SAN JUAN 12

1Pascua aniversariupag sogta junag pishiycaptinmi Jesús aywargan Betania marcaman. Tsaychömi wanushganpita cawaritsimushgan Lázaro targan. 2Tsayman Jesús chayashganpita cushicurmi Läzarupa panincuna cënayta yanucärergan paywan micapäcunanpag. Waquin runacunawan mësaman Jesús jamacuptinmi Läzarupis jamacorgan paycunawan micunanpag. Tsaymanmi panin Marta paycunata garargan. 3Tsaycho micurcaycaptinmi botëllawan María apamorgan nardu jachapita rurashga chanin cuestag perfümita. Nircurmi Jesuspa chaquinman winaparcur agtsanwan sëcapargan. Tsay perfümimi wayi junta asyargan. 4Tsauraga Jesusta entregananpag cag discïpulun Judas Iscariote caynog nergan: 5“¿Imanirtag cay perfümita perdiycätsin? Tsaypa trucanga ranticushwan cargan juc wata arupacur gänashgantsichönog. Nircur tsay guellaywanna wactsacunata yanapashwan cargan.” 6Judasmi shuntapäcushgan guellay tsararag cargan. Tsaynog nergan manami wactsacunata yanapayta munartsu, sinöga quiquinpag guellayta raquinan cashgami. 7Tsauraga Jesús nergan: “Winapämashganpita ama jamurpaytsu. Tsay perfümitaga churarätsergan manaragpis wanuptë winapämänanpagmi. 8Wactsacunaga yanapanayquipag imaypis caycangami. Nogaga mananami gamcunawan cashagpagnatsu.” 9Betania marcacho Jesús caycashganta musyarmi atsca runacuna tsayman aywapäcorgan. Manami Jesusta ricaglatsu aywapäcorgan, sinöga Lázaro cawarimushganta ricananpagwanmi aywapäcorgan. 10Läzaruta cawaritsimushganpita Jesusman atsca runacuna criyiptinmi mandag cüracuna Läzarutapis wanutsiyta munapäcorgan. 12Wara tuta runacuna musyapäcorgan Jerusalenman Jesús aywaycashganta. Tsaymi Pascua aniversariuman aywag atsca runacuna, palmacunata muturcur, apapäcorgan Jesusta chasquicärinanpag. Jesús chayaptinna caynog nipäcorgan: “¡Tayta Diosnintsi cachamushgan mandamagnintsi caychönami caycan! ¡Paymi mandamagnintsi rey caycan!” 14Tayta Diosnintsipa palabrancho escribiraycashgannoglami manta orgu bürrun muntashga Jerusalenman Jesús chayargan. Tsay escribiraycashganga caynogmi niycan: 15“Jerusalén marcacho tag runacuna, ricapäcuy humildi runanogla mandagniqui rey manta bürrun muntashga aywaycämogta.” 16Jerusalenman bürrun muntashga Jesús chayaptinmi discïpuluncuna mana tantyapäcorgantsu imanir tsaynog ruraycashgantapis. Wanushganpita cawarircamuptinragmi tantyapäcorgan Jesús rurashgancuna Tayta Diospa palabrancho nishgannogla caycashganta. 17Läzaruta cawaritsimushganta musyashpanmi atsca runacuna cushishga Jesusta taripag shapäcamorgan. Pay cawaritsimushganta ricag runacunapis Tayta Diosta alabaraycar aywarcaycargan. Nänipa aywashpanmi pï-maytapis tincushgan cagta wilapargan Läzaruta cawaritsimushganta. 19Jesusman atsca runacuna criyishganta ricarmi fariseo runacuna caynog nipäcorgan: “Cananga ¿imatatag rurashun? ¡Lapan runacunami payman criyiycan!” 20Pascua aniversario captinmi may-tsay nacioncunapitapis Jerusalenman aywapäcorgan mana Israel runacunapis. 21Paycunapita waquin runacunami Felipita ruwacärergan: “Jesusta reguiycatsilämay, tayta” nir. (Felipega cargan Galilea provinciacho Betsaida marcapitami.) 22Tsaynog manacäriptinmi Felipe aywaycur Andresta wilargan. Nircurnami ishcan aywaycur Jesusta wilargan mana Israel runacuna paywan tincuyta munarcaycashganta. 23Wilaptinmi Jesús caynog nergan: “ Noga wanunäpag cag höra chaycämunnami. 24Shumag tantyacäriy. Musyashgantsinogpis trïguta murur mana pampaptintsega manami winamuntsu. Pampaptintsimi itsanga winamur ali wayun. Tsaynoglami noga mana wanuptë pipis mana salvacongatsu. Wanuptëmi itsanga atsca runacuna salvacärengapag. 25“Tayta Diosta cäsucunanpa trucan quiquin munashgannog cawacuyta munagcunaga manami pipis gloriaman chayangatsu. Tayta Dios munashgannog cawag cagcunami itsanga gloriaman chayar imayyagpis cawapäcongapag. 26Pipis discïpulö cayta munarga noga cawashgänog cawatsun. Imanog nacarpis mana ajayaypa gatirämätsun. Tsaynog gatirämagcunataga Taytä cushishgalami chasquengapag. 27“Cananga fiyupa laquishgami caycä. Tsaynog laquishga caycarpis manami Taytäta manacömantsu wanunäpag cashganpita tsapämänanpag. Tsaynog wanunäpagmi cay patsaman shamushcä.” 28Tsaynog nishpanmi Tayta Diosta manacorgan caynog nir: “Munayniyog cashgayquita runacuna tantyacunanpag gam munashgayquinog lapanpis cayculätsun, papá.” Tsaynog manacuptinmi jana patsapita Tayta Dios caynog nimorgan: “Manacamashgayquita imaypis rurashgänoglami cananpis rurashag.” 29Tsayta mayarmi tsaycho cag waquin runacuna: “¡Räyumi cashga!” nipäcorgan. Waquincunanami: “¡Angilmi rimamushga!” nipäcorgan. 30Tsauraga Jesús caynog nergan: “Manami gamcuna nishgayquinogtsu caycan. Tayta Diosmi tsaynog parlamushga nogaman yäracamänayquipag. 31Runacunata Tayta Diosnintsi juzgananpag cag höra chayaycämunnami. Tsaynogmi runacunata munaynincho tsararag diablupis vincishga cananpag höran chämongana. 32Tsaymi crucificamashganpita cawarircamur Israel runacunata y mana Israel runacunatapis tantyatsishag nogaman yäracamänanpag.” 33Tsaynog nirmi Jesús tantyatsergan crucificaypa wanutsishga cananpag cashganta. 34Tsaymi runacuna caynog nipäcorgan: “Tayta Diosnintsipa palabranchöga niycan salvamagnintsi Cristo imayyagpis cawananpag cashgantami. Tsauraga ¿imanirtag niycanqui wanunayquipag cashganta? Tsaynog captenga ¿rasunpacu Cristo caycanqui?” 35Tsaynog niptinmi Jesús caynog nergan: “Au, Tayta Dios cachamashgan Cristumi caycä. Tsaynog captinpis walca junaglanami gamcunawan cashagpag. Tsaymi gamcunawan caycashgäyag jutsayquicunata cacharir yachatsishgäcunata chasquicäriy. Chasquicorga wanutsimaptinpis Tayta Diospa naupanman chayanquipagmi. Jutsayquicunata mana cacharerga manami imanogpapis paypa naupanman chayanquipagtsu. 36Tsaynog caycaptenga yachatsishgäcunata chasquicäriy. Tsaynogpami gamcunapis Tayta Diospa wamrancuna canquipag.” Tsaynog nircushpanmi Jesús aywacorgan. Tsaynog aywacuptinnami runacuna mana musyapäcorgantsu maypa aywacushgantapis. 37Atsca milagrucunata Jesús ruraycashganta ricarpis runacuna manami criyipäcorgantsu Tayta Dios cachamushgan Cristo cashganta. 38Tsaynog mana criyinanpag cashganpitami Tayta Diosnintsipa profëtan Isaías unay escribergan caynog nir: “Tayta Dios, wilacuyniquita wilacuptëpis runacuna manami chasquicuntsu. Milagrucunata ricarpis manami criyipäcuntsu.” 39Mastapis paycunapag Isaías caynogmi escribergan: 40“Tayta Diosmi yarpayninta upatacätsergan wilacuyninta mana tantyapäcunanpag. Tsaynogmi shonguntapis chucruyätsergan payman mana yäracärinanpag. Tsaymi payta mana chasquicuntsu jutsancunapita perdonashga cananpag.” 41Isaías tsaynog escribergan runacuna Jesusta mana chasquicärinanpag cashganta musyarmi. Paytami Tayta Diosnintsi ricatsergan Jesucristo gloriacho munayniyog caycagta. 42Jesucristuta waquin Israel runacuna mana chasquicuptinpis waquin cag Israel runacunami itsanga criyipäcorgan Tayta Dios cachamushgan Cristo cashganta. Tsaynoglami Israel autoridäcunapis waquenga criyipäcorgan Tayta Dios cachamushgan Cristo cashganta. Tsaynog criyipäcurpis sinagogapita fariseo autoridäcuna gargunanta mantsacushpanmi Jesusman yäracushganta mana wilacorgantsu. 43Tayta Diospita ali ricashga cananpa trucanga paycunaga más munapäcorgan runacunalapita ali ricashga caytami. 44Tsaypitana fuertipa Jesús caynog nergan: “Nogata chasquicamag cäga cachamagnë Taytätapis chasquicuycanmi. 45Tsaynogpis nogata reguimag cäga cachamagnë Taytätapis reguiycanmi. 46Chasquicamagcuna Tayta Diosta reguir tsacäpacushganog mana cananpagmi cay patsaman shamushcä. Tsaymi runacunapag noga atsquinog caycä. 47“Manami runacunata juzganäpagtsu cay patsaman shamushcä, sinöga jutsancunata perdonar salvanäpagmi. Tsaynog captinpis nishgäcunata mana cäsucamagcunaga manami perdonashgatsu canga, sinöga juicio final junag infiernuman gaycushgami cangapag. 49“Manami quiquiläpa yarpayniläpitatsu wilacuycä, sinöga Taytä nimashgancunalatami wilacuycä. Paymi imata wilacunäpagpis tantyatsimashga. 50Tsaynog wilacuptëmi runacuna chasquicur gloriaman chayangapag. Tsaymi Taytä nimashgannogla imaypis wilacuycä.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\