SAN JUAN 6

1Tsaypitanami Galilea lagünata Jesús tsimpargan. (Cananga tsay lagünata nipäcun “Tiberias.”) 2Gueshyagcunata aliyätsishganta ricarmi paypa guepanta atsca runacuna aywapäcorgan. 3Tsaychönami lömaman aywaycur discïpuluncunawan Jesús jamacärergan. 4(Tsay witsan Pascua aniversario chaycämorgannami.) 5Paycuna caycashganman atsca runacuna chaycämushganta ricarmi Felipita Jesús caynog nergan: “Caytsica runacunapäga ¿maypitatag micuyta rantimushun?” 6Tsaynog nergan: “Mä imanimänagshi Felipe” nishpanmi. Jesús musyargannami imanogpa micuyta camaripänanpag cashgantapis. 7Tsauraga Felipe caynog nergan: “Pusag (8) quilla gänapacushgantsiwannog rantimuptintsipis manami aypanmantsu caytsica runacuna walca walcala micapäcunanpagpis.” 8Tsaymi Simón Pedrupa wauguin Andrés nergan: 9“Caycho juc wamra tsararaycan pitsga cebäda tantata y ishcay pescädulatami, tayta.” 10Niptinmi Jesús discïpuluncunata nergan: “Lapan runacunata nipäcuy jamacunanpag.” Tsaymi jamacunanpag discïpuluncuna niptin pashpaman lapan runacuna jamacärergan. Tsaychömi olgu cagcunalata yupaptin cargan pitsga waranganog (5-000). 11Nircurnami tsay pitsga tantata y ishcay pescäducunata Jesús aptarcur Tayta Diosta manacur agradëcicorgan. Agradëcicurcurnami discïpuluncunata macyargan runacunata aypunanpag. 12Lapan runacuna sacsashganyag micurcuptinnami discïpuluncunata Jesús nergan: “Putsushgancunata lapanta shuntamuy.” 13Tsaynog niptinmi putsushgan tantata discïpuluncuna shuntargan chunca ishcay (12) canasta juntata. 14Tsay milagro rurashganta ricaycurmi runacuna cushicushpan caynog nipäcorgan: “Cay runaga Tayta Dios cachamunanpag cag profëta imachari caycan.” 15Tsaynog nishpanmi runacuna imanogpapis nacionninpa mandagnin rey cananpag churayta munapäcorgan. Tsaynog churananta mana munarmi jircapa Jesús japalan aywacorgan. 16Patsa tsacaycaptinnami Jesuspa discïpuluncuna cutergan lagüna cuchunman. 17Jesusmi itsanga jircapita manarag cutimorganragtsu. Tsaymi büquiman witsarcur discïpuluncunala Capernaum marcaman aywaycargan. 18Aywaycaptinmi fiyupa wayraptin yacu pulchagyayta galaycorgan. 19Tsaypita juc lëwatanog aywaycarna Jesusta ricapäcorgan yacu jananpa paycuna cagman aywaycagta. Payta ricaycurmi fiyupa mantsacorgan. 20Tsauraga Jesús caynog nergan: “¡Ama mantsacamaytsu! ¡Nogami caycä!” 21Tsaynog niptinmi büquita ichitsipäcorgan Jesús witsänanpag. Tsaypita maylantanami lagüna cuchunman chayapäcorgan. 22Milagruta Jesús rurashgan cagcho quëdag runacuna ricargan tsaycho caycag juclayla büquiwan discïpuluncuna aywacärishgantami. Paycunawan Jesús mana aywashga captinmi yarpapäcorgan jircacho quëdacushganta. 23Tsauraga Jesustapis ni discïpuluncunatapis mana tarishpanmi Tiberias marcapita büquicuna chayaptin tsay büquicunawanna Capernaum marcaman tsay runacuna aywapäcorgan Jesusta ashinanpag. 25Capernaumcho Jesusta tariycurmi payta tapupäcorgan: “Tayta, ¿imay höratag cayman shamorgayqui?” 26Tsauraga Jesús nergan: “Gamcuna ashircaycämanqui manami Tayta Dios cachamashganta tantyartsu, sinöga sacsagpag micushgalayquipitami. 27Pachalayquipäga ama yarpachacuytsu. Tsaypa trucanga yarpachacäriy mana ushacag cawayta taripäcunayquipag. Tsay cawaytaga nogapitaragmi chasquinquipag. Tsaypagmi Tayta Diosnintsi churamashga.” 28Tsaynog niptinmi paycuna tapupäcorgan: “Tayta, ¿imatatag rurapäcöman gloriaman aywapäcunäpag?” 29Tsauraga Jesús caynog nergan: “Gloriaman aywanayquipäga nishgäcunata chasquicäriy. Tsaytami Tayta Dios munan. Yäracamagcunata gloriaman pushanäpagmi Tayta Dios cachamashga.” 30Tsaynog niptinmi caynog nipäcorgan: “Nishgayquicunata chasquicunäpäga mä ricanäpag milagruta ruray. 31Chunyag tsaqui jircacho unay Israel mayintsicunapag maná nishgan micuyta Moisés camaripashgannog gampis mä nogacunapag micuyta waran waran camaripämay. Micuyta Moisés camaripashganpitaga Tayta Diosnintsipa palabranchöpis caynogmi niycan: ‘Tayta Diosmi jana patsapita micuyta paycunapag camaripargan.’ Tsaynogla gampis nogacunapag camarimuy.” 32Tsauraga Jesús caynog nergan: “Shumag tantyacäriy. Moisés unay camaripashgan micuyga manami runacuna imayyagpis cawananpagtsu cargan. Cananmi itsanga runacuna imayyagpis cawananpag Taytä gloriapita juc micuytana camarimushga. 33Tsay micuytaga maynami ciëlupita cachamushga. Tsay micuyta micurmi runacuna imayyagpis gloriacho cawangapag.” 34Tsauraga paycuna nipäcorgan: “Tsay micuytaga waran waran camaripaycalämay, tayta.” 35Tsaynog niptinmi Jesús nergan: “Imayyagpis cawatsicog micuyga nogami caycä. Nogata chasquicamag cäga sacsagpag micushgannogmi imaypis cushishga cawanga. Tsaynogpis nogaman yäracamag cäga yacuta yamashganyag upushgannogmi imaypis cushishga cawanga. 36Tsaynog captinpis gamcunaga yachatsishgäcunata mayaycarpis y milagro rurashgäcunata ricaycarpis manami chasquicamanquitsu. 37“Gamcuna mana chasquicamaptiquipis Taytä acrashgan cagcunaga lapanpis nogata chasquicamanmi. Nogata chasquicamagtaga manami pitapis gargushagtsu. 38Gargunäpa trucanga nogata chasquicamag cagtaga lapantapis juicio final junag cawaritsimushag. Taytä manami munantsu nogaman yäracamagcuna mayganpis guepaman cuticunanta. Paycunata shumag ricanäpagmi cay patsaman Taytä cachamashga. 40Tsaynogpami chasquicamagcunataga cawaritsimushag gloriacho imayyagpis cawananpag. Tsaycho cawanantami Taytä munan.” 41Gloriapita shamog micuy cashganta Jesús niptinmi tsaycho caycag Israel runacunapa autoridänincuna caynog nipäcorgan: 42“Cay runaga ¿manacu Josëpa tsurin? Nogantsega musyantsimi maman y taytan pï cashgantapis. ¿Imanirtag payga: ‘Gloriapitami shamushcä’ niycämantsi?” 43Tsaynog nipäcuptinmi Jesús caynog nergan: “Gamcuna mana tantyashpayquimi tsaynog nircaycanqui. 44Cachamagnë Tayta Dios tantyatsishganta chasquicogcunalami nogata chasquicaman. Chasquicamag cagtaga gloriacho imayyagpis cawananpagmi wanuptinpis cawaritsimushag. 45“Tayta Diosnintsipa profëtancuna escribishganchöpis caynogmi niycan: ‘Lapan runacunatapis quiquëmi musyatsishag noga munashgänog cawananpag.’ Tsay escribirashgannoglami gamcunatapis Tayta Dios musyaycätsishunqui. Tsaynog captinpis pay tantyatsishganta chasquicog cagcunalami nogata chasquicaman. 46Gloriapita shamushga car nogalami Tayta Diosta reguë. Manami pipis más paytaga reguintsu. 47Tsaynog captenga nogata chasquicamag caglami Tayta Diospa naupancho imayyagpis cawangapag. 48“Nogaga imayyagpis cawatsicog micuymi caycä. 49¿Manacu chunyag tsaqui jircacho unay Israel mayintsicuna micapäcorgan maná nishgan micuyta? Tsayta micurpis wanupäcorganmi. 50Gloriapita shamog micuyta micog cagmi itsanga imayyagpis cawangapag. 51Nogami gloriapita shamog cag micuyga caycä. Runacuna gloriacho imayyagpis cawananpagmi noga wanushagpag. Tsaymi nogata micamag cäga wanurpis cawarimonga imayyagpis gloriacho cawananpag.” 52Tsaynog niptinmi tsay autoridäcuna jucninpis jucninpis caynog nipäcorgan: “¿Imanogpatag paytaga micushun?” 53Tsauraga Jesús caynog nergan: “ Nogata mana micamarga y yawarnëta mana uporga manami pipis gloriaman chayangatsu. 54Nogata micamag cagtami y yawarnëta upog cagtami itsanga cawaritsimushag gloriacho imayyagpis cawananpag. 55Nogaga caycä rasunpa cag micuymi y yawarnëga rasunpa cag yacumi. 56Nogata micamag cagwan y yawarnëta upog cagwanmi imaypis caycäshag. 57“Cachamagnë Taytä imayyagpis cawashgannogmi nogapis cawaycä. Tsaynoglami nogata chasquicamag cäga imayyagpis cawanga. Taytäpitarag cawayta chasquishgänoglami nogata chasquicamagcunapis nogapita cawayta chasquircaycan. 58Gamcunataga musyaycätsë gloriapita shamog micuy cashgätami. Unay Israel mayintsicuna maná micuyta micurpis wanorganmi. Gloriapita shamog micuyta micog cagmi itsanga gloriacho imayyagpis cushishgala cawangapag.” 59Jesús tsaynog yachatsergan Capernaum sinagogachömi. 60Tsay yachatsishganta mayar Jesuspa gatiragnincuna atscagmi caynog nipäcorgan: “Tsaynog parlaptenga ¿pitag paytaga criyenga?” 61Tsaynog niycashganta tantyarmi Jesús caynog nergan: “¿Imanirtag gamcuna tsaynog yarparcaycanqui? 62Canan tsaynog yarparpis gloriaman noga cutiycagta ricamashpayquimi tantyapäcunquipag Tayta Dios cachamashgan Cristo cashgäta. 63Noga nishgäcunata chasquicuptiquega Santu Espiritumi yanapashunqui ali cawanayquipag y gloriacho cushishgala imayyagpis cawanayquipag. 64Santu Espíritu yanapashunayquipag caycaptinpis waquinniquega nishgäcunata manami chasquicärinquitsu.” Jesús tsaynog nergan maygan runacunapis payta mana chasquicärishganta musyarmi. Tsaynogpis musyarganmi maygan discïpulun autoridäcunaman payta entregananpag cashgantapis. 65Tsauraga Jesús caynog nergan: “Waquinniqui mana chasquicamänayquipag cashganta musyarmi mayna caynog nishcä: ‘Tayta Dios tantyatsishganta chasquicogcunalami nogata chasquicaman.’ ” 66Tsay nishganta mana tantyarmi atsca runacuna Jesusta cachariycur aywacorgan. 67Runacuna tsaynog aywacuptinmi chunca ishcay (12) acrashgan cag discïpuluncunata Jesús nergan: “¿Gamcunapis paycunanog aywacuytacu munarcaycanqui?” 68Tsauraga Simón Pedro nergan: “Gloriaman aywapäcunäpag shumag yachaycätsimaptiquega ¿imata ashirtag maypapis aywapäcöman, tayta? 69Nogacunaga criyipäcömi Tayta Dios cachamushgan Cristo cashgayquita.” 70Tsauraga Jesús caynog nergan: “Chunca ishcay (12) acrashgan cag discïpulöcuna canayquipäga nogami gamcunata acrashcä. Tsaynog captinpis gamcunapita jucmi diablo munashganta rurangapag.” 71Jesús tsaynog nergan Simonpa tsurin Judas Iscariotipagmi. Chunca ishcay acrashgan cag discïpuluncunapita carpis paymi autoridäcunata pushargan Jesusta prësu tsaripäcunanpag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\