SAN LUKAS 17

1Jisusmi kayshinapis yachakuqningunata nirqan: —Ancha trabajusmi rin kaq, shumaqta kawsanaykillapa. Chaqa suqkunam rinllapa animachishuq, uchata ruranaykillapa. Piru paykunaqam ancha kastigadu rin kaq. 2Chayri chay uchata rurachiqpaqqa mas alli kanman kungambi suq atun mulinu rumita watashpa, mar yakuman wichukunanllapa, chuqashpa wañunambaq, amaraq kay wambrituykunata uchata rurachiptin. 3Chayri qamkuna kikiki kwidakayllapa, ama ni pitapis animachinayki uchata ruranambaq. Ashwanri kriyiq masiki mana allita rurashuptinqa, anyay, amana mas uchata ruranambaq. Piru uchangunata dijashpa, pirdunda mañashuptinqa, pirdunay. 4Suq diyapi syiti bwiltasta mana allita rurashushpa, chaymanda chay syiti bwiltasta syintishpa, pirdunda mañashuptinqa, pirdunay, nishpa. 5Yumbay chayta uyashpaqam, Jisuspa apustulningunaqa nirqan: —Yanapawayllapa, qambi mas allita yuyakunaypaq, nishpa. 6Chaymi Jisusqa paykunata nirqan: —Ashlitata noqapi kriyishpaqachi, tukuy imata atingimanllapa rurayta. Chaqa kay ancha atun yura sikamuruta qamkuna kamachiptiki: “Pilakashpa, riy mar yakuman plantakaq”, niptikiqa, kasushushpa, allipta chayshina rin ruraq. 7—Amar palanganuqa kayllapachu. Ashwanri yuyayllapa: Dyuspaqqam mana baliq randishqa kriyadushinalla kani, nishpa. Mayá, yuyashunllapa: Suqniki kriyaduyuq kashpa, chay kriyaduyki yapukushpa, michikushpa, wasikiman chayaptinqachuraq, ¿ningiman: “Pasashpa mesaman tiyay mikunayki”, nishpa? 8Manam chayshinaqa ningimanchu. Ashwanmi kamachingiman: “Utqa yanukushpa, mandilnikita rurakushpa, mirindachiway. Chaymandaqa noqa mikuptiy upyaptiyraqmi, qambis atingi mikuyta, upyaytaqa”, nishpa. 9¿Akasuchu qamkunaqa chay randishqa kriyaduykita chay ima kamachishqaykita ruraptinqa, “Dyusilupagi” ningimanllapa? Manám. 10Chayshinallar qamkunapis Dyus kamachishushqanda rurashpa, yuyayllapa: “Mana baliq randishqa kriyadushinam kanchiqllapa. Chaqa Dyus niwashqanchiqtallam rurashqa kanchiq. Manam yuyashqachu kanchiq, masta rurananchiqpaqqa”, nishpa. 11Jisusmi Jirusalinman riqshinaqa, prubinsya Galiliyapa, prubinsya Samaryapa lindirunda pasaykarqan. 12Suq kasiriyuman chayaykaptinqam, dyis ismuykaq kwirpuyuq runakuna shamurqan tinguq. Yaqqana tingushpaqam, karupilla shayashpa, 13ancha jwirtita nirqanllapa: —¡Yachachikuq Jisus, yushayku noqaykunatar llakipaway! nishpa. 14Chaymi Jisusqa paykunata rikashpa, nirqan: —Mayá, riyllapa kurakunaman, paykuna rikashushpa: “Kachakashqanam kangi”, ninambaq. Chaymi chay runakunaqa kurakunaman riqshinaqa, limpu kachakarqanllapa. 15Chaymi suqninqa rikashpa: Kachakashqanam kani, nishpaqa, Taytanchiq Dyusta ancha alabashpa, Jisusmanna kutirqan. 16Chaymi Jisusman chayashpaqa, ñawpambi qonqorikushpa, pachakaman qaqllanda chayachishpa, ancha pagikurqan. Chay runaqam prubinsya Samaryamanda karqan. (Chay samaryanukunam isrraylinukunawan ancha chiqninakuqllapa.) 17Chaymi Jisusqa nirqan: —Chay fiyu qeshyaymanda kachakaqkunaqa ¿manachu dyis runakuna karqan? ¿Maypinataq chay nwibiqa? 18¿Ima, kay furastirullachu kutimushqa, Dyusta alabanambaqqa? nishpa. 19Chaymandaqam Jisusqa chay runata nirqan: —Atarishpana riy. Noqapi yuyakushpam, kachakashqana kangi, nishpa. 20Farisiyukunaqam Jisusta tapurqan: —¿Ima tyimputaq Dyusqa rin shamuq kamachikuqqa? nishpa. Chaymi Jisusqa paykunata nirqan: —Dyus runakunapa shunqombi kamachikuptinqam, mana ringillapachu atiq rikayta. 21Manam pipis rinchu niq: “Kaypim, waq maypim Dyusqa kamachikuykan”, nishpaqa. Chaqa Dyusqam paypi yuyakuqkunapa shunqombi kamachikuykan, nishpa. 22Chaymandaqam Jisusqa yachakuqningunata nirqan: —Suq diyakunam ancha ringillapa munaq rikawayta. Piru manaraqmi ringillapachu rikawaq. 23Chay diyakunapiqam wakingunaqa rinllapa nishuq: “¡Kaypinam Jisukristuqa!” ichu rin nishuqllapa: “¡Waqpim payqa!” nishpa. Piru chayshina nishuptinllapapis, ama kriyiyllapachu ni paykunawan riyllapachu. 24Chaqa noqa Dyusmanda Shamuq Runam llipyaq rrilampagushina rini kutimuq. Manchu rrilampaguqa tukuy syilupi lliwyan kay ladumanda suq ladukaman. Chayshinallam noqa Dyusmanda Shamuq Runapis yumbay ladukunapi lliwyashpa, rini kutimuq. 25Piru puntatam ancha rini padisiq. Chaqa kay tyimpupi runakunaqam mana baliqpaq rinllapa riqsiwaq. 26’Nuwipa tyimpumbi kawsaqkunashinam, noqa kutimunay tyimpupipis rinllapa kawsaq. 27Chaqa chay Nuwipa tyimpumbiqam mikuykarqanllapa, upyaykarqanllapa. Wakinqam kasaraykarqan. ˻Wakinqam chinangunata kasarachiykarqan˼ chay Nuwi wambuq wasinman yaykunan diyakaman. Chaymandaqam ancha jwirtita tamyarqan. Chaymi runakuna warmikunaqa chuqashpa, limpu wañurqanllapa. 28Chay Lutpa tyimpumbi pasashqanshinam rin kaq. Chaqa chay tyimpupiqam runakunaqa mikuykarqan, upyaykarqan, tukuy imata randiykarqan, randikuykarqan, tarpukuykarqan, wasikuykarqanllapa. 29Piru chay Sudumamanda Lut lluqshishqan diyaqam syilumanda ninakuna asufriwan ishkimushpa, chay runakunata, warmikunata limpu wanchirqan. 30Chayshinallam rin kaq, noqa Dyusmanda Shamuq Runa syilumanda kutimuptiypis. 31’Chayri chay diyapiqa mayqan wasimba sawambi kaqqa amana yaykunqachu, imangunata surqonambaqqa. Chayshinallar chakrambi kaqkunapis amana wasinmanqa kutinqachu. 32Lutpa warminda pasashqandar yuyayllapa. [Nuta: Chaqa payqam Sudumamanda kallpaykashpa, ikiman tikrakashpa, chapakurqan. Chaymi chaypilla das wañurqan. Liyiy Génesis 19.26ta] 33Chayshinam mayqanniki noqata ñigawashpa bidaykita washanaykipaqqa, ringi chingaq tukuy tyimpupaq. Piru noqapi kriyishqaykirayku wanchishuptinllapam, noqa rini washashuq, tukuy tyimpu noqawan kawsanaykipaq. 34’Alliptam niykillapa, chay tyimpupi suq kamapilla ishkay puñuykaptinqam, Tayta Dyusqa suqta rin apaq, suqta rin dijaq. 35Chayshinam ishkay warmikuna pulla kutakuykaptinqa, suqta rin apaq, suqta rin dijaq. 36˻Ishkay runa chakrambi kaykaptimbismi, suqta rin apaq, suqta rin dijaq.˼ 37Chayshina niptinqam, chay yachakuqningunaqa tapurqanllapa: —Taytitu, ¿maypitaq kay nishqaykiqa rin kaq? nishpa. Chaymi Jisusqa nirqan: —Suq wañushqa kaptinqam, chaypi shingukuna shutilla tandakashpa muyuykan, ¿manachu? (Chayshinallam chay tyimpupipis tukuy ima pasashqanda rikashpalla, das ringillapa yachaq: Waqpim, nishpa.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\