SAN LUCAS 23

1Tsaypitana Jesusta apapäcorgan Pilato cagman. 2Tsaychönami Pilätuta caynog nipäcorgan: “¡Cay runataga taripäcushcä lutancunata yachaycätsegtami! Manami munantsu impuestuta runacuna pägananta. Tsaynogpis niycan Tayta Dios cachamushgan Cristo car nogacunapa mandagnë cashganta.” 3Tsaymi Jesusta Pilato taporgan: “¿Rasunpacu gamga canqui Israel runacunapa mandagnin rey?” Tsauraga Jesús caynog nergan: “Gam nishgayquinoglami rasunpa caycä.” 4Tsauraga Pilato nergan mandag cüracunata y tsaycho juntaraycag runacunatapis: “Manami ima jutsantapis tarëtsu cay runapataga.” 5Tsaynog niptin paycunaga masrag nipäcorgan: “¡Mandamagnintsi emperadorpa contran sharcapäcunanpag shimita jatiparmi jutsayog caycan! Galilea provinciachöpis cay Judea provinciachöpis tsaynoglami shimita jatipaycan.” 6Tsayta mayar Pilato caynog taporgan: “¿Galileapitacu cay runaga?” 7“Au, payga Galileapitami” nipäcorgan. Tsaymi Galilea provinciapa gobernadornin Herodes captin Jesusta payman apatsergan juzgananpag. Tsay junagcuna Jerusalenchömi Herodes caycargan. 8Jesuspita parlashganta mayashpanmi naupapita-patsa Herodes ricayta munargan milagruta ruraycagta. Tsaymi Jesusta ricaycur cushicorgan. 9Tsaycho yaparir yaparir Herodes tapuptinpis Jesús manami imatapis rimacorgantsu. 10Tsaychömi mandag cüracuna y Moisés escribishganta yachatsegcunapis Jesuspa contran tucuyta nipäcorgan. 11Tsauraga soldäduncunawan Herodes asipänan cashga Jesusta aylupargan Herodispa cäpanta. Nircurnami cutitsergan Pilato cagman. 12Tsay junagpitanami Herodiswan Pilato amistargan naupata contra contra ricanacushganpita. 13Jesusta cutitsiptinnami Pilato gayatsergan mandag cüracunata, autoridäcunata y waquin runacunatapis. 14Tsaycho juntacashga caycaptinnami caynog nergan: “Gamcuna cay runata apapäcamushcanqui: ‘Mandamagnintsi emperadorpa contranmi sharcuycan’ nipäcushpayqui. Tsaynog niptiquipis naupayquicho tapur manami ima jutsantapis tarishcätsu contran nipäcushgayquinöga. 15Tsaynogmi Herodispis mana tarishgatsu ima jutsantapis. Tsaynog captenga cay runa manami ima jutsatapis rurashgatsu wanutsishga cananpag. 16Tsaymi payta astarcatsilar cacharishag.” 17[Cada watami Pascua aniversariucho Pilato cachareg juc prësuta runacuna manacushgan cagta.] 18Tsauraga Jesusta cachariyta munaptin lapan gaparpargan: “¡Wanutsiy paytaga! ¡Barrabasta itsanga cachariy!” nir. 19(Barrabasga carcilcho wichgaraycargan mandag emperadorpa contran Jerusalencho sharcushganpita y runata wanutsishganpitami.) 20Tsaymi Pilato yapay runacunata nergan Jesusta cacharinanpag. 21Niptinpis masragmi gaparpargan: “¡Crucificashga catsun! ¡Crucificashga catsun!” nishpan. 22Tsauraga Pilato yapay caynog nergan: “Crucificashga cananpäga ¿ima jutsatatag rurashga? Manami tarëtsu ima jutsantapis wanutsishga cananpäga. Astarcatsilarmi cacharishag.” 23Tsaynog niptinpis runacuna masrag gaparpargan crucificatsinanpag. Tsauraga runacuna manacushgannogla Jesusta Pilato entregaycorgan crucificashga cananpag. Tsaynogpis runacuna manacushgannoglami Barrabasta cacharergan mandag emperadorpa contran sharcushga caycaptinpis y runata wanutsishga caycaptinpis. 26Tsaypita Jesusta crucificananpag aparcaycaptinmi marcaman yaycuycargan Cirene marcacho tag Simón. Tsauraga Jesús apaycashgan cruzta paytanami umrutsergan Jesuspa guepanpa apananpag. 27Atsca runacunami Jesuspa guepanta aywapäcorgan. Tsaychömi atsca warmicunapis laquicushpan wagaraycar aywapäcorgan. 28Tsaymi wagaycag warmicunata Jesús caynog nergan: “Jerusalén warmicuna, ama nogapäga wagapäcuytsu. Tsaypa trucanga wawayquicuna y quiquiquicunapis nacanayquipag cashganpita wagapäcuy. 29Fiyupa nacaycunami chämongapag. Tsaymi laquicuypita runacuna caynog nipäconga: ‘¡Ima cushishgarag caycan wawaynag warmicuna!’ 30Tsaychömi runacuna pasaypa mantsarishpan jircacunatapis: ‘¡Janäcunaman juchumuy jucla wanunäpag!’ nenga. 31Nogatapis caynog nacaycätsimarga ¡ima fiyuparag gamcunata y waquin Israel runacunatapis nacatsishunquipag!” 32Crucificananpag Jesusta apar ishcay jutsasapa runacunatapis apapäcorgan Jesuspa naupanman crucificananpag. 33Calavëra nishgan lömaman chayaycatsirmi Jesusta crucificargan. Apashgan jutsasapa runacunatapis crucificargan jucnin cagta Jesuspa derëchan cagman y jucagtana itsognin cagman. 34[Tsay hörami Jesús caynog nergan: “Taytalä, cay crucificamag runacunata perdonayculay. Manami musyapäcuntsu imata ruraycashgantapis.”] Soldäducunanami Jesuspa röpanpag suertita jitapäcorgan mayganpis gänag cag apacunanpag. 35Tsaycho runacuna ricarpaycaptin autoridäcuna Jesusta asipargan caynog nir: “Tayta Dios cachamushgan Cristo carga jucta salvashgannogla mä quiquin salvacutsun.” 36Tsaynoglami soldäducunapis asipashpan Jesusta shogutsergan pochgog vïnuta caynog nir: 37“Israel runacunapa mandagnin rey cashpayquega mä quiquiqui salvacuy.” 38Cruzpa puntanchömi clävaraycargan caynog escribishga: “Cay runaga Israel runacunapa mandagnin reymi” nishpan. [Tsayga escribiraycargan griego, latín y hebreo idiömacunachömi.] 39Tsaypitana jucag crucificaraycag runa Jesusta manacagman churar caynog nergan: “Tayta Dios cachamushgan Cristo cashpayquega mä tsaypita salvacuy. Nircur nogacunatapis caypita jorgapäcamay.” 40Tsaynog niptinmi jucnin cag olgöpargan caynog nir: “Gampis paynog nacaycarga ¿manacu Tayta Diosta mantsacunqui? 41Nogantsega jutsantsicunapitami nacaycantsi. Paypaga manami ima jutsanpis cantsu.” 42Nircur Jesusta caynog nergan: “Mandag canayquipag cutimushpayquega nogata yarparcalämanqui, tayta.” 43Niptinmi Jesús caynog nergan: “Cananpitaga nogawanmi canquipag Taytäpa naupancho.” 44Pulan junag caycaptinmi patsa tsacäcorgan malway intiyag. Tsay hörami templo rurincho cag cuartuman pipis mana yaycunanpag tsaparag cortïnapis janapita uraypa rachicäcorgan. 46Tsaypitami Jesús fuertipa caynog nergan: “¡Taytalä! ¡Maquiquimanmi almäta cachaycö!” Tsaynog nircushpannami wanorgan. 47Tsauraga tsaycunata ricaycurmi soldäducunapa capitannin: “¡Rasunpami cay runaga jutsaynag cashga!” nir Tayta Diosnintsita alabargan. 48Tsaycho caycag runacunapis aywacärergan fiyupa laquishgami. 49Jesuswan reguinacogcunami itsanga carulapita ricarpaycar tsaycho quëdacärergan. Tsaynoglami Galileapita-patsa gatirag warmicunapis tsaycho quëdacärergan. 50Juc runami cargan Dios munashgannog cawag, José jutiyog. Paymi shuyaraycargan Tayta Diosnintsi promitishgannog lapan runacuna Cristupa maquincho cawananpag cashganta. Tsay runapa marcan cargan Judea provinciacho cag Arimatea. Paypis cargan Israel runacunapa autoridäninmi. Waquin autoridäcuna Jesusta wanutsinanpag wilanacäriptinpis payga manami munargantsu wanutsinanta. 52Paymi Pilätuta manacorgan caynog nir: “Jesuspa ayanta cachapaycalämay pampag apanäpag.” 53Pilato auniptinmi Jesuspa ayanta cruzpita jorgurishpan lïnupita rurashga fïnu säbanaswan pitorgan. Nircur pampag apargan manarag pipis pampacushgan gagacho uchcushga sepultüraman. 54Tsaynog rurargan sábado jamay junag galaycunanpagna caycaptinmi. 55Galileapita Jesuswan shamog warmicuna Josëta gatipargan Jesuspa sepultüran maycho cashgantapis musyapäcunanpag. Tsaycho ricapäcorgan Jesuspa ayanta imanog churashgantapis. 56Tsaypita wayinman cutiycärishpan camaricärergan ali asyag perfümita Jesuspa ayanman winapänanpag. Camaricurcurnami Tayta Diosnintsipa palabrancho nishgannog jamapäcorgan sábado jamay junag captin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\