HECHOS 7

1Tsaypita más mandag cüra taporgan Estebanta caynog nir: “¿Rasunpacu cay runacuna nishgannog gam parlashcanqui?” 2Tsauraga Esteban nergan: “Shumag mayapäcamay, taytacuna. Musyashgantsinogpis Abrahamta munayniyog Tayta Diosnintsi yuripargan. Tsaynog yuripargan Mesopotamialachörag taycaptinshi. 3Tsaycho yuriparcurshi caynog nergan: ‘Taycashgayqui marcata y castayquita cachaycur aywacuy maychöpis tänayquipag ricatsinäpag cagman.’ 4“Tsaynog niptinshi Mesopotamiapita Abraham aywacorgan Harán marcacho tänanpag. Taytan Taré wanuycuptinnashi Tayta Diosnintsi pushamorgan taycashgantsi cagmanna. 5Cayman pushaycamurpis quiquinpa cananpag manashi chacratapis ricatsergantsu. Mana ricatsirpis tsurin manarag captinshi Tayta Diosnintsi Abrahamta caynog nergan: ‘Cay taycashgayqui naciontami gampita miragcunata ricatsishag paycunapana cananpag.’ 6Tsaynogpis Tayta Diosnintsi payta caynog nergan: ‘Gampita miragcunami chuscu pachac (400) wata juc nacioncho jäpa runacunapa ashmaynin canga. Tsay nacionchömi pasaypa nacapäcongapag. 7Ashmaytanog tsararashganpitami tsay nación runacunata noga castigashagpag. Ashmay caycashganpita yargamurnami caycho cushishgalana tangapag munashgäta rurar.’ ” 8“Tsaypitanashi Abrahamta nergan cuerpunta quiquin señalacunanpag y olgu tsurincuna yuriptin paycunapa cuerpuntapis señalananpag. Tsayshi Tayta Diosnintsi nishgannogla Abraham señalacorgan. Nircurshi tsurin Isaacpa cuerpuntapis señalatsergan yurishganpita pusag (8) junagniyog caycaptin. Tsaynoglashi Isaacpis tsurin Jacobta señalatsergan y Jacobpis chunca ishcay (12) tsurincunata señalatsergan. Tsay chunca ishcay tsurincunapitami lapan Israel runacuna mirashga. 9“Jacobpa tsurin Josëtashi wauguincuna chiquipäcushpan Egiptupa aywag negocianticunata ranticorgan. Tsay negocianticunanashi Egiptuman chayaycatsir ranticorgan. Egiptuchöpis Tayta Diosnintsi imaypis Josëta yanapagshi. Tsayshi yachag cananpag yanapaptin Egipto nacionpa mandagnin faraón payta churargan palaciuncho arogcunata mandananpag y Egipto naciontapis mandäshinanpag. 11“Tsay witsanshi Egipto nacioncho y Canaán nacionchöpis fiyupa usya cargan. Tsayshi unay Israel mayintsicuna micunanpagpis mana cargantsu. 12Egiptuchöshi itsanga usya manarag captin atsca trïguta José pirwatsergan. Muchuy captinnashi tsay pirwashgan trïguta Egiptucho ranticuycashganta musyaycur tsurincunata Jacob cachargan trïgu ranteg aywapäcunanpag. 13Tsaypita trïgu ranteg yapay cutirpis manaragshi tantyapäcorgantsu José paycunapa wauguin cashganta. Tsaynog mana tantyaptinshi José wilapargan paycunapa wauguin cashganta. Nircurnashi mandag faraonwan wauguincunata reguinacatsergan. 14Tsaypitana José gayatsergan castancunatawan taytan Jacobta Egipto nacionman. Tsayshi Egiptuman aywagcuna lapan cargan ganchis chunca pitsga (75) runacuna. 15Tsaynogpashi Egiptuman tsurincunawan Jacob aywargan tsaycho tänanpag. Tsaylachönashi paypis y tsurincunapis wanorgan. 16“Paycuna wanuycuptinnashi ayanta tsaquircatsir Siquem marcaman apapäcorgan pampapäcunanpag. Tsaychöshi Abraham pamparashgan machayman pampapäcorgan. Tsay machayga Abraham rantishgan chacrachöshi cargan. Tsay chacrataga rantergan Hamor jutiyog runapa tsurincunapitashi. 17“Tayta Diosnintsega manashi gongargantsu Abrahamta caynog nir promitishganta: ‘Gampita miragcunatami Egiptucho ashmay cashganpita noga shuntamushagpag.’ Nishgannogla shuntamunanpag cag tiempo chämunanpagna caycaptinshi Israel runacuna Egiptucho aläpa mirargan. 18Tsay witsanshi juc runana yaycorgan Egiptucho mandag faraón cananpag. José wanushgana captinshi payga mana musyargantsu José pï cashgantapis. 19Tsayshi Israel runacuna mirananta mana munar tsay mandag faraón waran waran paycunata arutsergan. Tsaynogpis Israel castacho olgu yureg cagtaga yuriylanta wanutsinanpag nergan. 20“Tsay witsanshi Moisespis yurergan. Paytashi Tayta Diosnintsi pasaypa cuyargan. Tsaynoglashi taytan mamanpis cuyar wayilancho pacaylapa ashmargan hasta quimsa quillayog cashganyag. 21Tsaypita wanutsinanta mana munashpan Moisesta mayu cuchunman pacaycorgan. Tsayshi faraonpa warmi tsurin shuntacur quiquinpa wawantanog ashmacorgan. 22Tsaypita Egiptucho estudiarshi yachag y munayniyog ricacorgan. 23“Chuscu chunca (40) watayog caycarnashi Moisés yarpargan marca mayincunaman watucog aywayta. 24Yarpashgannogla watucog aywarshi tarergan Israel runata Egipto runa magaycagta. Tsauraga Israel runapa favornin sharcurshi Moisés wanuratsergan tsay Egipto runata. 25Moisés yarpargan Egiptupita jorgamunanpag Tayta Diosnintsi acrashganta Israel mayincuna tantyacunantashi. Tsaynog yarpaptinpis Israel mayincunaga Moisesta manashi cäsupargantsu. 26“Tsaypita wara junagshi Moisés tarergan ishcay Israel mayincuna pelyaycagta. Tsayshi paycunata washashpan caynog nergan: ‘Gamcuna tsay castala caycarga ¿imanirtag pelyarcaycanqui?’ 27Tsauraga magag cag runaga Moisesta tangarishpan caynog nergan: ‘Gamta ¿pitag churashushcanqui nogacunapa mandagnë y jueznë canayquipag? 28¿Egipto runata ganyan wanutsishgayquinogcu nogatapis wanutsimayta munaycanqui?’ 29Tsaynog niptinshi Moisés fiyupa mantsacorgan, Egipto runata wanutsishganta faraonpis musyashganta yarpashpan. Tsayshi gueshpir aywacorgan Madián partiman. Gorpanogla tsaycho taycaptinshi ishcay olgu tsurincuna yurergan. 30“Madiancho chuscu chunca (40) wata taycarnashi Moisés aywargan Sinaí nishgan chunyag jircapa cercanman. Tsaychöshi shiraca rupaycagcho juc ángil yuripargan. 31Tsayta ricarshi Moisés ima ruraytapis mana camäpacorgantsu. Tsayshi shumag ricananpag yaycuycashgancho mayargan Tayta Diosnintsi caynog nimogta: 32‘Unay castayquicuna Abrahampa, Isaacpa y Jacobpa Diosninmi noga caycä.’ Tsayta mayarshi Moisés sicsicyashpan ricäriytapis mantsacorgan. 33Tsaynogpis Tayta Diosnintsi caynog nergan: ‘Caychöga nogami caycä. Tsaynog caycaptenga respitamashpayqui jatirashgayqui llanquiquita jorguy.’ 34Nircurnashi nergan: ‘Noga ricaycämi Israel runacuna Egipto nacioncho nacar wagarcaycashganta. Tsaymi Egiptuman gamta cachashayqui paycunata jorgamunayquipag.’ 35“Mandagnin ni jueznin Moisés cananta Israel mayincuna mana munaycaptinpis Tayta Diosnintsi rupaycag shiracacho yuripag angilwan paytashi cachargan Egiptupita jorgamunanpag y mandagninpis cananpag. 36Tsayshi Egipto nacionpita Israel mayincunata jorgamunanpag Moisés milagrucunata rurargan Egiptucho y Puca lamarchöpis. Tsaynoglashi chuscu chunca (40) wata chunyag jircacho caycarpis milagrucunata rurargan. 37Moisesshi Israel mayincunata caynog nergan: ‘Tayta Diosnintsimi gamcunapa castayquipita juc runata churanga noganog wilacog cananpag. [Payta gamcunaga cäsucäriy.]’ 38Tsaynogpis Moisesshi Sinaí jircacho Tayta Diosnintsi cachamushgan angilpita chasquergan mandamientucunata. Tsay mandamientucunatami runacunata yachatsergan Tayta Diosnintsi munashgannog cawapäcunanpag. 39“Unay Israel runacunaga chunyag tsaqui jircachöpis manashi Moisesta cäsucärergantsu. Mana cäsushpanshi Egiptuman cuticuyta munapäcorgan. 40Tsayshi Sinaí jircaman witsashganpita Moisés jucla mana cutimuptin Aaronta caynog nipäcorgan: ‘Manami musyantsitsu Egiptupita jorgamagnintsi Moisesta ima pasashgantapis. Moisés elgashgana caycaptenga yanapamänantsipag örupita juc diosta rurapaycalämay.’ 41Tsaynog manacäriptinshi örupita rurapargan becërru-nirag ïduluta diosnin cananpag. Nircur tsay rurashgan diosnin paycuna manacushganta mayananpagshi uywacunata wanurcatsir payta adorashpan rupatsipäcorgan. Nircurnashi tsay ïdulupag fiestata rurapäcorgan. 42“Tsaynog rurapäcuptinshi Tayta Diosnintsi fiyupa rabiacushpan paycunata manana yanapargannatsu. Tsayshi estrellacunamanna, intimanna y quillamanpis yäracur manacärergan. Tsayshi unay profëtan escribinanpag Tayta Diosnintsi caynog nergan: ‘Chuscu chunca (40) wata chunyag jircapa puripäcushpayqui gamcunaga uywacunata altarcho nogapag rupatsirpis janan shongulami adorapäcamashcanqui. 43Tsaynog cashcanqui rurashgayqui Moloc ïdulupag yarpäcushga purirmi. Tsaynogpis Refán nishgan ïdulupa estrellan-niragta adorapäcushcanqui. Tsaynog rurapäcushgayquipitami gargushayquipag Babilonia marcaman.’ 44“Chunyag tsaqui jircacho unay Israel runacunaga toldërapita rurashga tabernäculutashi puritsipäcorgan tsaycho Tayta Diosta manacur adorapäcunanpag. Tsay tabernäculutaga rurapäcorgan Moisesta Tayta Diosnintsi tantyatsishgannoglashi. 45Tsay tabernäculuta apacurcurshi Josué y lapan Israel runacuna chämorgan cay taycashgantsi nacionman. Chämuptinshi Tayta Diosnintsi cay marcacunacho tag runacunata gargorgan. Tsaynog garguptinnashi unay Israel runacuna duëño ricacorgan. Tsay tabernäculoga cay marcantsicunachöshi quëdargan rey David cawashgan witsanyag. 46Tayta Diosnintsi yanapaptinshi Davidga templutana sharcatsiyta munargan Tayta Diosnintsipag. 47Tsaynog yarpaptinpis tsurin Salomonragshi sharcatsergan tsay templuta. 48“Templuta Salomón sharcatsiptinpis lapanpag munayniyog Tayta Diosnintsega manami tantsu runacuna rurashgan templuchöga. Tsayshi unay profëtan escribinanpag Tayta Diosnintsi caynog nergan: 49‘Jana patsaga trönömi. Runa tashgan patsaga chaquë jaruräcunanmi. Tsaynog caycaptenga manami ima wayipis nogapag aypangatsu. Jatuncaray wayita rurapämaptiquipis manami aypanmantsu tsaycho tänäpag. 50Nogami camashcä ciëlutapis y runa tashgan patsatapis.’ ” 51Tsaynog nircushpanmi Esteban caynog nergan: “Gamcunaga unay Israel mayintsicunanoglami Santu Espiritupa contran carcaycanqui. Tayta Diosta mana cäsucog cashpayquimi mana yäracog runacunanogla carcaycanqui. 52Tayta Diosnintsipa profëtancunata unay runacuna chiquishgannogmi gamcunapis Tayta Diosnintsipa wilacognincunata chiquircaycanqui. Tayta Dios cachamushgan salvacog shamunanpag cashganta wilacuptinpis wanutsipäcushgannogmi gamcunapis Tayta Dios cachamushgan salvamagnintsi Jesucristuta entregapäcushcanqui wanutsishga cananpag. 53¡Gamcunaga manami Tayta Diosnintsita cäsucärinquitsu, leynincunata angilcunawan apatsimuptinpis!” 54Esteban nishganta mayashpanmi autoridäcuna fiyupa rabiacärergan. 55Estebannami Santu Espíritu yanapaptin jana patsata ricärishgancho ricargan chip-chipyaycag munayniyog Tayta Diospa derëcha cag läduncho Jesús ichiraycämogta. 56Tsauraga tsayta ricaycur caynog nergan: “¡Ricaycämi jana patsa quicharaycämogta! ¡Tsaynogpis ricaycämi Diospa derëcha cag läduncho Jesucristo caycämogta!” 57Tsaynog niptin paycuna rinrincunatapis tsapacärergan masta mana mayapäcunanpag. Tsaypita fiyupa rabiashpan Estebanman cörricaycärergan. 58Nircurna marcapita jorgurcur sagmapäcorgan. Runacuna payta sagmananpag janan cag röpancunata jorgurir paytacärergan Saulo jutiyog mözuta. 59Paycuna sagmaycaptinmi Esteban caynog nir manacorgan: “Señor Jesús, ¡maquiquimanmi almäta cachaycö!” 60Tsaypitana gongurpacuycur fuertipa nergan: “¡Cay sagmaycämag runacunata perdonayculay, tayta!” Tsaynog nircushpan wanorgan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\