Levítico 13

1Señor Diosmi Moisestawan Aarontawan nirqan: 2–Piqpa aychanpipas punkisqapas, pukayasqapas, k'anchashaqpas kanqa, lepra onqoyman rikch'akuq ima llagapas kanman chayqa, sacerdote Aaronmanpas churinmanpas pusasqan kanqa. 3Sacerdotetaq aycha qaranpi llagata qhawanqa, hinaspa llagaq kasqanpi suphu yuraqyasqata llagapas aswan ukhuman haykusqanta tarinqa chayqa, lepra onqoymi. Sacerdoten chayta allinta qhawaspaña chay runata qhelli kasqanta sut'inchanqa. 4Chay k'anchashaq cheqaschus yuraq kanqa, manataq aswan ukhumanchu haykunqa, suphupas manataq yuraqyanqachu chayqa, sacerdoten chay onqoyniyoq runata qanchis p'unchayta wisq'anqa. 5Qanchiskaq p'unchaypitaqmi sacerdoteqa qhawanqa, llagataqchus kaqlla kashanqa aycha qarapi mana aqarispa chayqa, qanchis p'unchaytawanraqmi sacerdoteqa payta wisq'anqa. 6Qanchiskaq p'unchaypitaq sacerdoteqa qhawallanqataq, chay llagataq mana k'anchapushanqachu, aycha qarapipas manataq aqarinqachu chayqa, pukayasqalla kaqtinmi sacerdoteqa chay runata ch'uya kasqanta sut'inchapunqa. P'achankunatan t'aqsakunqa, ch'uyataq kapunqa. 7Ch'uya kananpaq sacerdoteman qhawachikamusqan qhepatataqchus chay runaq aycha qaranpi pukayasqaqa aqarinqa chayqa, huktawanmi sacerdoteman qhawachikamunqa. 8Sacerdotetaqchus qhawashaspa rikunqa aycha qarapi pukayasqa mirarisqanta chayqa, chay runatan qhelli kasqanta sut'inchanqa, chayqa lepra onqoymi. 9Mayqen runapipas lepra onqoy rikhuriqtinqa sacerdotemanmi pusasqa kanqa. 10Sacerdotetaq chayta qhawanqa, aycha qarapitaqchus yuraq punkisqa rikhurinqa, chaytaq suphuta yuraqyachinqa, punkisqapitaq llullu aycha rikhurinqa chayqa, 11aycha qaranpi unay lepra onqoyñan. Sacerdoten paytaqa qhelli kasqanta sut'inchanqa, qhelli kasqanta rikuspan mana wisq'anqachu. 12Lepra onqoytaqchus cuerpontinman aqarinqa, chhaynapi onqosqata umamanta chakikama khiki onqoyniyoqta hina sacerdote rikunqa chayqa, 13paymi allinta qhawanqa. Onqoytaqchus cuerpontinta tukunqa chayqa, ch'uyatan khiki onqoyniyoqta sut'inchanqa. Llapallan yuraqyapuqtinmi payqa ch'uya. 14Maypachachus llullu aycha paypi rikhuriqtinmi ichaqa, qhelli kapunqa. 15Sacerdoten chay llullu aychata qhawanqa, hinaspan qhelli kasqanta sut'inchanqa. Llullu aychaqa qhellin, chayqa lepra onqoymi. 16Llullu aychataqchus hukman tukunqa yuraqyapunqataq chayqa, sacerdotemanmi qayllaykunqa, 17hinan sacerdoteqa payta qhawanqa. Chay llagataqchus yuraqyapunqa chayqa, sacerdoten chay onqoypa hap'isqanta ch'uya kasqanta sut'inchanqa, chaymi ch'uya kapunqa. 18Piqpa aychanpipas llaga alliyasqanmantaña, 19punkispa yuraqyanqa otaq t'oqra-pukapas kanqa chayqa, chay runaqa sacerdotemanmi qhawachikamunqa. 20Sacerdotetaq qhawanqa, chaytaqchus aycha qarapi aswan ukhu kapushanqa, suphunpas yuraqyasqataq kapushanqa chayqa, sacerdoten qhelli kasqanta sut'inchanqa. Chay ch'upu sayariqqa lepra onqoymi. 21Sacerdotetaqchus chayta qhawaspa mana chaypi yuraq suphuta rikunqachu, manataq aycha qara ukhumanpas haykunqachu, aswanpas tiyaykapunqataq chayqa, qanchis p'unchaytan payta wisq'anqa. 22Aycha qarapitaqchus aqarinqa chayqa, sacerdoten qhelli kasqanta sut'inchanqa, chayqa lepra onqoymi. 23K'anchashaq punkisqataqchus kaqllapi mana aqarispa kashanqa chayqa, sacerdoten chayta ch'uya kasqanta sut'inchanqa. 24Piqpa aycha qaranpipas ninaq ruphasqan kanqa, hinaspa ninaq ruphasqan llullu aychapi t'oqra-pukapas yuraq k'anchashaqpas kanqa chayqa, 25sacerdoten chayta qhawanqa. Suphutaqchus yuraq k'anchashaq cheqaspi yuraqyashanqa, chaytaq aycha qara ukhuman haykushanqa chayqa, ruphasqapi hatariq lepra onqoymi. Sacerdoten qhelli kasqanta sut'inchanqa, lepra onqoy kasqanrayku. 26Ichaqa sacerdotetaq chayta qhawaspa, yuraq k'anchashaq cheqaspi yuraq suphu mana rikhurisqanta, manataq aycha qara ukhumanchu haykusqanta, aswanpas t'oqrayasqata rikunqa chayqa, qanchis p'unchaytan chay runata sacerdote wisq'anqa. 27Qanchiskaq p'unchaypitaqmi sacerdoteqa payta allinta qhawanqa, aycha qaramantaqchus aqarinqa chayqa, sacerdoten chay runata qhelli kasqanta sut'inchanqa, chayqa lepra onqoymi. 28Yuraq k'anchashaqchus kaqllapi kashanqa, manataq aycha qaraman aqarinqachu, tiyaykapunñataq chayqa, ruphasqa k'iri sich'un. Sacerdoten chayta ch'uya kasqanta sut'inchanqa ruphasqa k'iri sich'u kasqanrayku. 29Qhariqpas warmiqpas umanpi otaq k'akinpi llaga hina hatarinqa chayqa, 30sacerdoten chay llagata allinta qhawanqa. Chaytaqchus aycha qarapi aswan ukhu rikhurinqa, chaypi suphupas q'elluniraytaq t'akallataq kanqa chayqa, sacerdoten chayta qhelli kasqanta sut'inchanqa. Chayqa millay seqsi onqoymi, umapi otaq k'akipi lepra onqoymi. 31Sacerdotetaq chay llagata qhawaspa, aycha qara ukhuman mana haykusqanta, manallataq chaypi yana suphupas kasqanta rikunqa chayqa, qanchis p'unchaytan sacerdoteqa chay runata wisq'anqa. 32Qanchiskaq p'unchaypitaqmi sacerdoteqa chay llagata allinta qhawanqa, manataq millay seqsi onqoy aqariqtinqa, chaypi q'elluniray suphupas mana kaqtinqa, manallataq aycha qarapi llagapas ukhumanchu haykuqtinqa, 33chay runatan suphunta k'isuchinqa, ichaqa manan millay seqsi onqoy cheqastaqa k'isukunqachu, sacerdotetaq chay runata qanchis p'unchaytawanraq wisq'anqa. 34Qanchiskaq p'unchaypitaq sacerdoteqa chay millay seqsi onqoyta allinta qhawanqa, manataqchus onqoyqa aycha qarapi aqarinqachu, manataq aycha qara ukhumanchu haykunqa chayqa, sacerdoten chay runata ch'uya kasqanta sut'inchanqa. P'achankunatan t'aqsakunqa, ch'uyataq kapunqa. 35Ichaqa ch'uyayapusqan qhepatataqchus millay seqsi onqoyqa aycha qarapi aqaripushanqa chayqa, 36sacerdoten chayta allinta qhawanqa. Millay seqsi onqoytaqchus aycha qarapi aqaripushanqa chayqa, manañan sacerdoteqa q'elluniray suphutaqa maskhanqachu. Chay runaqa qhellin. 37Ichaqa millay seqsi onqoytataqchus mana aqarishaqta hina reparanqa, chaypitaqchus yana suphu lloqsimunqa chayqa, chay millay seqsi onqoyqa alliyapusqañan. Payqa ch'uyan kapushan, ch'uya kasqantataq sacerdoteqa sut'inchanqa. 38Hinallataq qhariqpas otaq warmiqpas aycha qaranpi yuraq alqakuna kanqa chayqa, 39sacerdoten allinta qhawanqa. Aycha qaranpitaqchus yuraq niray alqakuna rikhurinqa chayqa, manan onqoychu. Chay runaqa ch'uyan. 40Piqpa chukchanpas urmaqtinqa, p'aqlan kapun, ichaqa ch'uyan. 41Piqpa mat'i chukchanpas urmaqtinqa, p'aqla mat'in kapun, ichaqa ch'uyan. 42Uma p'aqlanpipas otaq mat'i p'aqlanpipas t'oqra-puka punkisqa kanqa chayqa, p'aqlanpi sayariq lepra onqoymi. 43Sacerdoten chayta allinta qhawanqa, punkisqataqchus p'aqlanpipas t'oqra-puka kanqa, aycha qarapi lepra onqoyman rikch'akuq chayqa, 44lepra onqoymi, chay runaqa qhellin. Umanpi chay hina punkisqa llaga kaqtinmi, sacerdoteqa qhelli kasqanta sut'inchanqa. 45Pipas lepra onqoyniyoqqa llik'irqarisqa p'achayoq t'ampa umantinmi kanqa, simi patan pakasqataq qaparkachaspa purinqa: ¡Qhellin kani! ¡Qhellin kani! nispa. 46Chay lepra onqoyniyoq kasqanraykun tukuy tiempo qhelli kanqa, sapallantaq karpa-karpa hawapi tiyanqa. 47P'achapi qhoqayay kaqtinqa, millma p'achapiña, lino p'achapiña, 48lino awasqapiña, millma awasqapiña, qarapiña, qaramanta ima ruwasqapiña kaspapas, 49q'omerniray otaq pukaniray kanqa chayqa, qhoqayay mirariymi, sacerdotemanmi chay qhoqayayta qhawachimunqa. 50Hinan sacerdoteqa chay qhoqayayta allinta qhawanqa, hinaspan qhoqayasqataqa qanchis p'unchayta wisq'anqa. 51Qanchiskaq p'unchaypitaqmi qhoqayasqata allinta qhawanqa, qhoqayaytaqchus mirarinqa p'achapipas, awasqapipas, qaramanta ima ruwasqapipas chayqa, ismuchiq qhoqayaymi, qhellin chayqa kanqa. 52Ruphachikunqan chay qhoqayasqakunaqa ismuchiq qhoqayay kasqanrayku. 53Ichaqa sacerdote allinta qhawaqtin chay qhoqayasqakunapi qhoqayayqa mana mirarinqachu chayqa, 54sacerdoten kamachikunqa chay qhoqayasqata t'aqsanankupaq, chaymantataq qanchis p'unchaytawan wisq'anqa. 55Chay qhoqayay t'aqsasqa kasqan qhepatataq sacerdoteqa allinta qhawanqa, qhoqayasqatataq mana hukniray kasqantachu rikunqa chayqa, qhellin, hinaña mana mirarinqachu chaypas. Mayneq ladopipas ismuchiq qhoqayayqa kachun, ninapipunin ruphachinqaku. 56Ichaqa sacerdote chayta allinta qhawaqtin, t'aqsasqamantaña qhoqayayqa mana yuraqñachu rikhurinqa chayqa, chaytan llik'inqa p'achamantapas, qaramantapas, awasqamantapas. 57Huktawantaqchus p'achapipas, awasqapipas, qaramanta ruwasqapipas rikhurinqa chayqa, mirarishanmi, chay qhoqayasqataqa ninapin ruphachinqaku. 58Ichaqa p'achatapas, awasqatapas, qaramanta imatawanpas t'aqsasqamanta qhoqayayqa chinkapunqa chayqa, huk kutitawanmi t'aqsakunqa, chaymi ch'uya kapunqa. 59Chaymi millma p'achapipas, lino p'achapipas, awasqapipas, qaramanta ruwasqa imapipas qhoqayaypaq kamachikuy simiqa, ch'uyatapas qhellitapas sut'inchanapaq, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\