SAN LUCAS 14

1Tsaypitana sábado jamay junagcho Jesús aywargan mandag fariseupa wayinman micog. Tsaycho waquin fariseucuna Jesusta ricapaycargan: “Mä sábado jamay caycaptin ¿imatashi ruranga?” nishpan. 2Intëru cuerpun jacapäcuycag runata Jesús ricarmi Moisés escribishganta yachatsegcunata y fariseucunata taporgan caynog nir: “Sábado jamay junagcho ¿aliyätsishwancu o manacu?” nir. 4Imatapis mana rimacäriptinmi gueshyaycag runata Jesús yataycur aliyätsergan. Aliyarcatsirna caynog nergan: “Cananga wayiquipana aywacuy.” 5Nircur fariseucunata caynog nergan: “Maygayquipapis tsuriqui o töruyqui pözuman jegaptin ¿manacu jinan höra jorgog aywanqui, sábado jamay junag caycaptinpis? Tsay rurashgayquinoglami nogapis gueshyagcunata aliyätsë, sábado jamay junag caycaptinpis.” 6Tsaynog niptin manami imatapis rimacärergantsu. 7Tsaychömi waquin gayatsishgan runacuna, ali ricashga cayta munar, mësamanrag aywapäcorgan jamacärinanpag. Tsayta ricaycurmi Jesús yachatsergan caynog nir: 8“Pipis casaray fiestaman gayatsishuptiquega juclaga mësaman ama jamacärinquitsu. Gamcunapita más respitädu runa chämuptin: ‘Mësapita witicuy pay jamacunanpag’ nishuptiqui pengay-tucushgami mësacho jamaraycashgayquipita yargunquipag. 10Mësaman jucla jamacunayquipa trucanga shuyaranqui gayatsishogniqui: ‘Pasacalämuy mësaman jamacunayquipag’ nishunayquitarag. Tsaynog jamatsishuptiquimi mësacho gamwan jamacogcuna ali respitashunquipag.” 11Tsaynog nishpanmi Jesús nergan: “Mayganpis musyag-tucogcunaga pengaymanmi churashga canga. Mana musyag-tucogcunami itsanga ali respitashga canga.” 12Nircur wayinman pushag runatapis Jesús caynog nergan: “Micapäcunayquipag pitapis gayatserga ama gayatsinquitsu cuyanacushgalayquitaga, wauguilayquitaga, castalayquitaga ni rïcu cag vecïnulayquitaga. Paycunata gayatsiptiquega garashgayquinoglami paycunapis garashunquipag. Tsaymi paycuna garashushgalayqui premiuyqui canga. 13Tsaypa trucanga gayatsinqui wactsacunata, wegrucunata y gapracunatapis. 14Paycunaga manami ni imanogpapis cutitsishunquipagtsu. Paycunata garashgayquipitaga Tayta Diosnintsinami premiuta goshunqui jutsaynag runacunata cawaritsimushgan junag.” 15Tsaymi mësacho jamaraycashganpita juc runa caynog nergan Jesusta: “¡Ima cushishgarag canga Tayta Diosnintsi camarishgan micuyta gloriacho micogcuna!” 16Tsaynog niptin tincutsiypa Jesús caynog yachatsergan: “Juc runashi atsca runacunata wilacatsergan juc junagcho wayinman micog aywananpag. 17Tsay junag chämuptinnashi ashmayninta cachargan tsay wilacatsishgan runacunata pushamunanpag. 18Tsay ashmay wilag chayaptinshi jucnin caynog nergan: ‘Rantishgä chacrata ricagragmi aywashag. Nogapita ama jagayayculätsuntsu.’ 19Jucagnashi caynog nergan: ‘Pitsga par törutami rantishcä. Tsaymi ali arog o mana ali arog cashgantapis musyanäpag canan junag arog aywashag. Nogapita ama jagayayculätsuntsu.’ 20Jucagnashi caynog nergan: ‘Tsayragmi warmita jorgushcä. Tsaymi gayatsimashganman aywayta mana camäpacushagtsu.’ Tsaynoglashi lapan gayatsishgan runa aywayta mana munargantsu. 21Tsauraga tsay cachashgan ashmay cutiycur patronninta wilargan runacuna imanog nishgantapis. Tsaynog wilaptin patronnin fiyupa rabiacorgan. Nircurna ashmayninta caynog nergan: ‘Cällicunapa aywaycur jucla pushamuy wactsacunata, gapracunata y wegrucunatapis.’ 22Tsauraga patronnin nishganta rurarcurnashi ashmaynin caynog nergan: ‘Nimashgayquinoglami pushamushcä, tayta. Tsaynog captinpis mësaman manaragmi runacuna juntanragtsu.’ 23Tsaynashi patronnin caynog nergan: ‘Nänicunapa y chacracunapapis aywarcur tsaycho tarishgayqui runacunata imaycanogpapis wayëman juntananyag pushamuy. 24Puntata gayatsimushgäcunaga perdishganami yanucatsishgä micuyta.’ ” 25Atsca runacuna gatirpaptinmi Jesús caynog nergan: 26“Mayganpis discïpulö cayta munarga mamanpag, taytanpag, warminpag, tsurincunapag, wauguincunapag y panincunapag yarpachacunanpa trucanga más yarpachacutsun noga munashgäta rurananpag. 27“Discïpulöcunaga imanog nacarpis noga munashgänogla imaypis cawatsun. Wanunanyag noga munashgänog mana cawarga manami discïpulö canmantsu. 28Discïpulö caycashganpita witicogcunaga wayi rurayta galaycatsir mana ushatsegnogmi caycan. Pipis wayita rurananpäga shumagragmi yarpachacärin tsay wayita ushatsinanpag gastun aypashganta o mana aypashgantapis. 29Cimientuta ruraycular cachariptenga lapan ricagcunami payta jamurpanga caynog nir: 30‘Tsay runaga puëdegnogpis wayi rurayta galaycatsishga mana ushatsinanpag.’ 31“Maygan nacionpis juc nacionwan manarag pelyar ¿manacu puntataga mandagnin reycuna shumagrag yarpachacärin ishcay chunca waranga (20,000) soldäducunata chunca waranga (10,000) soldädulanwan vincinanpag o mana vincinanpag cashgantapis? 32Pelyayta mana puëdinan captenga jucag cag mandag carucho caycaptilanragmi wilacogninta cachan: ‘Mananashi pelyashunnatsu. Munashgayqui cagtashi imäcunatapis apacunqui’ nir wilananpag. 33Tsaynogla discïpulö canayquipag listula carcaycay noga-raycu lapan imayquicunatapis cacharinayquipag. Imayquicunatapis cachariyta mana munarga manami discïpulö capäcunquimantsu. [Nishgäta mayag cäga shumag tantyacäriy.] 34“Musyashgayquinogpis cachega alimi caycan micuyta gustuta gonanpag. Tsulur rumilan quëdaptinnami itsanga imapagpis mana välinnatsu alpapag ni chulpapagpis. Tsaynog captenga jitariycuntsinami. Wanunayquiyag discïpulö mana carga cuidädu gamcunapis Tayta Diosnintsipa naupanpita jitarishga capäcunquiman.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\