Hechos 2

1Pentecostés fiesta p'unchaw chayaramuqtinmi, Jesucristopa apostolninkuna, wakin creyentekunapiwan kushka, huk wasipi huñunasqa kasharanku. 2Hinaqtinmi qonqayllamanta hanaq pachamanta wayra hina qaparishaq uyarikuran. Hinaspan chay kasqanku wasiman hunt'ayuran. 3Hinaqtinmi sapankamankupa umanpa altonman nina rawrashaq hina urayamuran. 4Hinaqtinmi paykunaqa Santo Espirituwan llapallanku hunt'ayusqa karanku. Hinaspan paykunaqa Santo Espíritu rimachiqtin, mana hayk'aq rimasqanku tukuy clase rimaykunapi sapankamanku rimayta qallariranku. 5Chay p'unchawkunapin Dios Taytata kasukuq Israel nacionniyoq ashka runakuna Jerusalén llaqtapi kasharanku. Paykunaqa huk law nación llaqtakunapin tiyaranku. (Chaymi Jerusalén llaqtapi Pentecostés fiestaman chay nación llaqtakunamanta hamuranku, Diosta yupaychanankupaq). 6Hinaqtinmi chay Jerusalén llaqtaman hamuq runakunaqa, chay wayra hina qaparisqanta uyarispanku, apostolkunapa kasqanman huñunakamuranku. Hinaspan sapankamankupa rimayninkupi rimasqankuta uyarispanku, chay runakunaqa mana ni imaynatapas piensayta atirankuchu. 7Chaymi admirasqallaña parlanakuranku khaynata: —¿Manachu kay tukuy clase rimaykunapi rimaq runakunaqa Galilea provincia lawmanta kankú? 8Chayri, ¿imaynanpitaq sapankamanchispa rimasqanchis rimaykunapiri uyarishanchís? 9Ashka nacionkunamanta hamuq runakunan kaypiqa kashanchis: Partiamanta, Mediamanta, Elammanta, Mesopotamiamanta, Judea provinciamanta, Capadociamanta, Pontomanta, Asia lawkunamanta, 10Frigiamanta, Panfiliamanta, Egipto lawkunamanta, África lawpi Libia nacionpi Cirene llaqtapa cercankunamanta, kay Jerusalén llaqtapi tiyaq Roma nacionniyoq runakunapas, hinallataq huk law nacionniyoq kashaspa judiokunapa religionninman cambiakuq runakunapas, 11Lamar qochapa chawpinpi Creta sutiyoq islamanta, hinallataq Arabia lawmanta ima. Noqanchisqa huk law nación llaqtakunamanta kashaspanchismi, Diospa tukuy ima admirakuypaq ruwasqankunamanta, sapankamanchispa rimayninchispi rimasqankuta kunan uyarishanchis, nispa. 12Chay rimasqankuta uyarispankun, llapallan chay runakunaqa admirasqallaña kaspanku, tapunakuranku khaynata: —Kaykunari, ¿imanaqtintaq pasashan? nispanku. 13Ichaqa wakin runakunañataqmi apostolkunamanta burlakuspa, khaynata niranku: —Waq runakunaqa mach'asqan kashanku; chaymi saynataqa rimashanku, nispanku. 14Hinaqtinmi Pedroqa chunka hukniyoq apostolkunapiwan tiyasqankumanta kushka sayariranku. Hinaspan Pedroqa altota rimarispa, chaypi huñunasqa runakunata, khaynata niran: —Israel nacionniyoq llaqtamasiykuna, hinallataq kay Jerusalén llaqtapi llapallan tiyaq runakunapas; llapallaykichisyá kay nisqaykunata allinta uyariwaychis. 15Qankunaqa pantashankichismi. Noqaykuqa manan mach'asqachu kashayku. Hinaspapas chayraqmi las nueve de la mañanallaraq kashan. (¿Chaychu noqaykuri mach'asqa kashaykuman? Kay llaqtanchispiqa manan ni pipas sayna achiqayllataraqqa mach'anchu). 16Ichaqa kaykuna rikusqaykichisqa pasashan, Diosmanta willakuq profeta Joelpa ñawpaqtaraq nisqanman hina cumplikunanpaqmi. Paymi Diospa nisqanta escribiran khaynata: 17Diosmi niran: “Qepa p'unchawkunatan Santo Espirituyta llapallan runakunaman mandamusaq. Chaymi qari wawaykichispas, hinallataq warmi wawaykichispas noqamanta willakunqaku. Hinallataqmi jovenkunapas sueñoypi hina visionkunata rikunqaku. Hinallataq yuyaqña kaq runakunatapas noqan sueñoyninkupi rimapayasaq. 18Saynallataqmi chay p'unchawkunapiqa, Santo Espirituyta mandamusaq, noqata serviwaq qarikunaman, hinallataq warmikunamanpas. Chaymi paykunaqa noqamanta willakunqaku. 19Saynallataqmi noqaqa alto cielopipas admirakuypaq señalkunata rikhurichisaq, hinallataq kay pachapipas, admirakuypaq milagrokunata rikuchisaq: yawarta, ninata, hinallataq phuyu hinaraq oqarikushaq q'oshñitawan ima. 20Hinallataqmi noqapa kutimunay suma-sumaq hatun p'unchaw manaraq chayamushaqtin, intipas tutayanqa, hinallataq killapas yawar hina pukaman tukunqa. Chaykunaq pasasqanmi ancha hatun admirakuypaq kanqa. 21Ichaqa pipas noqapi creespa, sutiypi mañakuqmi salvasqa kanqa”, nispa 22Israel nación llaqtamasiy runakuna, kay nisqaykunata uyariychis. Diosqa kay pachaman Jesucristota mandamuspanmi, payman tukuy atiyta qoran. Chaymi Nazaret llaqtayoq Jesusqa, qankuna ukhupi kashaspa, ancha admirakuypaq tukuy imaymana milagrokunata ruwaran. Chaykunata rikuspaykichismi, qankunaqa chaykunamanta yacharankichis. 23Diosqa ñan yacharanña, Jesusqa anchata sufrispa ñak'arinantaqa. Chaymi Diospa planninman hina Jesusqa enemigon runakunaman entregasqa karan; hinaspapas paytan qankunaqa presocharankichis; hinaspan huchasapa runakunapa makinman entregarankichis, cruzpi chakataruspa wañuchinankupaq. 24Saynata ruwashaqtiykichispas, Diosmi Jesustaqa wañusqanmanta kawsarichimuran. Ichaqa wañuyqa manapunin Jesustaqa sepulturapi qepachiyta atiranchu. 25Kaykunamantan rey Davidpas ñawpaqtaraq Jesusmanta khaynata rimaran: “Señortaqa ñawpaqniypin sapa kutin rikullashani. Paymi phaña ladoypi kashan cuidawananpaq. Chaymi noqaqa mana urmasaqchu. 26Noqaqa ancha kusisqan kashani. Anchata kusikuspan simiywanpas takini. Paypi confiakuspaymi noqaqa mana ni imatapas manchakusaqchu. 27Qanqa wañusqakunapa kasqanpiqa manan noqataqa dejawankichu. Nitaqmi cuerpoytapas sepulturapi ismunanpaqqa permitinkichu, mana huchayoq serviqniyki kasqayrayku. 28Qanmi noqataqa yachachiwaranki munasqaykiman hina kawsanaypaq. Chaymi noqaqa anchata kusikushani, qan noqawan kushka kasqaykirayku”, nispa 29Saynata yachachispan Pedroqa khaynata niran: —Llaqtamasiykuna, kunanmi ñawpaq abuelonchis Davidmanta cheqaqtapuni willasqaykichis. Pay wañuqtinmi, huk sepulturapi p'amparanku. Ichaqa kunan p'unchawkamapas yachanchismi, Davidpa cuerpon p'ampasqanku sepulturaqa kay kasqanchis lugarpa cercanpi kasqanta. 30Rey Davidqa Diosmanta willakuq profetan karan. Chaymi payqa ña yacharanña paypa mirayninmanta huk salvador kay pachaman hamuspa, Israel nación llaqtapi rey kananta. Chaytaqa yacharan payman Dios juramentota ruwaspa prometesqanraykun. 31Hinaspapas Diospa prometesqankuna cumplikunantaqa, Davidqa yacharanmi. Chaymi payqa qepa tiempopi imakunas pasananta yachaspa willakuran, Salvawaqninchispa cuerpon sepulturapi ismunanpaq mana saqesqa kananmanta, aswanqa kawsarinpunanmanta. 32Chay prometesqanman hinan, Jesustaqa Dios kawsarichimuran. Chaykunata rikusqanchisraykun noqanchisqa llapallanchis testigo kanchis. 33Chaymantan Diosqa hanaq pachaman Jesusta oqarispa phaña ladonpi tiyaykachiran. Hinaspan Diosqa prometesqanman hina, Santo Espirituta Jesusman qoran; hinaqtinmi Jesusñataq chay Santo Espirituta noqaykuman qowaranku. Chaykuna pasasqantan kunan qankunaqa rikushankichis, hinallataq uyarishankichis ima. 34Hinaspapas noqanchisqa yachanchismi, rey Davidqa hanaq pachamanqa manan oqarisqachu karan. Aswanqa kikin Davidpunin khaynata niran: “Señor Diosmi Señorniyta niran: Phaña ladoypi tiyaykuy, 35llapallan enemigoykikunata vencespay, chaki plantaykiman churanaykama”, nispa. 36Chayraykun niykichis, qankuna Israel nación llaqtayoq runakunaqa, cheqaqtapuni yachaychis, cruzpi chakatasqaykichis Jesustan Diosqa churaran, llapallan runakunapa Señornin, hinallataq salvadornin ima kananpaq, nispa. 37Chaykunata llapallan runakuna uyarispankun, sonqonkupi anchata llakikuranku. Hinaspan Pedrota hinallataq wakin apostolkunatawan tapuranku: —Wawqeykuna, sayna kaqtinri, ¿imatataq noqaykuri kunan ruwaykuman? nispanku. 38Hinaqtinmi Pedroqa paykunata contestaran: —Huchaykichismanta wanakuspayá Diosman kutirikuychis. Hinaspa Jesucristopa sutinpi sapankamaykichis bautizachikuychis, saynapi Dios huchaykichista perdonaspa, Santo Espirituta qosunaykichispaq. 39Kay promesakunaqa qankunapaqmi karan, wawaykichiskunapaqpas, hinallataq enteron mundontinpi pikunatachus Dios salvananpaq waqyay munasqankunapaqwan ima, nispa. 40Saynallataqmi Pedroqa chaypi kaq runakunata alli-allinta ashka yachachikuykunawan consejaspa, khaynata niran: —Huchallapi puriq runakunawan kushka castigasqa kanaykichismanta librakuychis, salvasqa kanaykichispaq, nispa. 41Chaymi Pedropa nisqankunata kasukuq runakunaqa bautizachikuranku. Hinaspan chay p'unchawpiqa, Jesucristopi creeq runakunaman kinsa waranqa hina runakuna yapakuranku. 42Hinaspan paykunaqa kaykunata ruwaranku: apostolkunapa yachachisqanta allinta uyarispa kasukuranku; huk runa hinalla kawsaranku; t'antatapas huk sonqolla partinakuspan kushka mikhuranku; hinallataq Diosmantapas huk sonqolla mañakuranku. 43Jesucristopa apostolninkuna, milagrokunata hinallataq admirakuypaq señalkunata ruwaqtinkun, llapallan runakunaqa anchata admirakuranku. 44Saynallataqmi Jesucristopi llapallan creeq runakunaqa huk sonqolla kawsaranku; hinallataq tukuy ima kaqninkuwanpas yanapanakuspa ima kawsaranku. 45Chaymi wakinqa allpankutapas, hinallataq wakin kaqninkutapas venderanku. Hinaspan ima kaqninkutapas, hinallataq chay vendesqanku qolqetapas sapankamapa necesitasqanman hina rakiranku. 46Saynallataqmi paykunaqa Dios yupaychana templopi huk sonqolla sapa p'unchaw huñunakuranku. Hinallataq sapankamapa wasinkupi huñunakuspanku, mikhunata ancha kusikuywan hinallataq humildadwan ima kushka mikhuranku. 47Hinaspapas llapallankun paykunaqa Diosta yupaychaspa karanku. Chaymi chay llaqtapi tiyaq runakunaqa paykunataqa anchata respetaranku. Hinaqtinmi Diosqa ashka runakunata yanaparan, (Jesucristopi creespa) salvasqa kanankupaq. Chayraykun Jesucristopi creeq runakunaqa sapa p'unchaw aswan ashkaña karanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\