Nehemías 7

1Llaqta muyuriq perqa sayarichiyta tukuspan punkukunatapas churaspa punku qhawaqkunata, takiqkunata, Leví runakunata churarqayku. 2Hinan iskay qharikunata akllarqani Jerusalenpi kamachikunanpaq, wawqey Hananita, Jerusalén pukarapi kamachikuq Hananiastawan. Hananiasqa chanin runan karqan, hukkunamantapas Diosta aswan manchakuq. 3Paykunatataq nirqani: –Jerusalén punkukunaqa allin inti lloqsimuytañan kicharikunqa, allintataq p'utinkunawan wisq'akunqa manaraq inti chinkaykushaqtin, punku qhawaqkunapas chaypiraq kashaqtin. Hinallataq churaychis Jerusalenpi tiyaqkunamanta qhawaqkunata, wakinta llaqta qhawana cheqaspi, wakintataq wasinku chimpapi, nispa. 4Llaqtaqa hatunmi karqan campoyoqtaq, ichaqa pisillan runa karqan, wasikunapas pisillaraqmi karqan. 5Diosmi sonqoyman rimaykuwarqan oficialkunata, allichachaq runakunata, llapa runakunata huñuspa mirayninkuman hina yupanaypaq. Kamachi-kaymanta ñawpaq kutimpuq runakunaq yupachikusqanku qelqatan tarirqani, chaypin kay hina qelqasqa kasqa: 6Kaymi Judapi naceq Israel runakuna yupasqa qelqa. Paykunatan rey Nabucodonosorqa Babilonia suyuman presota apasqa. Chaymantañataq paykunaqa Jerusalenman Judapi huk cheqaskunamanwan kutimpusqaku, sapanka llaqtankumankama. 7Umallinkunataq kaykuna karqan: Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamani, Mardoqueo, Belsán, Misperet, Bigvai, Nehum, Baanapiwan. 8Parospa mirayninkuna: iskay waranqa pachak qanchis chunka iskayniyoq. 9Sefatiaspa mirayninkuna: kinsa pachak qanchis chunka iskayniyoq. 10Araq mirayninkuna: soqta pachak phisqa chunka iskayniyoq. 11Pahat-moabpa miraynin Jesuaq Joabpapiwan ayllunkuna: iskay waranqa pusaq pachak chunka pusaqniyoq. 12Elampa mirayninkuna: waranqa iskay pachak phisqa chunka tawayoq. 13Zatuq mirayninkuna: pusaq pachak tawa chunka phisqayoq. 14Zacaipa mirayninkuna: qanchis pachak soqta chunka. 15Binuipa mirayninkuna: soqta pachak tawa chunka pusaqniyoq. 16Belbaipa mirayninkuna: soqta pachak iskay chunka pusaqniyoq. 17Azagadpa mirayninkuna: iskay waranqa kinsa pachak iskay chunka iskayniyoq. 18Adonicampa mirayninkuna: soqta pachak soqta chunka qanchisniyoq. 19Bigvaipa mirayninkuna: iskay waranqa soqta chunka qanchisniyoq. 20Adinpa mirayninkuna: soqta pachak phisqa chunka phisqayoq. 21Aterpa miraynin, Ezequiaspa ayllun: isqon chunka pusaqniyoq. 22Hasumpa mirayninkuna: kinsa pachak iskay chunka pusaqniyoq. 23Bezaipa mirayninkuna: kinsa pachak iskay chunka tawayoq. 24Harifpa mirayninkuna: pachak chunka iskayniyoq. 25Gabaonpa mirayninkuna: isqon chunka phisqayoq. 26Belén llaqta Netofa llaqta runakuna: pachak pusaq chunka pusaqniyoq. 27Anatot llaqta runakuna: pachak iskay chunka pusaqniyoq. 28Bet-azmavet llaqta runakuna: tawa chunka iskayniyoq. 29Quiriat-jearim llaqta, Cafira llaqta, Beerot llaqta runakuna: qanchis pachak tawa chunka kinsayoq. 30Geba llaqta, Ramá llaqta runakuna: soqta pachak iskay chunka hukniyoq. 31Micmas llaqta runakuna: pachak iskay chunka iskayniyoq. 32Betel llaqta Hai llaqta runakuna: pachak iskay chunka kinsayoq. 33Hukkaq Nebo llaqta runakuna: phisqa chunka iskayniyoq. 34Hukkaq Elam llaqta runakuna: waranqa iskay pachak phisqa chunka tawayoq. 35Harim llaqta runakuna: kinsa pachak iskay chunka. 36Jericó llaqta runakuna: kinsa pachak tawa chunka phisqayoq. 37Lod llaqta, Hadid llaqta, Ono llaqta runakuna: qanchis pachak iskay chunka hukniyoq. 38Senaa llaqta runakuna: kinsa waranqa isqon pachak kinsa chunka. 39Sacerdotekunamanta: Jesúa ayllumanta Jedaiaspa mirayninkuna: isqon pachak qanchis chunka kinsayoq. 40Imerpa mirayninkuna: waranqa phisqa chunka iskayniyoq. 41Pasurpa mirayninkuna: waranqa iskay pachak tawa chunka qanchisniyoq. 42Harimpa mirayninkuna: waranqa chunka qanchisniyoq. 43Leví runakunamanta: Hadaviaspa churinkunaq Jesuaq Cadmielpapiwan mirayninkuna: qanchis chunka tawayoq. 44Takiqkunamanta: Asafpa mirayninkuna: pachak tawa chunka pusaqniyoq. 45Punku qhawaqkunamanta: Salumpa, Aterpa, Talmonpa, Acubpa, Hatitaq, Sobaipa mirayninkuna: pachak kinsa chunka pusaqniyoq. 46Diospa wasinpi llank'aqkunan karqan: Zihaq mirayninkuna, Hasufaq mirayninkuna, Tabaotpa mirayninkuna, 47Querospa mirayninkuna, Siahaq mirayninkuna, Padonpa mirayninkuna, 48Lebanaq mirayninkuna, Hagabaq mirayninkuna, Salmaipa mirayninkuna, 49Hananpa mirayninkuna, Gidelpa mirayninkuna, Gaharpa mirayninkuna, 50Reaiaq mirayninkuna, Rezinpa mirayninkuna, Necodaq mirayninkuna, 51Gazampa mirayninkuna, Uzaq mirayninkuna, Paseahpa mirayninkuna, 52Besaipa mirayninkuna, Mehunimpa mirayninkuna, Nefisesimpa mirayninkuna, 53Bacbucpa mirayninkuna, Hacufaq mirayninkuna, Harhurpa mirayninkuna, 54Bazlutpa mirayninkuna, Mehidaq mirayninkuna, Harsaq mirayninkuna, 55Barcospa mirayninkuna, Sisaraq mirayninkuna, Temaq mirayninkuna, 56Neziaq mirayninkuna, Hatifaq mirayninkunapiwan. 57Salomonpa kamachinkunaq mirayninkunan karqan: Sotaipa mirayninkuna, Soferetpa mirayninkuna, Peridaq mirayninkuna, 58Jaalaq mirayninkuna, Darconpa mirayninkuna, Gidelpa mirayninkuna, 59Sefatiaspa mirayninkuna, Hatilpa mirayninkuna, Poqueret-hazebaimpa mirayninkuna, Amonpa mirayninkunapiwan. 60Diospa wasinpi llapan llank'aqkuna, Salomonpa kamachinkunaq mirayninkunapiwan karqan kinsa pachak isqon chunka iskayniyoq. 61Tel-mela llaqtamanta, Tal-harsa llaqtamanta, Querub llaqtamanta, Adón llaqtamanta, Imer llaqtamantawan wakin chayamuqkunan Israelpa miraynin kasqankuta mana sut'inchayta atirqankuchu. 62Paykunan karqanku: Delaiaq, Tobiaspa, Necodaq mirayninkuna: soqta pachak tawa chunka iskayniyoq. 63Hinallataq sacerdotekunaq mirayninkunamantapas: Habalaspa mirayninkuna, Cospa mirayninkuna, Barzilaipa mirayninkuna (chay runan Galaadmanta Barzilaipa ususinwan casarakuspa suegronpa sutinwan sutichakapusqa). 64Chaykunan mirayninku qelqata maskhaspa sutinkuta mana tarirqankuchu, chaymi sacerdote-kayninkumanta wikch'usqa karqanku. 65Hinallataq kamachikuqpas paykunata kamachirqan Diospaq t'aqasqa mikhunata mana mikhunankupaq, Diospa munaynin tapuna Urimwan Tumimwan tapuq sacerdoteq kanankama. 66Llapa huñuykusqan tawa chunka iskayniyoq waranqa kinsa pachak soqta chunka karqanku. 67Warmi kamachikunapas qhari kamachikunapas mana yupasqa kaqkunan, qanchis waranqa kinsa pachak kinsa chunka qanchisniyoq karqanku, hinallataq takiq warmikuna takiq qharikunapas iskay pachak tawa chunka phisqayoq karqanku. 68Caballonkupas qanchis pachak kinsa chunka soqtayoq, mulankupas iskay pachak tawa chunka phisqayoq, 69Camellonkupas tawa pachak kinsa chunka phisqayoq, asnonkupas soqta waranqa qanchis pachak iskay chunka karqan. 70Wakin ayllu umalli runakunataq llank'anapaq ofrendankuta churarqanku. Kamachikuqmi tesoreroman qorqan pusaq kilo qorita, phisqa chunka puruñata, phisqa pachak kinsa chunka sacerdote p'achakunatawan. 71Wakin ayllu umalli runakunapas llank'anapaq tesoreroman qorqanku pachak soqta chunka kilo qorita, waranqa iskay pachak chunkayoq kilo qolqetawan. 72Wakin runakunapas qollarqantaq pachak soqta chunka kilo qorita, waranqa pachak kilo qolqeta, soqta chunka qanchisniyoq sacerdote p'achakunatawan. 73Hinan sacerdotekuna, Leví runakuna, punku qhawaqkuna, takiqkuna, wakin runakuna, Diospa wasinpi llank'aqkunapiwan llaqtankupi tiyapurqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\