2 PEDRO 1

1Yäracog mayëcuna: Noga Simón Pedro, Jesucristupa apostolnin carmi, gamcunapag cay cartata apaycätsimö. Salvamagnintsi Señor Jesucristuta chasquishgayquipitami Tayta Diosnintsi jutsa rurashgayquita perdonashushcanqui apóstol mayëcunatawan perdonamashgannogla. 2Tayta Diosnintsita y Señornintsi Jesucristutami manacuycä cuyapäshushpayqui ali cawayta goyculäshunayquipag. 3Salvamagnintsi Jesucristuta chasquicuptintsimi munayniyog Tayta Diosnintsi imaypis yanapaycämantsi munashgannog cawanantsipag. 4Imaypis tsaynog yanapamänantsipagmi palabranchöpis promitimashcantsi. Promitimashgantsinog yanapamaptintsimi manana cawantsinatsu Jesucristuta mana chasquicog runacuna jutsata rurar cawashgannöga. Tsaypa trucanga Tayta Diosnintsi jutsaynag cashgannog canantsipagmi yanapaycämantsi. 5Tsaynog yanapaycämaptintsega Tayta Diosnintsiman imaypis yäracushun. Tsaynogpis alilata rurar cawashun, Diospa palabranta shumag yachacushun, 6mana tantyacuypa lutalaga imatapis ama rurashuntsu, ima nacaycho carpis mana ajayaypa Tayta Dios munashgannog cawashun, 7tsaynogpis waugui-panicunawan y pï-maywanpis cuyanacur cawashun. 8Waran waran tsaynog cawashpantsega manami manacagpagtsu Señornintsi Jesucristuta chasquicushcantsi, sinöga pay munashgannog cawanantsipagmi. 9Jesucristo munashgannog pipis mana cawarga gongaycushgami pay munashgannog cawananpag Tayta Diosnintsi perdonashganta. 10Waugui-panicuna, tsaynog caycaptenga shumag yarpachacur Tayta Diosnintsi munashgannog cawashun. Tsaynogpami tantyacushun salvashga car Tayta Diospa wamran cashgantsita. Tsayta tantyacorga jutsata mana ruraypami cawashunpag. 11Tsaynogpami gloriaman chayaptintsi salvamagnintsi Señor Jesucristo cushishga chasquicamäshunpag. 12Tayta Dios munashgannog cawanayquipag cashganta musyaycaptiquipis gamcunataga cawashgäyag imaypis yarpaycätsishayquimi. 14Wanunäpagna caycashgantami Señornintsi Jesucristo musyatsimashga. 15Tsaymi cawashgäyäga gamcunata imaycanogpapis yarpaycätsishayqui wanucuptë nishgäcunata imaypis yarparänayquipag. 16Señornintsi Jesucristo cutimunanpag cashganta manami quiquëcunapa yarpayniläpitatsu yacharcaycätsë. Tsaynogpis pay munayniyog cashganta manami yarpayniläpitatsu yacharcaycätsë. Tsaypa trucanga quiquëcunami ricapäcushcä munayniyog cashganta. 17Munayniyog cashgantaga discípulu mayëcunawan ricapäcushcä jirca puntachömi. Tsaychömi Jesucristo chip-chipyaycagman ticraptin Tayta Diosnintsi ciëlupita caynog nimorgan: “Payga cuyay tsurëmi. Munashgänog cawaptinmi noga cushishga caycä.” Tayta Dios parlamushganta mayar y Jesucristo chip-chipyaycagman ticrashganta ricarmi tantyapäcorgä munayniyog cashganta. 19Tayta Diosnintsipa unay profëtancuna escribishgannogla Señornintsi Jesucristo cay patsaman shamushga captinmi musyantsi tsay escribishgancuna rasun cag cashganta. Rasun cag carmi pasaypa tsacaycho atsqui atsicyaraycagnograg caycan. Tsaynog caycaptenga hasta Jesucristo cutimunanyag tsay escribishgancunata shumag cäsucushun. Tsaynog cäsucorga Jesucristo cutimuptin paywan tincushpantsi pasaypami cushicushunpag. 20Shumag tantyacäriy. Tayta Diosnintsipa palabrantaga manami profëtacuna quiquincunapa yarpaynilanpitatsu escribishga, sinöga Santu Espíritu tantyatsiptinmi paycuna escribishga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\