Hebreos 9

1Diosqa ñawpaq tiempopin, Israel nacionniyoq runakunawan huk pactota ruwaran. Hinaspan chay pactota ruwaspa, Diosqa kamachiran imaynatas runakuna payta adoranankupaq. Chaypaqmi kay pachapi ratk'a tolderamanta ruwasqa tabernáculo nisqa templota ruwaranku. Chaymi chay temploqa runakunapa ruwasqallan karan. 2Chay runakunapa ruwasqan tabernáculo temploqa ishkay cuartoyoqmi karan. Chay primer kaq cuarton sutichasqa karan “Lugar Santo” nisqa sutiwan. Chay lugarpin mechero hina k'anchaq huk candelabro qanchis puntayoq karan. Hinaspapas kallarantaqmi huk mesa; chay mesapin karan Diosman ofrenda churasqanku t'antakuna. 3Chay primer kaq cuartoman qatiqnin cuartoqa huk ratk'a cortina telawanmi dividisqa karan. Chay ishkay kaq cuarton sutichasqa karan “Lugar Santísimo” nisqa sutiwan. 4Chay “Lugar Santísimo” nisqa lugarpin karan inciensota k'ananankupaq qorimanta ruwasqa huk altar. Hinaspapas kallarantaqmi tablamanta ruwasqa baúl hina arca nisqanku. Chay arcaqa hawanpas ukhunpas qoriwanmi bañasqa karan. Chay arcapa ukhunpiñataqmi kallarantaq qorimanta ruwasqa jarra. Chay jarrapiñataqmi churasqa karan “maná” nisqa mikhuna. Saynallataqmi chay baúl hina arcapiqa kallarantaq Aaronpa ch'ikllimuq bastonnin. Saynallataqmi chay arcapiqa kallarantaq, Moisesman Diospa qosqan chunkantin leykuna, ishkay tabla rumipi escribisqa. 5Chay baúl hina arcapa hawanpiñataqmi churasqa karan qorimanta ruwasqa querubinwan sutichasqa angelkuna. Chay querubín angelkunan arcapa tapanta raphrankuwan taparanku. (Hinaspapas chay angelkunaqa tukuy atiyniyoq Dios chaypi kasqantan rikuchiranku). Ichaqa kay asuntokunamantaqa manañan más detalladamenteqa rimasunmanchu kunanqa. 6Chay tabernáculo nisqa templo ukhupin chay llapallan cosaskunataqa churaranku. Hinaqtinmi Israel nacionniyoq sacerdote runakunaqa chay “Lugar Santo” nisqa cuartoman sapa p'unchaw haykunku, Diosta servispa cultota ruwanankupaq. 7Ichaqa chay “Lugar Santísimo” nisqa lugarmanqa llapallan sacerdotekunapa jefellanmi haykun. Payqa watapin ch'ulla kutillata haykun, Diosman sacrificasqa animalkunapa yawarninta apayukuspa. Hinaspan kikinpa huchankunamanta, hinallataq llaqtapa huchankunamantawan chay yawarta Diosman ofrecen, saynapi mana yachashaspa ruwasqan huchankumanta perdonasqa kanankupaq. 8Chay tabernáculo nisqa templopi ishkaynin cuartokunamantaqa Santo Espiritun kayta yachachiwanchis: primer kaq “Lugar Santo” nisqa cuarto kashaqtinraqqa, manan ni pipas “Lugar Santísimo” nisqa cuartomanqa haykuytaqa atinkumanchu, chay lugarman haykunankupaq mana ni pimanpas permitisqa kasqanrayku; (aswanqa llapallan sacerdotekunapa jefellanmi haykuyta atin watapi huk kutillata). 9Sacerdotekunapa tukuy chaykuna costumbrenkuman hina ruwasqankuqa, noqanchispaqmi huk ejemplo kashan. Chaymi yachachiwanchis, chay ofrendakunata qospa, hinallataq chay animalkunata sacrificaspa Diosman ofrecesqankuqa manan runakunapa huchankutaqa perdonayta atinchu, nitaq yanapawanchishchu, ch'uya concienciayoq kananchispaqqa. 10Chay ñawpaq leykunaqa yachachiwaranchis imas mikhunanchismanta, imas tomananchismanta, unuwan maqchikuspa limpiasqa kananchismanta, hinallataq tukuy ceremonia costumbrekunata ruwananchismantawan imallan. Chaykunataqa ruwana karan, Diospa prometesqan mosoq pacto chayamusqan p'unchawkamallan. 11Ichaqa ñan Señorninchis Jesucristoqa hamuranña. Hinaspan payqa hanaq pacha cielopi cheqaq templopi kaq sacerdotekunapa jefenña kaspa, allin kaqkunata qowanchis. Hinaspapas Señorninchis Jesucristoqa manan runakunapa ruwasqan tolderamanta tabernáculo nisqa templopichu sacerdote kashan. Aswanmi payqa hanaq pacha cielopi Diospa ruwasqan más allin cheqaq templopi (wiña-wiñaypaq) sacerdote kashan. 12Hinaspapas Señorninchis Jesucristoqa ch'ulla kutillatan hanaq pachapi “Lugar Santísimo” cuartoman haykuran. Chayman haykuspanqa, manan orqo kapipa nitaq torillopa yawarninta ofrecenanpaqchu haykuran. Aswanqa kikinpa yawarninta ofrecenanpaqmi haykuran. Saynata ruwaspanmi, Señorninchis Jesucristoqa, huchanchiskunamanta perdonawaspanchis, wiña-wiñaypaq salvawanchis. 13Arí, cheqaqpunin Israel nacionniyoq runakunapa costumbrenkuman hinaqa, huchankumanta limpiasqa kanankupaqqa, orqo kapikunapa, hinallataq torokunapa yawarninwan ch'aqchuchikunku. Saynallataqmi altarpi k'anasqanku vaquillapa ushpanwanpas, cuerponkuta polvochikunku, saynapi ch'uyanchasqa kanankupaq. 14Ichaqa kunanqa yachananchismi kayta: Señorninchis Jesucristopa yawarninmi aswan más atiyniyoq chay animalkunapa yawarninmantaqa. Chayraykun kikin Señorninchis Jesucristoqa, Santo Espiritupa yanapayninwan, cuerponta sacrificaspa, Diosman ofrecekuran. Chaymi Señorninchis Jesucristoqa, cruzpi yawarninta ch'aqchusqanwan, tukuy millay huchanchiskunamanta perdonawanchis, saynapi wiña-wiñaypaq kawsaq Diosllataña servinanchispaq. 15Chayraykun Señorninchis Jesucristoqa cheqaq abogadonchis kaspa, kikinpa wañuyninwan huk mosoq pactota ruwaran, saynapi Diospa waqyasqan runakuna Diospa prometewasqanchis wiña-wiñaypaq herencianchista chashkinanchispaq. Ichaqa ñawpaq kaq pactoman hinaqa, manan ni pipas perdonasqachu karanchis. Chaymi Señorninchis Jesucristoqa wañuran, (pipas paypi creeqkuna) perdonasqa kananchispaq. 16Huk ejemplota willasqaykichis. Chay mosoq pactoqa runapa huk testamento ruwakusqanmanmi rikch'akun. Chay ruwasqan testamento valorniyoq kananpaqqa, chay testamento ruwakuq runaraqmi primerta wañunan. 17Chaymi chayraq chay testamentoqa valorniyoq. Ichaqa manan chay testamentoqa valenmanchu, chay testamentota ruwakuq runa kawsashaqtinraqqa. Maypachan wañukun, chayñan chay testamentoqa valorniyoq. 18Saynallataqmi chay primer kaq pactopas animalkunapa yawarninwan ruwasqa karan. 19Chayraykun Moisespas primertaqa Israel nacionniyoq runakunaman Diospa kamachisqan leykunamanta willaran. Chaymantan ichaqa puka millmamanta huk hisopota ruwaran. Hinaspan torillokunapa, hinallataq orqo kapikunapa yawarninta unuwan chapuran. Chaymanmi hisopo ruwasqanta challpuran; hinaspan “Libro de la Ley” nisqa Diospa libronta chay yawarwan primerta ch'allaran. Chaymantataq chaypi kaq Israel nacionniyoq llapallan runakunatapas ch'allallarantaq. 20Chaykunata ruwayta tukuruspanmi, Moisesqa runakunata khaynata niran: “Kay yawarwanmi Diosqa huk pactota qankunawan ruwan. Hinaspan kamachiwanchis kay pactota kasukuq kananchispaq”, nispa. 21Saynallataqmi Moisesqa chay yawarwan ch'allaran tolderamanta ruwasqa tabernáculo nisqa templotapas, hinallataq chay tabernaculopa ukhunpi kaq tukuy serviciokunatapas. 22Chaykunamantan Moisespa escribisqan leypiqa niran, tukuy imapas yawarwan ch'allasqa kaspa, limpiasqa kananpaq. Chayraykun yawar mana hich'asqa kaqtinqa, runakunaqa huchankumanta mana perdonasqachu kanku. 23Chayraykun necesariopuni karan (animalkunata wañuchinankupaqqa, saynapi chay) animalkunapa yawarninwan kay pachapi tabernáculo templo ukhupi tukuy kaqkunata ch'allaspa, ch'uyanchanankupaq. Ichaqa kay pachapi chay tabernáculo templopas, hinallataq ukhunpi tukuy kaqkunapas hanaq pachapi kaq cheqaq templopa rikch'aynillanmi. Chaymi hanaq pacha cielopi cheqaq templomanqa mana ni pipas haykunmanchu animalkunapa yawarninta ch'allananpaqqa. Ichaqa aswan más valorniyoq sacrificion necesitakuran chay lugarman haykunapaqqa. 24Kay pachapi temploqa hanaq pachapi kaq temploman rikch'akuqllan. Ichaqa Señorninchis Jesucristo, hanaq pachapi cheqaq temploman haykuspanqa, manan kay pachapi runakunapa ruwasqan temploman hinachu haykuran. Aswanmi Señorninchis Jesucristoqa noqanchispa favorninchispi rimananpaq Diospa ñawpaqninpi kashan. 25Kay pachapi sacerdotekunapa jefen sacerdoteqa, sapa watanmi animalkunapa yawarninta apayukuspa, kay pachapi kaq templopi “Lugar Santísimo” nisqa cuartoman haykun. Ichaqa Señorninchis Jesucristoqa ch'ulla kutillan cruzpi wañuran. Hinaspan payqa hanaq pachapi kaq cheqaq temploman ch'ulla kutilla haykuran, pay kikinta ofrecekuspa huk ofrenda hina, (saynapi huchanchiskunamanta perdonawananchispaq). 26Sichus kay pachapi kaq templopi “Lugar Santísimo” nisqa cuartoman sapa watan Señorninchis Jesucristo haykunman karan chayqa, sapa watanchá wañunan kanman karan, kay pacha unanchasqa kasqanmantapacha. Ichaqa manan chayqa saynachu. Aswanmi Señorninchis Jesucristoqa, kay último tiempopi hamuspan, cruzpi ch'ulla kutilla wañunanpaq ofrecekuran. Chay ch'ulla kutilla wañusqanwanmi, huchanchiskunata perdonaspa, wiña-wiñaypaq salvawanchis. 27Runakunaqa llapallanchismi ch'ulla kutillata wañusunchis. Chaymantan ichaqa Diospa juzgawanallanchistaña suyasunchis. 28Saynallataqmi Señorninchis Jesucristopas cruzpi chakatasqa wañunanpaq ch'ulla kutillata vidanta ofrecekuran, saynapi llapallan huchanchiskunamanta ashka runakunata perdonawananchispaq. Hinaspan Señorninchis Jesucristoqa kaqmanta kay pachaman kutimunqa. Ichaqa kay pachaman kutimuspaqa, manañan huchanchiskunaraykuchu kaqmanta wañunanpaq hamunqa. Aswanmi payqa kutimunqa, payta suyakuq llapallan runakunata salvawananchispaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\