Juan 9

1Templomanta lloqsiramuspan Jesusqa ñan risqanpi huk ñawsa runata rikururan. Chay runaqa nacesqanmantapachan ñawsa kasqa. 2Chaymi discipulonkunaqa Jesusta khaynata tapuranku: —Yachachikuq, kay runa ñawsa nacemunanpaqri, ¿mayqentaq huchallikunmanri karan, paychu icha tayta mamanchú? nispanku. 3Hinaqtinmi Jesusqa paykunata contestaspa niran: —Manan ni paychu nitaq tayta mamanpashchu huchallikuranqa. Aswanmi payqa sayna ñawsa naceran, saynapi chay ñawsa runata sanoyachiqtin Diospa atiyninta rikunaykichispaq. 4Chaymi noqaqa p'unchaw kallashaqtinraq, Papaypa kamachiwasqankunata ruwanay kashan. Tutayaramuqtinmi ichaqa manaña ni imatapas ruwaytaqa atisunmanñachu. 5Ichaqa kay pachapi kanaykaman noqaqa llapallan runakunapaq huk k'anchay kasaq, nispa. 6Saynata nispanmi Jesusqa allpa pampaman toqaruspa, toqayninwan barrota ruwaran. Hinaspan chay ñawsa runapa ñawinman chay barrowan llusiyuran. 7Hinaspan Jesusqa chay ñawsa runata niran: —Kunanyá riy; hinaspa Siloé sutiyoq estanquepi ñawiykita maqchikamuy, nispa. Chay Siloé sutiqa: “Mandasqa” ninantan nin. Chaymi chay ñawsa runaqa chay Siloé nisqa estanqueman rispa, ñawinta maqchikamuspa, rikustinña kutimuran. 8Hinaqtinmi vecinonkunapas, hinallataq payta reqsiq runakunapas tapunakuranku khaynata: —Kay runari, ¿manachu tiyayuspa limosnata mañakuq ñawsa runa? nispanku. 9Chaymi wakin runakunaqa niranku: —Arí, pay kikinmi, nispanku. Wakin runakunañataqmi niranku: —Manan paychu. Chay ñawsa runaman rikch'akuq runan, nispanku. Hinaqtinmi chay ñawsa kasqanmanta sanoyaq runaqa, yapa-yapamanta astawanraq niran: —Arí, chay ñawsa runaqa noqapunin karani, nispa. 10Hinaqtinmi runakunaqa payta tapuranku: —Qanri, ¿imaynanpitaq manaña ñawsañachu kashankirí? nispanku. 11Chaymi payqa contestaspa niran: —Jesús sutiyoq runan toqayninwan barrota ruwaspa ñawiyta llusiyuwaran. Hinaspanmi niwaran: “Siloé sutiyoq estanqueman rispayki, ñawiykita chaypi maqchikamuy”, nispa. Chaymi noqaqa rispay maqchikamurani. Hinaspan chaymantapacha kunanqa rikuni, nispa. 12Hinaqtinmi chay runakunaqa kaqmanta chay sanoyaq runata tapuranku: —Kunanri, ¿maypitaq chay Jesús sutiyoq runari kashan? nispanku. Chaymi chay runaqa paykunata contestaspa niran: —Noqaqa manan yachanichu, maypichá kakunpas, nispa. 13Chay ñawsa kasqanmanta sanoyaq runatan fariseo religionniyoq runakunapa kasqanman aparanku. 14Chay ñawsa runata Jesús toqayllanwan barrota ruwaspa sanoyachisqan p'unchawqa, samana p'unchawmi karan. 15Chaymi fariseo religionniyoq runakunaqa, khaynata tapuranku: —Kunanri, ¿imaynanpitaq ñawsa kasqaykimanta rikushankirí? nispanku. Hinaqtinmi chay sanoyaq runaqa contestaran khaynata: —Jesús sutiyoq runan barrota ruwaspa, ñawiyman llusiyuwaspa niwaran “maqchikamuy” nispa. Hinaqtinmi noqaqa maqchikamurani. Hinaspan noqaqa chay ratomantapacha rikuni, nispa. 16Hinaqtinmi wakin fariseo religionniyoq runakunaqa niranku: —Chay runaqa manan Diosmantachu hamun. Chaymi payqa samana p'unchawtapas mana respetanchu, nispanku. Wakinñataqmi niranku: —Huchasapa runari, ¿khayna milagrokuna ruwaytari atinmanchú? nispanku. Chaymi paykunaqa acuerdopi mana kasqankurayku, mana entiendenakurankuchu. 17Hinaspan fariseo religionniyoq runakunaqa, chay sanoyaq runata, kaqmanta tapuranku: —Qanri, ¿ima ninkitaq ñawiyki sanoyachiq chay runamantarí? nispanku. Hinaqtinmi payqa contestaran: —Payqa Diosmanta willakuq huk profetan, nispa. 18Ichaqa Israel nacionniyoq runakunapa jefenkunaqa, chay ñawsa runa sanoyaspa rikusqantaqa, manan creerankuchu. Chaymi paykunaqa tayta mamanta waqyachimuranku. 19Hinaspan paykunata khaynata tapuranku: —Kay runari, ¿qankunapa wawaykichishchú? Payri, ¿cheqaqtachu ñawsa naceran? Kunanri, ¿imaynanpitaq payri rikushan? nispanku. 20Hinaqtinmi chay sanoyaq runapa tayta mamanqa contestaranku khaynata: —Arí, payqa noqaykupa wawaykun. Chaymi yachayku, payqa ñawsa nacesqanta. 21Ichaqa noqaykuqa manan yachaykuchu imaynanpis rikusqantaqa, nitaqmi yachaykupashchu ni pi sanoyachisqantapas. Aswanqa paytayá tapuychis. Chaypaqmi payqa yuyayniyoq runaña. Pay kikinchá willasunkichis, imaynanpi rikusqantapas, nispanku. 22Saynataqa niranku, Israel nacionniyoq runakunapa jefenkunata manchakuspankun. Ichaqa chay jefekunaqa ñan acordasqakuña, sichus pillapas: “Jesusqa Diosmanta Hamuq Salvadormi”, nispa niqkunataqa, Dios yupaychana sinagoga wasimanta qarqonankupaq. 23Chaymi chay sanoyaq runapa tayta mamanqa niranku: “Paytayá tapuychis. Chaypaqmi payqa yuyayniyoq runaña”, nispanku. 24Hinaqtinmi Israel nacionniyoq runakunapa jefenkunaqa, chay ñawsa kasqanmanta sanoyaq runata kaqmanta waqyachimuspa, niranku: —Diospa sutinpi, juramentota ruwaspa, ama llullakuspa, cheqaqtapuni niwayku. Noqaykuqa yachaykun, chay sanoyachisuqniyki runaqa, huchasapa runa kasqanta, nispanku. 25Hinaqtinmi payqa contestaspa niran: —Noqaqa manan yachanichu huchasapachus icha mana huchayoqchus kasqantaqa. Aswanmi noqaqa yachani ñawpaq ñawsa kasqayta, hinaspa kunan rikusqayta, nispa. 26Saynata niqtinmi, chay Israel nacionniyoq runakunapa jefenkunaqa, tapuranku kaqmanta: —Ñawiyki rikunanpaqri, ¿imatataq chay runari ruwasurankí? ¿Imaynatapunitaq ñawiykikunatari sanoyachiran? nispanku. 27Hinaqtinmi chay runaqa contestaspa niran: —Noqaqa ñan qankunamanqa willaraykichishña imayna sanoyachiwasqantaqa. Ichaqa qankunaqa manan uyariwankichishchu. ¿Imapaqtaq yapamanta willanaytari munashankichís? Icha, ¿qankunapas discipulonkunachu kayta munashankichís? nispa. 28Saynata niqtinmi, Israel nacionniyoq runakunapa jefenkunaqa k'amispa, khaynata niranku: —Chay runapa discipulonqa, ¡qanpashchá kanki! Noqaykuqa Moisespa escribisqan leykunata kasukuq runakunan kayku. 29Hinaspapas noqaykuqa yachaykun Moisesta Dios parlapayamusqanta. Ichaqa chay Jesús runamantaqa manan ni imatapas, nitaq ni maymanta kasqantapas yachaykuchu, nispanku. 30Chaymi chay sanoyaq runaqa paykunata, khaynata niran: —Qankunari, ¿imaynanpitaq mana yachawaqchishchu chay runa maymanta hamusqanta, hinallataq noqata sanoyachiwasqantarí? ¡Chayqa ancha admirakuypaqmá! 31Hinaspapas noqanchisqa yachanchismi, huchasapa runakunapa mañakusqanta, Dios mana uyarisqantaqa. Aswanmi Diosqa payta kasukuqkunallata, hinallataq munasqanman hina ruwaqkunallata uyarin. 32Hinaspapas noqanchisqa manan ni hayk'aqpas uyariranchishchu ni pitapas, nacesqanmantapacha ñawsa runata pipas sanoyachisqanmantaqa. 33Sichus chay sanoyachiwaqniy runa, mana Diosmantachu hamunman chayqa, manachá ni ima ruwaytapas atinmanchu, nispa. 34Hinaqtinmi Israel nacionniyoq runakunapa jefenkunaqa niranku: —Qanqa nacesqaykimantapachan huchasapa kanki. ¿Chaychu noqaykutari yachachiwankikuman? nispanku. Saynata niruspankun, chay sanoyaq runataqa chay sinagoga wasimanta qarqoranku. 35Jesusqa chay sanoyachisqan runata, sinagoga wasimanta qarqomusqankutan yacharuran. Hinaspan paywan tuparuspa, khaynata tapuran: —Qanri, ¿Diosmanta Hamuq Runapiri creenkichú? nispa. 36Chaymi payqa contestaspa niran: —Señor, ¿pitaq chay runari, niykuwayá noqa paypi creenaypaq? nispa. 37Hinaqtinmi Jesusqa chay runata niran: —Rikushankin. Noqan chay runaqa kashani. Pay kikinwanmi parlashankipas, nispa. 38Chaymi chay runaqa Jesuspa ñawpaqninpi qonqorikuspa, payta alabaspa, niran: —Señorlláy, creenin qanpi, nispa. 39Hinaqtinmi Jesusqa niran: —Noqan kay pachaman hamurani llapallan runakunata juzganaypaq, ñawsakunata rikuchinaypaq, hinallataq rikuqkunatapas ñawsa hinaman tukuchinaypaq, saynapi paykuna rikushaspankupas, ama rikunankupaq, nispa. 40Hinaqtinmi wakin fariseo religionniyoq runakunaqa, Jesuspa rimasqanta uyariruspanku, khaynata niranku: —¿Ima ninkin? ¿Qanpa rimasqaykiman hinachu noqaykupas ñawsa kashaykú? nispanku. 41Chaymi Jesusqa paykunata contestaran: —Sichus qankuna yachakuwaqchis ñawsa hina kasqaykichista chayqa, mana huchayoqchá kawaqchis. Ichaqa ñawsa hina kasqaykichista mana yachakusqaykichisraykun, huchallaykichispi kawsashankichis, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\