HECHOS 18

1Atenas marcapita aywacurmi Corinto marcamanna Pablo chayargan. 2Tsaychömi Aquila jutiyog Israel runawan reguinacorgan. Aquilaga Ponto nishgan provinciacho yureg runami cargan. Payga Romacho tashganpitami warmin Priscilawan tsayrag Corinto marcaman chayargan. Tsayman aywacärergan lapan Israel runacunata Romapita emperador Claudio gargushga captinmi. 3Priscilawan Aquilami toldëra rurayta yachapäcorgan. Pablupis toldëra rurayta yacharmi paycunawan targan toldërata rurashpan. 4Cada sábado jamay junagmi sinagogaman Pablo aywargan. Tsaychömi Israel runacunata y mana Israel runacunatapis yachatsergan Jesucristuta Tayta Diosnintsi salvamänantsipag cachamushganta. 5Macedonia provinciapita Silaswan Timoteo chayaptinnami Pabloga aruyninta cachaycur waran waran Jesucristupa wilacuyninta wilacorgan. Wilacurmi Israel mayincunata tantyatsergan runacunata salvananpag Jesucristo shamushganta. 6Tsauraga Israel runacuna Pablupa contran sharcapäcushpan payta tucuyta ashlergan. Tsaymi röpanta tapshirishpan Pablo caynog nergan: “Jesucristuta mana chasquicushpayquimi quiquiquicuna jutsayog caycanqui Tayta Diosnintsi infiernuman gaycushunayquipag. Jesucristupa wilacuyninta wilapashgächönaga manami jutsayognatsu cä. Gamcuna chasquicuyta mana munapäcuptiquimi mana Israel runacunamanna aywashag Jesucristupa wilacuyninta wilapänäpag.” 7Tsauraga tsay sinagogacho yachatsinanpa trucanga Pablo aywargan Ticio Justupa wayinman tsaychöna yachatsinanpag. Justoga mana Israel runa caycarpis Tayta Diosnintsi munashgannog cawag runami cargan. Paypa wayenga cargan sinagogapa naupalanchömi. 8Tsaycho yachatsiptinmi sinagogapa mandagnin Crispo jutiyog runa wayincho tagcunawan Jesucristuta chasquicärergan. Jesucristuta Crispo chasquicushganta mayaycurmi Corinto marcacho waquin runacunapis Jesucristuta chasquicur bautizacärergan. 9Juc tsacaymi Pabluta yuriparcur Jesucristo caynog nergan: “Mana mantsacuypa pitapis wilacuynëta wilapay. 10Mana cachaypami gamta yanapaycä cay marcacho imapis mana pasashunayquipag. Nogata chasquicamänanpäga atsca runacunami caycan cay marcacho.” 11Tsaynog niptinmi Corinto marcacho Pablo targan juc wata sogta quilla, Jesucristupa ali wilacuyninta yachatsishpan. 12Galión jutiyog runa Acaya provinciapa mandagnin canan witsanmi Pabluta tsarircur Israel runacuna apapäcorgan Galionpa despächunman. 13Tsaychömi paycuna nipäcorgan: “Cay runaga Romacho mandamagnintsi emperador mana munashgan religiontami yachaycätsin. Tsaymi payta gamman apamushcä lutanta yachatsishganpita castiganayquipag.” 14Tsauraga Pablo rimananpag caycaptin Israel runacunata Galión caynog nergan: “Cay runa leynintsicuna nishganta rasunpa mana cäsuptenga nimashgayquicunata chasquëmanmi. 15Costumbrilayquicunapita rimanacuptiquega manami imatapis musyayta munätsu. Tsay rimanacushgayquitaga quiquiquicuna arreglapäcuy.” 16Tsaynog nirmi paycunata despächunpita gargorgan. 17Paycunawanmi caycargan sinagogapa mandagnin Sóstenes. Israel runacunata garguptinmi despächo puncucho mana Israel cag runacuna chiquishpan Sóstenesta magapäcorgan. Despächo puncucho magapäcuptinpis Galionga manami washargantsu. 18Tsaypita atsca quillaragmi Pablo targan Corinto marcacho. Nircurnami waugui-panicunapita despidicur Cencrea marcaman aywargan. Tsaychönami agtsanta rutucorgan Tayta Diosnintsita promitishganta cumplinanpag. Tsaypitanami Priscilawan y Aquilawan Siria provinciaman büquiwan aywapäcorgan. 19Efeso marcaman chayaycurmi sinagogaman aywargan Jesucristo salvamagnintsi cashganta wilacunanpag. Tsaypitanami Priscilata y Aquilata cachaycur Efesupita Pablo aywacorgan. 20Tsaynog aywacuycaptinmi tsay sinagogacho juntacag runacuna Pabluta ruwacärergan paycunata goyäpänanpag. 21Tsaynog ruwacuptinpis Pablo despidicorgan caynog nir: “[Cananga Pascua aniversariupagmi Jerusalenman imaycanogpis chayayta munaycä.] Tayta Dios munaptenga yapaymi cutimushag.” Tsaynog nishpanmi büquiwan Efesupita Pablo aywacorgan. 22Cesarea marcaman chayarna Jerusalenman aywargan tsaycho cag waugui-panicunata watucunanpag. Tsaypitana aywargan Antioquía marcaman tsaycho tänanpag. 23Tsaycho tarcurnami Galacia y Frigia provinciacunapa yapay aywargan marcan marcan, waugui-panicunata Jesucristupa wilacuyninta yachatsishpan. 24Tsay witsanmi Efeso marcaman chayargan Apolos jutiyog Israel runa. Payga cargan Alejandría marcapitami. Tayta Diosnintsipa palabranta ali yacharmi churaypa churar runacunata shumag yachatseg. Tsaynog captinpis Jesucristupita Juan Bautista wilacushgalantami payga musyargan. 26Sinagogachömi Jesucristupita Apolos pitapis mana mantsacuypa wilacorgan. Juan Bautista yachatsishgancunalata Apolos yachatsiptinmi Priscilawan Aquila wayinman pushaycur Jesucristupita masta tantyatsergan. 27Tsaypita Acaya provinciaman Apolos aywayta yarpaptin waugui-panicuna shacyätsergan tsaypa aywananpag. Tsaymi cartatapis apatsergan Acayacho cag waugui-panicuna Apolos chayaptin ali chasquicärinanpag. Tsayman chayaycurna waugui-panicunata shumag tantyatsergan Jesucristupa ali wilacuyninta. 28Tsaynogpis Israel runacunata tantyatsergan Tayta Diosnintsipa palabrancho Jesuspita escribiraycashgancunata. Tsaynogpami tantyatsergan Jesusga salvamagnintsi Cristo cashganta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\