Hechos 10

1Cesarea llaqtapin Cornelio sutiyoq runa tiyaran. Paymi pachaq soldadokunapa jefen karan. Chay pachaq soldadokunatan suticharanku “Batallón Italiano”, nispanku. 2Chay Cornelioqa llapallan familiantinmi Diosta kasukuspa, manchakuywan serviranku. Hinaspapas payqa sapa p'unchawmi Diosmanta mañakuran. Paymi Israel nacionniyoq wakcha runakunatapas yanaparan. 3Paymi huk p'unchaw yaqa kinsa horas tardeta huk visionpi Diospa angelninta rikuran. Chay angelmi Cornelioman ashuyuspa niran: —¡Cornelio! nispa. 4Hinaqtinmi Cornelioqa mancharikuspa, Diospa angelnintaqa qawayuran; hinaspan niran: —Señor, ¿imatataq noqamantari munankí? nispa. Chaymi Diospa angelninqa Corneliota niran: —Diosqa orakusqaykitan uyarimun; hinallataq wakchakuna yanapasqaykitapas allintan qawarin. 5Kunanpachayá Jope llaqtaman huk runakunata manday; hinaspa Simonwan sutichasqa Pedrota pusachimuy. 6Payqa suela ruwaq Simonpa wasinpin samapakushan. Chay suela ruwaq Simonpa wasinqa lamar qochapa patanpin kashan. Simón Pedron nisunki imatachus ruwanaykitaqa, nispa. 7Chay rimapayaqnin ángel pasapuqtillanmi, Cornelioqa ishkay serviqnin runakunata waqyaran, hinallataq paypa confianzan soldadotawan ima. Chay soldadoqa Diosta kasukuq runan karan. 8Hinaspan Cornelioqa chay angelpa nisqanta paykunaman llapanta willaran. Chaymantan paykunataqa Jope sutiyoq llaqtaman mandaran. 9Hinaqtinmi paqarisnintin p'unchaw Corneliopa mandasqan runakunaqa, ñanta rispanku, Jope llaqtaman yaqaña chayarusharanku. Ichaqa Pedroñataqmi chawpi p'unchaw hina kashaqtin, Diosmanta mañakunanpaq wasi pataman wicharan. 10Hinaspan Pedroqa yarqarachikuspa, imallatapas mikhuyta munaran. Ichaqa mikhunata paypaq wayk'upushanankukaman, huk sueñoypi hina visionta rikuran. 11Chay visionpin Pedroqa hanaq pacha kicharikushaqta rikuran. Hinaspapas rikullarantaqmi huk hatun q'eperina llikllata hina, tawantin puntanmanta watasqa urayamushaqta. 12Chay llikllapin kasqa kay pachapi imaymana tawa chakiyoq animalkuna, mach'aqway hina qasqonpallan puriq animalkuna, hinallataq alton phawaq animalkuna ima. 13Hinaqtinmi Pedroqa uyariran khayna nimusqanta: —Pedro, ¡sayariy, hinaspa chay animalkunata wañuchispa mikhuy! nispa. 14Hinaqtinmi Pedroqa contestaspa, khaynata niran: —Señor, ¡manapunin noqaqa mikhuymanchu! Moisespa escribisqan leykunan mana permitiwanchu kay qenlli animalkunapa aychanta mikhunaypaqqa. Hinaspapas manan noqaqa ni hayk'aqpas mana mikhuna animalpa aychantaqa mikhuranichu, nispa. 15Hinaqtinmi Pedroqa kaqmanta uyarillarantaq khayna nimusqanta: —Diospa ch'uyanchasqan animalkunataqa, amayá qanqa niychu: “Mana mikhuna qenlli animalkunan”, nispaqa. 16Chay visionqa kinsa kutikaman pasaran. Chaymantan ichaqa chay hatun q'eperina llikllaqa hanaq pachaman oqarisqa karan. 17Hinaqtinmi Pedroqa admirasqallaña karan, khaynata yuyaymanaspa: —Kay rikusqay visionri, ¿imatataq significan? nispa. Ichaqa chayllamanmi Corneliopa mandamusqan runakunaqa tapukuranku maypis Pedropa samapakusqan wasi kasqanta. Hinaspan Pedropa samapakusqan wasipa punkunman chayamuranku. 18Hinaspan chay runakunaqa khaynata tapukuranku: —Simonwan sutichasqa Pedrori, ¿kay wasipichu samapakushan? nispanku. 19Pedroqa chay visión rikusqanpi yuyaymanashaqtinmi, Santo Espirituqa khaynata niran: —Pedro, qantan kinsa runakuna mashkamushasunkiku. 20Sayarispayki uraykuy; hinaspa ama ishkayaspa paykunawan kushka riy. Noqan paykunataqa mandamushani, nispa. 21Hinaqtinmi Pedroqa uraykuspa, Corneliopa mandamusqan runakunata niran: —Noqan chay mashkasqaykichis runaqa kashani. ¿Imapaqtaq mashkawashankichisrí? nispa. 22Hinaqtinmi chay hamuq runakunaqa, khaynata niranku: —Capitán Cornelio mandamuwaqtinkun noqaykuqa hamushayku. Payqa Diosta kasukuq runan; hinaspapas paytaqa llapallan Israel nacionniyoq runakunan allin respetowan rikunku. Corneliomanmi Diospa angelnin rikhurispa, khaynata niran: “Simonwan sutichasqa Pedrota wasiykiman pusachimuy; hinaspa paypa rimapayasusqaykita allinta uyariy”, nispa. 23Chaymi Pedroqa samapakusqan wasiman chay runakunata pusayuspa samachiran. Hinaspan paqarisnintin p'unchawñataq, Pedroqa Corneliopa mandamusqan runakunawan, hinallataq Jope llaqtapi tiyaq wakin creyentekunapiwan riranku Cesarea llaqtaman. 24Hinaspan Pedroqa paqarisnintin p'unchaw chay Cesarea llaqtaman chayaran. Chaypin Cornelioqa familiankunata, hinallataq munasqan amigonkunatawan wasinman huñuramuspa, Pedrotaqa suyasharanku. 25Hinaqtinmi Corneliopa wasinman Pedro chayaramuqtin, Cornelioqa wasinmanta lloqsimuspa, Pedropa ñawpaqninpi qonqorikuran payta adorananpaq. 26Ichaqa Pedroñataqmi Corneliota khaynata niran: —¡Sayariy! Noqapas qan hina runallan kani, nispa. 27Hinaqtinmi Pedroqa, Corneliowan parlaspanku, wasi ukhuman haykuranku. Chaypin Pedroqa ashka huñunasqa runakunata tariran. 28Hinaspan Pedroqa chay huñunasqa runakunata niran: —Qankunaqa yachankichismi, leyniykuman hina Israel nacionniyoq runakunaqa huk law nacionniyoq runakunawanqa mana juntanakusqaykuta, nitaq visitanakusqaykutapas. Ichaqa kikin Diospunin noqamanqa rikuchiwaran, pitapas amaña desprecianaypaq. 29Chayraykun noqaqa kay wasiman waqyachimuwaqtiyki, mana ishkayaspa hamurani. Saynaqa niwaychisyá, ¿imapaqtaq waqyachimuwarankichisrí? nispa. 30Chaymi Cornelioqa contestaspa khaynata niran: —Tawa p'unchawñan pasarun, wasiypi kinsa horas tardeykuyta ayunaspa Diosmanta mañakushaqtiy, qonqayllamanta huk runa k'ancharishaq p'achayoq rikhuriykuwasqanqa. 31Hinaspan chay runaqa niwaran: “Cornelio, Diosmi orakusqaykita uyarin; hinallataq wakchakuna yanapasqaykitapas rikun. 32Chayqa Jope llaqtamanyá huk comisionta manday, Simonwan sutichasqa Pedrota pusamunankupaq. Payqa huk suela ruwaq Simón sutiyoq runapa wasinpin samapakushan. Chay wasiqa lamar qochapa patanpin kashan”, nispa. 33Chaymi noqaqa huk comisionta qanman mandamurani. Saynaqa ancha allinmi kay wasiyman kunan hamusqaykiqa. Kunanmi llapallayku kaypi huñunasqa kashayku Diospa ñawpaqninpi, Diospa tukuy kamachimususqaykita uyarinaykupaq, nispa. 34Hinaqtinmi Pedroqa rimayta qallariran khaynata: —Noqaqa chayraqmi kunan entiendeni, Diospaqqa llapallanchis igualla kasqanchista. 35Diosqa anchatan munakun mayqen llaqtakunapipas, Diosta manchakuywan kasukuqkunata, hinallataq runamasinpa favorninpi justicia ruwaq runakunatapas. 36Diosqa Israel nacionniyoq runakunamanmi hawkalla kawsanaykupaq allin willakuykunata Jesucristontakama willaran. Hinaspapas Señorninchis Jesucristoqa llapallan runakunapa Señorninmi. 37Qankunaqa yachankichismi noqayku Israel nacionniyoq runakunawan tukuy ima pasasqanmantaqa. Primertan Bautizaq Juanqa Diosmanta yachachispa, runakunata bautizaran, hinallataq Señor Jesucristotapas bautizallarantaq. Chaymantapachan Jesusqa yachachiyta qallariran Galilea provincia law llaqtakunapi, hinallataq Judea provincia law llaqtakunapipas. 38Hinaspapas qankunaqa yachankichishñan, Diosqa Santo Espirituta hinallataq atiynintan qoran Nazaret llaqtayoq Jesusman. Chaymantan Jesusqa, Diospa yanapayninwan, allin kaqkunata ruwaran; hinallataq demoniopa ñak'arichisqan runakunamantapas demoniokunata qarqoran. 39Saynallataqmi Judea provincia lawpi, hinallataq chay Judea provincia ukhupi kaq Jerusalén llaqtapipas, Jesuspa tukuy imakuna ruwasqanmanta noqaykuqa testigo kayku. Hinaspapas noqaykuqa Jesusta cruzpi chakataspa wañuchisqankutapas rikuraykun. 40Ichaqa Diosmi kinsa p'unchawmanta Jesustaqa kawsarichimuran. Hinaspan Diosqa permitiran noqaykuman kikin Jesús rikhuriwanankupaq. Chaymi noqaykuqa payta rikurayku. 41Ichaqa manan llapallan runakunamanchu Jesusqa rikhuriran, aswanqa ñawpaqmantapacha Diospa akllasqan testigokunallamanmi. Chay testigokunan noqaykuqa kayku. Hinaspan noqaykuqa kawsarimusqanpa qepanta paywan kushka mikhurayku, tomarayku. 42Diosmi Jesustaqa juez kananpaq akllaran, llapallan kawsaq runakunata, hinallataq wañuqkunatapas juzgananpaq. Chaykunamanta willamunaykupaqmi Jesusqa noqaykuta kamachiwaranku. 43Saynallataqmi llapallan ñawpaq profetakunapas Jesusmanta willakurankuña khaynata: “Diosmi hamuq Salvadorpi iñiqkunataqa huchankumanta perdonanqa”, nispa. 44Pedro chaykunata rimallashaqtinraqmi, llapallan chaypi uyariq runakunaman Santo Espíritu urayamuran. 45Chaymi Jope llaqtamanta Pedrowan kushka hamuq Israel nacionniyoq runakunaqa anchata admirakuranku, huk law nacionniyoq runakunamanpas Santo Espíritu urayamusqanmanta. 46Hinaspan Pedrowan kushka hamuq runakunaqa, chay huk law nacionniyoq runakuna mana yachasqanku rimaykunapi rimasqankuta uyariranku, hinallataq Diosta alabasqankutawan ima. 47Hinaqtinmi Pedroqa niran: —Kay runakunapas noqanchis hinan Santo Espirituta chashkirunku. Chayri, ¿pitaq hark'akunman, paykunapas unupi bautizasqa kanankutarí? nispa. 48Chaymi Pedroqa paykunatapas kamachiran, Jesucristopa sutinpi bautizasqa kanankupaq. Hinaqtinmi Cornelioqa, chaypi kaq runakunapiwan Pedrota ruegakuranku, ishkay kinsa p'unchawllapas paykunawan kushka qepakunanpaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\