Juan 6

1Chaymantan Jesusqa Galilea laguna qochapa waq law chimpanman riran. Chay laguna qochapa huknin sutinmi karan Tiberias. 2Jesustaqa ashka runakunan qatikuranku, ñawpaqtaraq ashka runakunata sanoyachisqanrayku. 3Chay laguna qochapa chimpanman chayaruspanmi, Jesusqa discipulonkunapiwan kushka huk moqoman riran. Hinaspan chay moqopi discipulonkunawan kushka tiyayuran. 4Chay p'unchawkunapin Israel nacionniyoq runakunapa Pascua fiesta ruwananku ña chayamusharanña. 5Hinaqtinmi ashkallaña runakuna Jesuspa kasqanman hamuranku. Chayta rikuspanmi, Jesusqa Felipeta tapuran: —Kay ashkallaña runakuna mikhunanpaqri, ¿maypitaq t'antatari rantiramusunman? nispa. 6Saynataqa Jesusqa tapuran, Felipepa iñiyninta yachanallanpaqmi. Ichaqa Jesusqa ñan yacharanña ima ruwaytapas. 7Hinaqtinmi Felipeqa Jesusta contestaran: —Ishkay pachaq p'unchaw jornalpa chanin qolqewan t'antata rantispanchispas, kay ashkallaña runakunamanqa, manan ni chika-chikallankapas aypachisunmanchu, nispa. 8Chaymi Jesuspa discipulon Simón Pedropa wawqen Andresqa, Jesusta niran: 9—Kaypin huk warmachapa cebadamanta ruwasqa pishqa t'antan, hinallataq ishkay kankasqa challwachanpiwan kashan. Chayllaqa manamá aypanmanchu kay ashkallaña runakunaman rakinanchispaqqa, nispa. 10Chaymi Jesusqa discipulonkunata niran: —Llapallan runakunata tiyachimuychis, nispa. Hinaqtinmi discipulonkunaqa pasto-pasto pampapi llapallan runakunata tiyachiranku. Chaypi tiyachisqanku qarikunaqa pishqa waranqa hinan karanku. 11Chaymantan Jesusqa t'antata makinpi hap'iyuspa, Diosman graciasta qoran. Graciasta qoruspanmi Jesusqa t'antata partiyuspa, discipulonkunaman qoran, runakunaman paykuna rakimunankupaq. Saynallatataqmi kankasqa challwakunawanpas ruwaran. Chaymi chaypi runakunaqa mikhuranku asta saqsanankukama. 12Hinaqtinmi llapallan runakuna saqsanankukama mikhuruqtinku, Jesusqa discipulonkunata niran: —Puchuqkunata huñumuychis ama usunanpaq, nispa. 13Chaymi Jesuspa discipulonkunaqa chay pishqa t'anta rakisqankumanta puchuqkunata, chunka ishkayniyoq canasta hunt'ataraq huñumuranku. 14Hinaqtinmi chaypi runakunaqa, Jesuspa chay milagro ruwasqanta rikuspanku, khaynata niranku: —Cheqaqtapunin kay runaqa Diosmanta willakuq profeta. Paymi kay pachaman hamunan karan, nispanku. 15Hinaqtinmi Jesusqa cuentata qokuran chaypi kaq runakuna Jesusta hap'iruspa, reyninku kananpaq churay munasqankuta. Chayraykun Jesusqa huk orqoman kaqmanta pasatamuran, chaypi sapallan kananpaq. 16Ña tutayaramushaqtinñan Jesuspa discipulonkunaqa chay hatun laguna qochaman riranku. 17Hinaspan huk boteman wicharuspanku, laguna qochapa waq law chimpanpi Capernaúm llaqtaman riranku. Risqanku ratoqa ñan tutaña karan. Jesusñataqmi ichaqa mana paykunawan kushkachu riran. 18Hinaqtinmi qonqayllamanta chay botepi rishaqtinku nishuta wayra-wayramuqtin, laguna qochapi unu qallchikamuspa altomanraq oqarikamuran. 19Chaymi discipulokunaqa pishqa otaq soqta kilometrota hinaña rishaspanku, laguna qochapi unuq hawantakama hamushaqta Jesusta rikururanku. Hinaspan risqanku boteman Jesús ashuyamusqanta rikuspanku, paykunaqa anchata mancharikuranku. 20Hinaqtinmi Jesusqa paykunata niran: —¡Noqan kani! ¡Ama mancharikuychishchu! nispa. 21Chaymi discipulonkunaqa risqanku botepi ancha kusikuywan Jesusta chashkiranku. Ichaqa chay ratollataqmi chay risqanku llaqtamanpas chayaranku. 22Paqarisnintin p'unchawmi, laguna qochapa waq lawninpi qepamuq runakunaqa cuentata qokuranku ch'ullalla bote chaypi kasqanta. Hinaspapas paykunaqa yacharankun Jesusqa discipulonkunawan botepi mana risqanta. 23Chaymi chay ratolla huk botekunapi Tiberias llaqtamanta runakuna chayamuranku. Hinaspan chay runakunaqa qepakuranku, maypichus Jesusqa Diosman graciasta qospa t'antata runakunaman mikhuchiran, chay lugarpa ladonpi. 24Hinaqtinmi chay runakunaqa, Jesusta hinallataq discipulonkunatawan chay botekunapi mana hamusqanta rikuspanku, huk botekunaman wicharanku. Hinaspan paykunaqa Capernaúm llaqtakama mashkaq riranku. 25Jesusta mashkaq runakunaqa, Galilea laguna qochapa waq law chimpanman rispankun, Jesusta chaypi tariranku. Hinaspan khaynata tapuranku: —Yachachikuq, kay lugarmanri, ¿hayk'aqtaq chayaramurankí? nispanku. 26Hinaqtinmi Jesusqa paykunata contestaspa, khaynata niran: —Cheqaqtapunin niykichis, qankunaqa manan milagrokuna ruwasqayta entiendesqaykichisraykuchu mashkawashankichis. Aswanqa t'antata saqsanaykichiskama mikhusqaykichisraykun, qankunaqa mashkawashankichis. 27Chaymi niykichis, qankunaqa amayá tukukuq mikhunallapaqchu llank'aychis. Aswanqa mana tukukuq wiñay kawsay mikhunapiyá preocupakuychis. Chay mikhunatan noqa Diosmanta Hamuq Runaqa wiñaypaq kawsanaykichispaq qosqaykichis. Chaypaqmi Dios Taytayqa atiyta noqaman qowan, nispa. 28Saynata Jesús niqtinmi, chay runakunaqa payta tapuranku khaynata: —Diospa munasqanta ruwanaykupaqri, ¿imatataq noqaykuri ruwaykuman? nispanku. 29Hinaqtinmi Jesusqa paykunata contestaspa niran: —Diosqa munan, noqapi qankuna creenaykichistan. Paymi noqata kay pachaman mandamuwaran, nispa. 30Chaymi runakunaqa kaqmanta Jesusta tapullarankutaq khaynata: —Noqayku qanpi creenaykupaqri, ¿ima milagrotataq ruwankí? ¡Rikuchiwaykuyá ima milagrollatapas qanpi creenaykupaq! 31Ñawpaq tiempopi abueloykuqa, ch'inñeq lugarkunapi purishaspankun “maná” nisqa sutiyoq t'antata mikhuranku. Chaymi Bibliapi escribisqa kashan: “Diosmi cielomanta mikhunankupaq t'antata qomuran”, nispa. 32Chaymi Jesusqa paykunata contestaspa niran: —Cheqaqtapunin niykichis, manan Moiseschu chay t'antataqa ñawpaq abueloykichiskunamanqa qoran, aswanqa Dios Taytaymi. Chaymi kunanpas qankunamanqa kikin Dios Taytaypuni cielomanta cheqaq t'antataqa qosunkichis. 33Diosmi chay cheqaq t'antataqa hanaq pachamanta mandamuran, runakunaman wiñay kawsayta qonanpaq, nispa. 34Hinaqtinmi Jesuspa nisqanta uyarispanku, chay runakunaqa niranku: —Señor, chay t'antatayá sapa kutin qowayku, nispanku. 35Chaymi Jesusqa paykunata niran: —Noqan kani chay kawsay t'antaqa, hinallataq runakunaman kawsay qoqpas. Pipas noqaman hamuqqa, manan hayk'aqpas yarqachikunqachu. Hinallataq pipas noqapi creeqqa manan hayk'aqpas ch'akichikunqachu. 36Ichaqa saynata nishaqtiypas, hinallataq milagrokuna ruwasqayta rikushaspaykichispas, manan qankunaqa noqapiqa creenkichishchu. 37Dios Taytaypa llapallan qowasqan runakunaqa, noqapin creenqaku. Pipas noqapi creeqtaqa chashkisaqmi. Hinaspapas paykunataqa manan ni hayk'aqpas wikch'usaqchu. 38Noqaqa manan munasqayta ruwanaypaqchu hanaq pachamantaqa hamurani, aswanqa Dios Taytaypa munasqanta ruwanaypaqmi. 39Dios Taytayqa kay pachamanmi mandamuwaran. Hinaspan payqa mana munanchu qowasqan runakunata ni ch'ullallatapas chinkachinayta. Aswanmi payqa juicio p'unchawpi paykunata kawsarichinayta munan. 40Ichaqa Dios Taytaypa munayninqa kaymi: pipas Diospa Wawanta rikuspa, paypi creeqqa, wiñay kawsayniyoqmi kanqa. Sayna creeqtaqa juicio p'unchawpin noqa kawsarichimusaq, nispa. 41Chaymi Israel nacionniyoq runakunaqa, “Noqan kani hanaq pachamanta hamuq kawsay t'anta” nispa Jesús nisqanta uyarispanku, Jesuspa contranpi rimayta qallariranku. 42Hinaspan paykunapura ninakuranku: —Payqa, ¿manachu Joseypa wawan? Noqanchisqa reqsishanchismá tayta mamantaqa. Chayri, ¿imanaqtintaq payri nin: “Hanaq pachamantan hamuni”, nisparí? 43Chaymi Jesusqa paykunata contestaspa niran: —Qankunapuraqa amayá mana allinkunataqa rimapakuychishchu. 44Dios Taytaymi noqataqa mandamuwaran. Chaymi niykichis, manan ni pipas kikillanmantaqa noqapiqa creenmanchu, sichus Dios Taytay mana yanapaqtinqa. Chaymi noqapi creeq runakunataqa wiñaypaq kawsanankupaq juicio p'unchawpi kawsarichisaq. 45Kaykunaqa Diosmanta willakuq ñawpaq profeta runakunapa escribisqanpin khaynata nishan: “Diosmi yachachinqa llapallan runakunataqa”, nispa. Chaymi Dios Taytaypa rimasqankunata uyarispa, paymanta allinta yachaqkunaqa, noqaman hamunqaku, (noqapi creespa discipuloykuna kanankupaq). 46Manan ni pipas Dios Taytaytaqa rikuranchu. Aswanqa Diosmanta noqa hamuqllan paytaqa rikuni. 47Chaymi cheqaqtapuni niykichis, “pipas noqapi creeq runakunan wiñay kawsayniyoq kanqaku”, nispa. 48Noqan kani wiñay kawsay qoq t'antaqa. 49Ñawpaq abueloykichiskunaqa ch'inñeq lugarkunapi kashaspankun “maná” nisqa t'antata mikhuranku. Ichaqa paykunaqa, chay t'antata mikhushaspankupas wañurankun. 50Noqan kani hanaq pachamanta urayamuq cheqaq t'antaqa. Chaymi pipas kay cheqaq t'antata mikhuqqa, wiñaypaq kawsanqa. 51Noqan kani hanaq pachamanta urayamuq kawsaq t'antaqa. Sichus pipas kay kawsaq t'antata mikhuqqa, wiñaypaqmi kawsanqa. Chay qosqay kawsaq t'antaqa, noqapa cuerpoymi. Chay t'antatan noqaqa qosaq, pipas noqapi creeqkuna wiñay kawsayniyoq kanankupaq, nispa. 52Chaykunata Jesús niqtinmi, chay Israel nacionniyoq runakunaqa, paykunapura Jesuspa contranpi rimaspanku, discutinakuranku khaynata: —Kay runari, ¿imaynataq kikinpa cuerpontari mikhuchiwasunman? nispanku. 53Hinaqtinmi Jesusqa paykunata niran: —Cheqaqtapunin niykichis, sichus noqa Diosmanta Hamuq Runapa cuerpoyta, qankuna mana mikhunkichishchu, hinallataq yawarniytapas mana tomankichishchu chayqa, manan wiñay kawsayniyoqchu kankichis. 54Chaymi pipas cuerpoyta mikhuqqa, hinallataq yawarniytapas tomaqqa, wiñaypaq kawsanqa. Saynallataqmi juicio p'unchaw chayamuqtinpas kawsarichimusaq. 55Cheqaqtapunin niykichis, noqapa cuerpoyqa cheqaq t'antan; hinallataq yawarniypas cheqaq tomanan. 56Chaymi pipas noqapa cuerpoyta mikhuqqa, hinallataq yawarniytapas tomaqqa, noqawanmi kashan; saynallataqmi noqapas paywan kashani. 57Kachamuwaqniy Dios Taytayqa wiñay kawsayniyoqmi. Saynallataqmi noqapas payrayku wiñay kawsayniyoq kani. Saynallataqmi pipas noqapa cuerpoyta mikhuqqa, noqarayku wiñay kawsayniyoq kanqa. 58Noqaqa hanaq pachamanta hamuq t'antan kani. Hinaspapas noqaqa manan ñawpaq abueloykichiskunapa mikhusqan maná t'anta hinachu kani. Paykunaqa chay t'antata mikhushaspankupas, wañullarankun. Ichaqa pipas kay pachaman hamuq t'antata mikhuqqa, (noqapi creesqanraykun) wiña-wiñaypaq kawsayniyoq kanqa, nispa. 59Jesusqa Diosmanta yachachina sinagoga wasipin chaykunata runakunaman yachachiran Capernaúm llaqtapi kashaspa. 60Hinaqtinmi Jesuspa yachachisqankunata uyarispanku, payta qatikuq wakin runakunaqa, khaynata niranku: —Ancha sasan kay rimasqankunaqa. ¿Pitaq kay rimasqankunawanri acuerdopi kanman? nispanku. 61Hinaqtinmi Jesusqa paykunapura rimapakusqankuta yachaspa, khaynata niran: —Qankunari, ¿kay nisqaykunawanchu phiñakuspa chaykunata rimapakushankichís? 62Aswanqa, ¿ima niwaqchistaq noqa Diosmanta Hamuq Runata hanaq pachaman kutipusqayta rikuwaspaykichisrí? 63Diospa Santo Espiritunmi runakunamanqa wiña-wiñaypaq kawsayta qon. Runakunaqa manan ni pipas wiñaypaq kawsaytaqa atinmanchu. Ichaqa kay rimasqaykunaqa, Santo Espiritumantan hamun. Paymi noqapi creeqkunamanqa wiñay kawsayta qon. 64Ichaqa kashanraqmi, qankuna ukhumanta noqapi mana creeq runakuna, nispa. Jesusqa saynataqa niran, pikunas paypi mana creeq runakuna kasqanta yachaspanmi, hinallataq pis payta traicionananpaq runa kasqanta ñawpaqmantaraq yachasqanraykun. 65Chaymi Jesusqa nillarantaq: —Qankunamanqa ñan niraykichishña, manan mayqenniykichispas noqapi creeytaqa atiwaqchishchu, sichus Dios Taytay qankunata mana yanapasuqtiykichisqa, nispa. 66Saynata Jesús rimaqtinmi, payta qatikuq ashka discípulo runakunaqa, ishkayaspa ripuranku. Hinaspan Jesuswanqa chay ratomantapacha manaña purirankuñachu. 67Chaymi Jesusqa chunka ishkayniyoq discipulonkunata tapuran: —Icha, ¿qankunapas ripuytachu munashankichís? nispa. 68Hinaqtinmi Simón Pedroqa contestaran: —Señor, noqaykuri, ¿pimantaq riykuman? Qanpa rimasqaykikunallan wiñay kawsay qokuqqa. 69Chaymi noqaykuqa qanpi creeyku; hinallataq yachayku qanqa Diosmanta Hamuq Salvadorniyku kasqaykita, nispa. 70Hinaqtinmi Jesusqa niran: —Qankunataqa chunka ishkayniyoqtan akllaraykichis. Ichaqa hukniykichismi qankuna ukhumanta huk demonio kashan, nispa. 71Saynataqa Jesusqa rimaran, Simonpa wawan Judas Iscariotemantan. Paymi Jesustaqa traicionaspa wañuchinankupaq entreganan karan. Chay Judas Iscarioteqa Jesuspa chunka ishkayniyoq discipulonkunamanta huknin kaqmi karan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\