoyoqtakama. 26Chay hinapin chay Cohatpa mirayninkunaq llaqtankunaqa chunka karqan. 27Gersonpa mirayninkunamantaq Manasés aylluq kuskanninmanta iskay llaqtata qorqanku, uywa michina campoyoqtakama: Beesterata, Basanpi kaq Golantawan, chay llaqtan karqan mana yuyaypichu runa wañuchiqkunaq pakakunanpaq. 28Isacar ayllumantataq qorqanku Cisonta, Daberat-ta, 29Jarmut-ta, En-ganimtawan, tawantin llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama. 30Aser ayllumantan qorqanku Misaelta, Abdonta, 31Helcat-ta, Rehobtawan, tawantin llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama. 32Neftalí ayllumantataq qorqanku kinsa llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama: Hamot-dorta, Cartanta, Galileapi kaq Cedestawan, chay llaqtan karqan mana yuyaypichu runa wañuchiqkunaq pakakunanpaq. 33Chay hinapin Gersonpa mirayninkunaq llaqtankuna chunka kinsayoq karqan. 34Wakin Leví runakuna Merariq mirayninkunaman Zabulón ayllumanta qorqanku Jocneamta, Cartata, 35Dimnata, Naalaltawan, tawantin llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama. 36Rubén ayllumantapas qollarqankutaq Beserta, Jahazata, 37Cademot-ta, Mefaat-tawan, tawa llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama. 38Gad ayllumantapas qollarqankutaq Galaadpi Ramot-ta, chay llaqtan karqan mana yuyaypichu runa wañuchiqkunaq pakakunanpaq. Qollarqantaqmi Mahanaimta, 39Hesbonta, Jazertawan, tawa llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama. 40Chay hinapin Merariq mirayninkunaq llaqtankuna chunka iskayniyoq karqan. 41Israel runakunaq hallp'anpin tawa chunka pusaqniyoq llaqtakunata uywa michina campoyoqtakama Leví runakunaman qorqanku. 42Chay llaqtakunaqa sapankan muyuriqninpi uywa michina campoyoqkama karqan. 43Ahinatan Señor Diosqa Israel runakunaq ñawpa taytankunaman: Qosqaykichis, nispa jurasqan hallp'ata paykunaman qoykapurqan, paykunataq chayta hap'ikapuspa tiyakapurqanku. 44Señor Diosqa rimarisqanta hunt'aspan suyuntinta thak-kaypi tiyachirqan. Chaymi awqankuqa mana Israel runakunawan churanakuyta atirqankuchu, aswanmi Señor Diosqa awqankuta paykunaman hap'iykachirqan. 45Señor Diospa Israel runakunaman allin rimarisqan simikunaqa llapanpunin hunt'akurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\