Lucas 20

1Jesusmi huk p'unchaw Jerusalén templopi Diosmanta allin willakuykunata runakunaman yachachisharan. Chaymanmi sacerdotekunapa jefen, leykunata yachachiqkuna, hinallataq Israel nacionpi kamachiq runakunapiwan ima, Jesusman ashuyuranku. 2Hinaspan tapuranku khaynata: —Niwayku, ¿pitaq qantari autorizasuranki, kaykunata ruwanaykipaqrí? nispanku. 3Jesusñataqmi contestaran: —Noqapas kunan qankunata tapusqaykichis; niwaychis: 4¿Pitaq Juantari mandamuran bautizananpaq? ¿Dioschu icha runakunachú? nispa. 5Saynata Jesús tapuqtinmi paykunapura parlanakuranku khaynata: —“Diosmanta” nisun chayqa, niwasunmi “¿Imanaqtintaq qankunari mana Juanpi creerankichishchú?” nispa. 6“Runakunallan mandamuran”, nispa nisunchis chayqa, kay llaqtapi tiyaq llapallan runakunachá rumiwan p'anaspa wañurachiwasunman. Hinaspapas kay llaqtapi tiyaq runakunaqa ancha convencesqan kashanku, Juanqa Diosmanta willakuq profeta kasqanta, nispanku. 7Saynata parlaruspankun, Jesusta contestaranku: —Manan noqaykuqa yachaykuchu, pichá Juantaqa mandamuranpas, nispanku. 8Hinaqtinmi Jesusqa paykunata niran: —Noqapas manan nisqaykichishchu ima atiywansi kaykuna ruwasqaytaqa, nispa. 9Chaymantan Jesusqa runakunaman yachachiran, huk willakuywan khaynata: —Huk runan uvas plantakunata chakranpi plantaran. Hinaspan chay runaqa chay uvas chakranta huk llank'aq runakunaman arrendaspa, unay tiempopaq ripuran. 10Uvas cosechana tiempo chayaramuqtintaqmi, chakrayoqqa huk serviqnin runata mandamuran, tupaqninta chashkispa apapunanpaq. Hinaqtinmi chay arrendaq runakunaqa, chakrayoqpa serviqnin runata, nishuta maqaruspanku, mana imayoqllata qatirpapuranku. 11Hinaqtinmi chakrayoq runaqa, yapamanta huk serviqnin runatañataq mandamuran. Chayaramuqtinmi paytapas k'amispanku, alli-allinta maqaruspanku mana imayoqllata qatirpapuranku. 12Chaymantan chakrayoq runaqa huk serviqnin runatañataq mandamuran. Paytapas saynallataqmi alli-allinta maqaruspanku, ancha k'irisqata qarqorparanku. 13Hinaqtinmi uvas chakrayoq runaqa yuyaymanaran khaynata: “Kunanri, ¿imatataq ruwasaq? Aswanyá ancha munakusqay wawayta mandasaq. Payta rikuspaqa ichapas respetankuman”, nispa. 14Chaymi arrendaq runakunaqa, chakrayoqpa wawanta rikuruspanku, paykunapura yachachinakuranku khaynata: “Kay wawanpaqmi papanpa kaqninkunaqa qepanqa. Aswanyá paytaqa wañurachillasunña, kay enteron herencia chakrawan qepakunanchispaq”, nispanku. 15Saynata piensaruspankun, uvas chakrayoqpa wawantaqa, chakramanta hawaman aparuspanku wañuchiranku. Hinaqtinmi Jesusqa chay uyariqkunata tapuran: —Uvas chakrayoqri, ¿imananqataq wawanta wañuchiq runakunatarí? 16Ichaqa uvas chakrapa dueñon kutimuspanmi, chay mana allin llank'aqkunataqa wañuchinqa, wawanta wañuchisqankurayku. Hinaspan uvas chakrantapas huk runakunamanña arrendanqa, nispa. Chayta uyariruspankun, runakunaqa niranku: —Amayá hayk'aqpas chaykunaqa pasachunchu, nispanku. 17Hinaqtinmi Jesusqa paykunata qawarispa niran: —Bibliapiqa khaynan escribisqa kashan: “Albañilkunapa mana munasqan rumin, kunanqa allin kaq rumi, wasiq esquinanpi allinta enteron wasipa perqata sostienen”, nispa 18Ichaqa pipas chay rumi hawaman urmayuspaqa ñut'usqan kanqa. Saynallataqmi pi runapa hawanmanpas chay rumi urmayuspaqa, kutasqa aychaman hinaraq chay runataqa tukuchinqa. 19Chaymi Moisespa escribisqan ley yachachiqkuna, hinallataq Jerusalén templopi sacerdotekunapa jefenkunapas cuentata qokuranku, chay millay wañuchiq runakunawan paykunata comparaspa Jesusqa yachachisqanta. Chayraykun paykunaqa Jesusta chay ratolla hap'iruytapuni munaranku. Ichaqa runakunata manchakuspankun, mana hap'irankuchu. 20Jesuspa contranpi kaq runakunan, Roma llaqtapi kamachiqman Jesusta entregayta munaranku. Chayraykun allin tukuq runakunata mandaranku, Jesuspa rimasqanta disimulawlla uyarinankupaq, hinallataq ima rimasqanpipas pantaruqtinqa, chayman hinalla tumpaspa autoridadkunaman entreganankupaq. 21Hinaqtinmi chay allin tukuq runakunaqa, Jesusta khaynata niranku: —Yachachikuq, yachaykun qanpa yachachisqaykiqa cheqaqpuni kasqanta. Qanqa manan pimanpas sayapakunkichu; aswanmi yachachinki imaynan Diospa munasqanman hina kawsanaykumanta. 22Chaymi qanta tapukuyta munayku: ¿Allinchu kanman icha manachu, Roma llaqtapi rey Cesarman impuestota paganaykupaqrí? nispanku. 23Hinaqtinmi Jesusqa engañollawan tapusqankuta yachaspa, contestaran khaynata: —¿Imanaqtintaq qankunari pantachiwayta munashankichís? 24Apamuychis huk qolqeta qawanaypaq. ¿Pipa uyantaq, hinaspapas pipa sutintaq kay qolqepiri escribisqa kashan? nispa. Hinaqtinmi paykunaqa contestaranku: —Roma llaqtamanta llapallan llaqtakunata kamachikamuq Rey Cesarpan, nispanku. 25Chaymi Jesusqa niran: —Saynaqa Roma llaqtamanta llapallan llaqtakunata kamachikamuq rey Cesarpa kaqtaqa, payman qopuychis. Diospaq kaqtataq, Diosman qopuychis, nispa. 26Chay runakunaqa manan Jesustaqa pantachiytaqa atirankuchu. Aswanmi Jesuspa contestasqanwan admirakuspanku upallallaña karanku. 27Chaymantan wakin saduceo religionniyoq runakunapas Jesusman hamullarankutaq. Paykunaqa wañuq runakuna kawsarimunanpiqa manan creerankuchu. Chayraykun Jesusta khaynata niranku: 28—Yachachikuq, Moisespa escribisqan leypin niwanchis: “Huk runa casarakuspa, warminpi manaraq wawan kashaqtin wañupunman chayqa, wawqenmi chay viudawan casarakuspa wawayoq kanan. Hinallataqmi chay wawa nacemuqpas, wañuqpa wawan hina kaspa, paypa sutinta apanan, saynapi wañuq wawqenpa sutin ama chinkananpaq”, nispa. 29Huk kutinpin karan qanchis wawqekuna. Hinaqtinmi kuraq kaqqa casarakuspa, manaraq wawayoq kashaspa wañupuran. 30Hinallataqmi wañuqman qatiq wawqenpas, chay wañuqpa viudanwan casarakullarantaq. Hinaspan chay viudapi manaraq wawan kashaqtin, wañupullarantaq. 31Saynallataqmi chay wañuqman qatiq wawqenpas chay viudawan casarakullarantaq. Paypas manaraq chay viudapi wawan kashaqtinmi, wañupullarantaq. Saynatan chay viudawanqa qanchisnintin wawqekuna casarakuranku. Ichaqa chay viudapi manaraq wawanku kashaqtinmi, paykunaqa wañupuranku. 32Chaymantan viuda warmipas wañupullarantaq. 33Kunanyá niwayku. Llapallan wañuq runakunata Dios kawsarichimuqtinri, ¿mayqen wawqekunapa warmintaq kanqa, chay warmirí? Qanchisnintinwanmi chay warmiqa casarasqa karan, nispanku. 34Hinaqtinmi Jesusqa paykunata contestaran: —Kay pachapiqa qarikunapas, hinallataq warmikunapas casarakunkun. 35Ichaqa Diosmi yachan, (pikunas Wawan Jesucristopi creesqankurayku), kay pacha tukukuqtin, kawsarimuspanku, paywan wiñaypaq kawsanankutaqa. Chay wiñay kawsaypiqa, manan ni pipas casarakunqachu, nitaqmi casarakuymanpas entreganakunqakuchu, 36nitaqmi paykunaqa wañunqakupashñachu. Aswanmi paykunaqa angelkuna hina kanqaku. Hinaspapas paykunaqa Diospa wawanmi kanqaku, paypi creespa kawsarimusqankurayku. 37Ichaqa (Diospi creespa) wañuq runakuna kawsarimunanmantan, Moisespas ña escribiranña khaynata: “Diosqa, Abrahampa, Isaacpa hinallataq Jacobpa Diosninmi”, nispa. Chaytaqa niran t'ankar sach'api nina rawrasqan p'unchawmi. 38Chay yachachikuywanmi Moisesqa yachachiwanchis, Diospaqqa wañusqa runakunapas kawsallasqanmanta. Chayraykun Diosqa Abrahampapas, Isaacpapas hinallataq Jacobpapas Diosnin, paykunapa almanku kawsasqanrayku, nispa. 39Hinaqtinmi chay contestasqanta uyarispanku, leykunata wakin yachachiqkunaqa niranku: —Yachachikuq, allintapunin qanqa rimaramunki, nispanku. 40Hinaqtinmi manaña pipas astawanqa ni imatapas tapuranñachu. 41Jesusmi chaypi kaq runakunata tapuran: —¿Imanaqtintaq runakunari ninku, Cristoqa ñawpaq rey Davidpa mirayninmantan kanqa nisparí? 42Ichaqa kikin Davidmi, Salmos libropi ña escribiranña khaynata: “Señor Diosmi Señorniyta niran: ‘Phaña ladoypi tiyaykuy, 43llapallan enemigoykikunata vencespay, chaki plantaykiman churanaykama’ ”, nispa 44Ichaqa kikin Davidpunin niran: “Señorlláy”, nispa. Chayri ¿imanaqtintaq Diosmanta Hamuq Runari, ñawpaq rey Davidpa mirayninmanta kanmanrí? nispa. 45Llapallan runakuna uyarishaqtinmi, Jesusqa discipulonkunata niran: 46—Cuidakuychis leykuna yachachiq runakuna hina kanaykichismanta. Paykunamanqa anchatan gustan ashka qolqepa valornin p'achawan churayukuspa puriy. Hinallataqmi paykunaqa plazakunapipas respetowan runakuna rimayukunankuta munanku. Saynallataqmi Diosmanta yachachina sinagoga wasikunapipas, hinallataq fiestakunapipas, ñawpaqpi allin kaq sumaq asientokunallapi tiyaytapas munanku. 47Hinaspapas paykunaqa viudakunapa wasintan qechunku tukuy imantinta. Paykunaqa allin qawasqa kanankupaqmi, Diosmantapas una-unayllataña mañakuq tukunku. Sayna clase runakunatan Diosqa anchata castiganqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\