1 JUAN 5

1Jesucristuta Tayta Diosnintsi cachamushganta tantyacur payta chasquicorga Tayta Diospa wamranmi caycantsi. Wamran carnami payta cuyantsi. Tsaynog captinmi yäracog mayintsiwanpis cuyanacuntsi. 2Tayta Diosnintsita cuyarga wilacuynincho nishgancunata cumplintsimi. Tsaynogpami musyantsi yäracog mayintsiwan cuyanacuycashgantsita. Wilacuynincho nishgancunata cumplinantsipäga manami sasatsu caycan. 4Sasa mana cananpäga wamran captintsimi Tayta Diosnintsi yanapaycämantsi. Tsaynog yanapamaptintsimi jutsata ruranantsipag runacuna shacyätsimaptintsipis Tayta Diosman yäracushpantsi mana cäsupantsitsu. 5“Tayta Diosnintsimi tsurin Jesucristuta cachamushga salvamänantsipag” nir pipis payman yäracog cagtaga Tayta Diosnintsi yanapangami. 6Jesucristo salvamagnintsi cashgantaga musyantsi bautizacushgan höra Tayta Dios tsurin cashganta nimushga captin y yawarninta jichar wanushga captinmi. Tsaynogpis salvamagnintsi cashganta musyantsi Santu Espíritu tantyatsimaptintsimi. Santu Espíritu tantyatsimashgantsega rasun caglami caycan. 7Tsaynog caycaptenga Jesucristo salvamagnintsi cashganta tantyantsi Jesucristo bautizacushga captin, wanur yawarninta jichashga captin y Santu Espíritu tantyatsimaptintsimi. [Tsaynoglami tantyatsimantsi Tayta Diosnintsi, tsurin Jesucristo y Santu Espiritupis. Paycunaga quimsag carpis juclaylami caycan.] 9Runacuna tantyatsimashgantsicunata criyiycarga ¿imanirtag mana criyishwantsu Tayta Diosnintsi tsurin Jesucristupita tantyatsimashgantsicunataga? Tayta Diosnintsi tantyatsimashgantsicunaga masmi välin runacuna tantyatsimashgantsipitapis. 10Tayta Diospa tsurin Jesucristo salvamagnintsi cashganta criyeg cäga lapan shongunwanmi payman yäracun. Jesucristo salvamagnintsi cashganta mana criyeg cäga Tayta Diosnintsi tantyatsishgantapis manami criyipäcuntsu. 11Tayta Diosnintsega tantyatsimashcantsi tsurin Jesucristuta chasquicogcuna paypa naupancho imayyagpis cawananpag cashgantami. 12Tsaymi Tayta Diosnintsipa tsurin Jesucristuta chasquicog cäga gloriacho imayyagpis cawangapag. Mana chasquicog cagmi itsanga gloriaman mana chayangapagtsu. 13Tayta Diospa tsurin Jesucristuta chasquicushga captiquimi cay cartata gamcunapag apaycätsimö gloriacho imayyagpis cawanayquipag cashganta tantyar cushicärinayquipag. 14Tayta Diosta manacorga pay munashgannog imapis camacänanpag manacushun. Tsaynog manacuptintsega manacushgantsita mayamantsimi. 15Tsaynog captenga manarag manacurpis musyantsimi yanapamänantsipag cashganta. 16Tsaynog caycaptenga Jesucristuta chasquicog mayintsi jutsata rurashganta musyarga paypag Tayta Diosnintsita manacushun. Manacuptintsega Tayta Diosnintsi tantyatsengapagmi jutsa rurashganta cacharinanpag. Tsaynog tantyatsiptinpis waquincunaga manami cäsucuntsu. Paycunapag manacuptintsipis jutsa rurashganta mana cacharishganpitami infiernuman gaycushga cangapag. 17Tayta Diosnintsita mana cäsucorga jutsatami ruraycantsi. Tsaynog captinpis jutsata rurashgantsita cacharir perdonta manacuptintsega manami infiernuman gaycamäshunpagtsu. 18Tayta Diospa wamran caycarnaga manami jutsa rurayman jaticashganatsu cawaycantsi. Tsaynogpis Tayta Diospa tsurin Jesucristumi Satanaspita tsapaycämantsi. 19Musyantsimi Tayta Diospa wamranna cashgantsita. Tsaynogpis musyantsimi Jesucristuta mana chasquicogcunaga Satanaspa munaynincho caycashganta. 20Tsaynogpis musyantsimi Tayta Diosnintsipa tsurin Jesucristo cay patsaman shamushganta. Pay shamurmi yachatsimashcantsi Tayta Diosnintsipa maquincho imanog cawanantsipag cashgantapis. Tayta Diosnintsipa maquincho cawarga tsurin Jesucristupa maquinchöpis cawaycantsimi. Jesucristoga Diosnintsimi caycan. Paymi salvamantsi gloriacho imayyagpis cawanantsipag. 21Waugui-panicuna, ama yäracäriytsu ima ïdulucunamanpis. [Amén.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\