HECHOS 8

1Estebanta wanutsishganta ricarmi Sauloga cushicorgan. Tsaynog wanutsiptinmi Tayta Diosnintsi munashgannog cawagcuna Estebanpa ayanta pampapäcorgan pasaypa laquicushpan. Estebanta wanutsishgan junagpitanami Jesucristuta chasquicogcunata runacuna pasaypa chiquipäcorgan. Tsaynog captinmi Judea y Samaria provinciacunapa gueshpir aywacärergan. Apostolcunalanami Jerusalencho quëdacärergan. 3Saulunami Jesucristuta chasquicogcunata wayin wayin ashir tarishgan cagta warmitapis olgutapis carcilman wichgatsergan. 4Jerusalenpita gueshpegcunami may-tsaychöpis wilacärergan Jesucristo salvamagnintsi cashganta. 5Tsaynogmi Felipipis gueshpir Samaria provinciacho cag juc marcaman aywargan. Tsaychömi runacunata salvananpag Jesucristo shamushganta wilacorgan. 6Jesucristupa munayninwanmi milagrucunatapis Felipe rurargan. Tsayta ricarmi wilacushgantapis atsca runacuna chasquicärergan. 7Tsaynogpis Jesucristupa munayninwan demoniucunata runacunapita garguptinmi gaparashpan yargorgan. Tsaynogmi atsca wegrucunatapis y paralïticucunatapis aliyätsergan. 8Tsaynog ruraptinmi tsay marcacho tagcuna cushicärergan. 9Tsaychömi cargan juc brüju. Paypa jutinmi cargan Simón. “Nogaga yachag runami cä” nishpanmi Samaria runacunata naupapita-patsa criyitsergan. Olgupis, warmipis y wamracunapis lapanmi Simón nishgancunata mayashpan caynog nipäcorgan: “¡Cay runataga Tayta Diosnintsimi yanapaycan imatapis rurananpag!” 11Tsaynog yarpargan Simonga brüju cashpan imatapis rurashganta ricarmi. 12Jesucristo salvamagnintsi cashganta Felipe wilacuptinnami runapis warmipis pay wilacushgantana chasquicushpan bautizacärergan. 13Tsaychömi Simonpis Jesucristuta chasquicushpan bautizacorgan. Nircurna milagrucunata Felipe rurashganta ricarmi paywanna cushishga purergan. 14Tsaypita Jerusalencho caycag apostolcuna mayapäcorgan Jesucristupa wilacuyninta Samaria provinciacho runacuna chasquipäcushganta. Tsayta musyarmi tsayman cachapäcorgan Pedruta y Juanta. 15Tsayman chayaycurmi musyapäcorgan Jesuspa jutincho bautizacushga caycarpis Santu Espirituta paycuna manarag chasquipäcushganta. Tsaymi Pedruwan Juan Tayta Diosnintsita manacärergan paycunapis Santu Espirituta chasquipäcunanpag. 17Paycunapa umanman maquinta churaycur tsaynog manacuptinmi Santu Espirituta chasquicärergan. 18Tsauraga Santu Espirituta chasquicushganta ricarmi tsay brüju Simonga apostolcunata caynog nergan: “Tsay munayniquita ranticaycalämay nogapis runapa umanta yataycur manacuptë Santu Espirituta chasquicärinanpag.” 20Tsaynog niptinmi Pedro caynog nergan: “¿Imanirtag Tayta Diosnintsipa munaynin rantina cashganta yarpaycanqui? ¡Tsaynog yarpashgayquipita guellaynintintami supayniqui apashunqui! 21¡Gamga manami Tayta Diosnintsi munashgannogtsu cawaycanqui! ¡Tsaymi Tayta Dios mana yanapashunquipagtsu nogacuna rurashgänog ruranayquipag! 22Lutancunata yarpänayquipa trucanga Tayta Diosta manacuy perdonashunayquipag. Tsaynog manacuptiquega pagta perdonashunquimanpis. 23Gamga envidiöso car lutan ruraycunatapis manami cacharinquitsu.” 24Tsaynog niptinmi Pedruta y Juanta caynog nergan: “Tsaynog captëga Tayta Diosnintsita manacuyculay perdonaycamänanpag.” 25Tsaycho runacunata yacharcatsirnami Pedro y Juan tsaypita aywapäcorgan Samaria provinciacho cag waquin marcacunachöpis Jesucristupa wilacuyninta wilacärinanpag. Tsaypitanami yapay cuticärergan Jerusalenman. 26Tsaypita Tayta Diosnintsi cachamushgan ángil Felipita caynog nergan: “Jerusalenpita Gaza marcaman aywag caminupa ayway. Tsay caminoga chunyag jircapami pasaycan.” 27Tsauraga ángil nishgannog Felipe tsay caminupa aywargan. Tsaynog aywarmi ricargan Etiopía nacionman capashga runa cuticuycagta. Paymi reina Candacipa tesorërun cargan. Tayta Diosnintsita adorag Jerusalenman aywashganpitami tsay runaga cuticuycargan. Tsaypa aywagnog liyiycargan profëta Isaías escribishgan libruta. 29Tsaymi Felipita Santu Espíritu nergan: “Tsay cärruwan aywaycag runapa naupanman ayway.” 30Tsay nishgannog aywarmi Felipe ricargan tsay Etiopía runa Isaías escribishgan libruta liyiycagta. Tsaymi Felipe taporgan caynog nir: “¿Tantyanquicu tsay liyiycashgayquita?” 31Tsaynog niptinmi caynog nergan: “Pipis mana tantyatsimaptenga ¿imanogpatag tantyashag? Cayman witsämuy tantyatsimänayquipag.” 32Tsay liyiycashgan libruchöga caynogmi escribiraycargan: “Wanutsinanpag uyshata apashgannogmi payga apashga cargan. Milwanta rutuptin uysha upälala cashgannogmi payga upälala cargan. 33Manacagman churaptinpis manami favornin pipis sharcorgantsu. Payta wanutsipäcushpan pasaypa jutsayogmi ricacorgan.” 34Tsauraga Etiopía runa Felipita taporgan: “Tantyaycatsilämay, tayta. Profëta Isaías cayta escribir ¿pipagtag escribergan? ¿Quiquinpagcu o jucpagcu?” 35Tsaymi Felipe tantyatsergan tsay liyishgan Jesucristupita escribiraycashganta. Nircurmi tantyatsergan runacunata salvananpag Jesucristuta Tayta Diosnintsi cachamushganta. 36Tsaypita aywarcaycashgancho yacu cashganman chayaycur tsay Etiopía runa caynog nergan: “Caycho yacu caycaptenga ¿manatsurag bautizaycalämanquiman?” 37[Tsauraga Felipe nergan: “Lapan shonguyquiwan criyir Jesucristuta chasquicuptiquega bautizashayqui, ari.” Tsaynog niptinmi Etiopía runa caynog nergan: “Rasunpami criyë Jesucristo Tayta Diosnintsipa tsurin cashganta.”] 38Tsauraga aywaycashgan cärruta ichiycatsir yacu cagman uräpäcorgan. Tsaychömi tsay runata Felipe bautizargan. 39Yacupita yargarcamuptin Santu Espíritu Felipita Azoto marcacho elagpita ricacätsimorgan. Tsaypitaga Etiopía runa Felipita mananami ricargannatsu. Payta mana ricarpis cushishgami marcanpa aywacorgan. Felipinami marcan marcan purergan Jesucristupa wilacuyninta wilacushpan. Tsaynog wilacuraycarmi Cesarea marcaman chayargan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\