SAN MATEO 13

1Tsay junaglami wayipita yargurir Jesús aywargan Galilea lagüna cuchunman. 2Tsaymanmi atsca runacuna juntacargan Jesús yachatsishganta mayayta munar. Aläpa quichquipaptinmi lagüna cuchuncho caycag büquiman Jesús witsargan tsaypitana yachatsimunanpag. 3Nircurnami imamanpis tincutsiypa atsca yachatsicuyta yachatsimorgan caynog nir: “Juc runashi aywargan trïgu murog. 4Tsayshi muruta matsiptin waquin chayargan näniman. Tsaycho matsiraycagtami pishgucuna shamur upshacurcorgan. 5“Waquin cag murunashi chayargan shalaman. Tsaycho winamurpis alpa aläpa mana captin shanaywan tsaquicäcorgan. 7Waquin cag murunashi chayargan cashacuna rurinman. Cashacuna rurincho garwashtaycälar winamurshi mana wayorgantsu. 8“Waquin cag murunashi hondu alpaman chayargan. Tsaycunaga ali winamurshi ali espïjayog cargan. Waquin espïjashi wayorgan pachac (100) trïguta, waquin espïjacunashi wayorgan sogta chunca (60) trïguta y waquinnashi wayorgan quimsa chunca (30) trïguta.” 9Tsaynog yacharcatsir Jesús caynog nergan: “Nishgäta mayag cäga shumag tantyacäriy.” 10Tsaynog yachatsiptinmi discïpuluncuna Jesusta caynog nipäcorgan: “Imamanpis tincutsiypa yachatsipäcamaptiqui manami shumag tantyapäcötsu, tayta.” 11Tsaymi Jesús caynog nergan: “Gamcunataga tincutsiypa yachatsishgäcunata shumagmi tantyatsishayqui. Mana cäsucamagcunatami itsanga mana tantyatsiylapa yachatsishag. 12Tsaynog captenga mayganpis yachacuyta munagcunaga yachatsishgäcunata tantyangapagmi. Mana yachacuyta munagcunami itsanga mayarpis mana tantyangapagtsu. 13Tsaymi noga yachatsë imamanpis tincutsiypa. Tsaynogpami yachacuyta mana munagcunaga ricaycarpis mana tantyantsu y mayaycarpis mana chasquicuntsu. 14Tsaynog cananpag cashganpitami Tayta Dios nishganta profëta Isaías escribergan caynog nir: ‘Gamcuna mayaycarpis manami tantyanquitsu. Ricaycarpis manami chasquicunquitsu. 15Cay runacunapa shongun chucruyashgami caycan. Tsaymi rinrincunapis tsapacashganog caycan. Nawincunapis mana ricagnog caycan. Tsaynog carmi paycunaga imata yachatsishgätapis mana tantyacuntsu. Tsaymi mana chasquicamantsu jutsancunapita perdonashga cananpag.’ 16“Gamcunami itsanga ricashpayqui y mayashpayqui imata yachatsishgätapis tantyacurcaycanqui. 17Unay profëtacuna y Tayta Dios munashgannog cawag runacunapis reguimaytami munargan. Reguimayta munarpis cay patsaman manarag shamuptëmi mana reguimashgatsu. Tsaynogpis noga wilacushgäcunata mayayta munarpis manami mayapäcamashgatsu. Gamcunami itsanga ricarcaycämanqui y mayarcaycämanquipis. 18“Canan tantyatsishayqui murog runaman tincutsiypa yachatsishgäta. 19Trïgu muroga Tayta Diosnintsipa wilacuyninmi caycan. Chucru näninogmi waquin runacunapa shongun chucru caycan. Tsaynog chucru shongu carmi Tayta Diosnintsipa wilacuyninta mayarpis mana chasquicuntsu. Tsaymi mayashgalantapis Satanás gongaycatsin. 20“Waquin runacunapa shongonga shalanogmi caycan. Paycunaga Tayta Diosnintsipa wilacuyninta mayar cushishgami chasquicärin. 21Cushishga chasquicurpis shalacho alpa aläpa mana captin trïgu jegarcamur tsaquicäcushgannogmi paycunapis carcaycan. Tsaymi runacuna chiquiptinpis o ima nacaycho carpis cuticärin naupata cawashganmannog. 22“Waquin runacunapa shongonga casha rurincho cag alpanogmi caycan. Paycunaga Tayta Diosnintsipa wilacuyninta mayarpis más yarpachacun rïcu canalanpag y quiquin munashgannog cawanalanpagmi. Tsauraga tsaycunalapag yarpachacorga manami Tayta Diosnintsi munashgannogtsu cawarcaycan. 23“Waquin runacunapa shongonga hondu alpanogmi caycan. Paycunaga Tayta Diosnintsipa wilacuyninta cushishga chasquicur Tayta Diosnintsi munashgannogmi cawan. Tsaymi ali alpacho juc murulapita pachac (100) trïgu o sogta chunca (60) trïgu o quimsa chunca (30) trïgu wayushgannog tsay runa Tayta Diosnintsi munashgannog cawanga.” 24Juicio final junagchörag runacuna juzgashga cananpag cashganpita yachatsir Jesús caynog nergan: “Juc runashi chacraman aywargan trïguta murunanpag. 25Mururcuptinnashi chiquegnin runa tsacaypa aywarcur trïgu murushgan chacraman cebadilluta murorgan. 26Trïgu winamuptinshi cebadillupis winamorgan. 27Tsaynog winamuptinshi trïgu tirapagcuna trïgupa duëñunta caynog nergan: ‘Acraylata muruycaptiquega ¿maypitatag cebadillu winamushga, tayta?’ 28Tsaynog wilaptinshi trïgupa duëñun caynog nergan: ‘Mayganpis chiquipämagnëmi tsaytaga muruycushga.’ Tsaynog niptinshi arogcuna caynog taporgan: ‘¿Munanquicu tsay cebadilluta tirapanäta?’ 29Tsaynog niptin caynog nergan: ‘Ama tsaytaga tirapaytsu. Cebadilluta tiraparga trïgutapis luquinquipagmi. 30Jina winacutsun trïguwan cebadillu cosëchayag. Cosecharnami achogcuna acrapaylapa achongapag. Tsay acrashgan cag cebadillutanami achurcur ninaman gaycupäcongapag. Trïgutami itsanga shuntarcur pirwapäcongapag.’ ” 31Mastapis Jesús tincutsiypa yachatsir caynog nergan: “Tayta Diospa ali wilacuynenga ñäpush murunogmi caycan. 32Ñäpushpa muronga pasaypa tacshala caycarpis muruptin winamur waquin jachacunapitapis más jatunmi ricacun. Tsaymi pishgucunapis gueshwancunata rämancunacho ruran. Tsay tacshala murulapita ñäpush winarcamur räman mashtacashgannogmi Tayta Diospa ali wilacuynenga may-tsaymanpis chayaycan.” 33Nircur Jesús caynogpis nergan: “Tayta Diospa ali wilacuynenga levadüranogmi caycan. Tantata rurananpag warmi quimsa arröba harinaman levadürata winaptenga mäsa shumagmi jacan. Ichicla levadüra mäsata jacatsishgannogmi Tayta Diosnintsipa wilacuyninpis may-tsayman chayangapag.” 34Runacunata Jesús yachatsishpanmi imamanpis tincutsiypa imaypis yachatsergan. Imamanpis mana tincutsiypaga manami imaypis yachatsergantsu. 35Tsaynog yachatsergan Tayta Diosnintsipa profëtan escribishgan cumplinanpagmi. Tsay escribishganga caynogmi niycan: “Imamanpis tincutsiypami runacunata yachatsishag. Patsata camashganpita-patsa pipis mana tantyashgancunatami yachatsishag.” 36Tsaypitanami runacunata despacharcur discïpuluncunawan Jesús yaycorgan juc wayiman. Tsaychömi discïpuluncuna ruwacorgan tsay cebadillupita yachatsishganta tantyatsinanpag. 37Tsaymi Jesús caynog nergan: “Trïguta murog runaga nogami caycä. 38Tsay chacraga caycan intëru cay patsami. Tsay trïgu muroga caycan Tayta Diosnintsipa wilacuyninta chasquicog runacunami. Tsay cebadilloga caycan Satanás munashgannog cawag runacunami. 39Tsay cebadilluta murog cäga Satanasmi caycan. Cosëchaga caycan juicio finalmi. Cosëchata shuntagcunaga caycan angilcunami. 40“Cebadilluta shuntarcur ninaman gaycushgannogmi juicio final junagchöpis Satanás munashgannog cawag runacunata infiernuman gaycongapag. 41Nogami angilnëcunata cachamushag jutsa ruratsegcunata y jutsa ruragcunatapis shuntarcur infiernuman gaycunanpag. 42Tsaychömi pasaypa wagar quiruntapis uchupäcongapag. 43Tayta Diosnintsi munashgannog cawagcunami itsanga paypa naupancho car cushishga cawapäcongapag. Nishgäta mayag cäga shumag tantyacäriy.” 44Mastapis Jesús yachatsergan caynog nir: “Tayta Diospa naupanman chayanantsipag cashganga caynogmi caycan. Juc runashi chacrapa purir tarergan tsaytsica guellay pamparaycagta. Tsay guellayta tariycurshi cushicushpan yarpachacorgan: ‘¿Imatatag ruräman tsay guellay nogapa cananpag?’ nir. Tsayshi tsay guellayta cashgalanman pampaycur cushishga aywar ranticorgan lapan imaycancunatapis. Tsay guellaywannashi rantergan guellay pamparaycashgan cag chacrata. Tsaynogpashi pamparaycag guellayta jorgur rïcu ricacorgan. Tsaynoglami Tayta Diospa naupanman chayayga más cushicuypag caycan cay patsacho imaycayog cashgantsipitapis.” 45Tsaynogpis Jesús caynog nergan: “Tayta Diosnintsipa wilacuyninta chasquicog runaga öru ranteg negocianti runanogmi caycan. 46Tsay runaga más alinnin cag öruta tariycorga wayintapis chacrantapis ranticun tsay öruta rantinan cashga. Tsaynoglami Tayta Diospa naupanman chayayga más ali caycan cay patsacho imaycapitapis.” 47Tsaynogmi Jesús yapay caynog yachatsergan: “Musyashgayquinogpis lamarman redta jitarcur lapan casta pescädutami tsaripäcun. 48Nircurmi lamar cuchunman jorgupäcun tsaycho acrapäcunanpag. Tsaychömi micuna cagta canastaman winan y mana micuna cagtanami jitarin. 49Pescäduta acrashgannoglami juicio final junag lapan runacunata acrananpag Tayta Diosnintsi angilnincunata cachamonga. Tsaynogmi ali runacunata raquenga jutsa rurag runacunapita. 50Jutsa rurag runacunatami infiernuman gaycongapag. Tsaychömi fiyupa wagar quiruntapis uchupäcongapag.” 51Tsaynog yacharcatsirmi Jesús taporgan discïpuluncunata caynog nir: “¿Cay yachatsishgäcunata gamcuna tantyanquicu?” Tsaynog tapuptinmi: “Au, tantyämi, tayta” nipäcorgan. 52Tsauraga Jesús caynog nergan: “Tayta Dios munashgannog runacuna cawananpag yachatsishgäcunata tantyarga waquin runacunata gamcunapis yachatsinqui. Tsaynog yachatserga pirwapita maran cagcunata y tsayrag churashgan cagcunata jorgarcamur garagnogmi gamcunapis naupa cag yachatsicuycunata y mushog yachatsicuycunatapis yacharcaycätsinqui.” 53Tsaynog yacharcatsirmi Jesús tsaypita aywacorgan. 54Marcanman chayarnami Tayta Diosnintsipa wilacuyninta yachatsergan sinagogacho. Tsaycho yachatsiptinmi cushicushpan caynog nipäcorgan: “Tsaynog yachatsinanpäga ¿maychötag payga yachacushga? Tsaynogpis ¿imanogpatag payga milagrucunata ruran? 55¿Manacu payga carpintëro Josëpa tsurin caycan? Tsaynogpis paypa maman ¿manacu María? ¿Manacu paypa wauguincuna caycan Santiago, José, Simón y Judaspis? 56Tsaynoglami panincunatapis reguintsi. Tsaynog caycaptenga ¿maychötag yachacamushga tsayjinanpa yachaycunanpäga?” 57Tsaynog nirmi Jesús yachatsishgancunata mana chasquicärergantsu. Tsaymi Jesús nergan: “Waquin marcacunacho Diospa profëtanta chasquicäriptinpis castancuna y marca mayincunaga manami chasquicärintsu.” 58Tsaynog mana chasquicuptinmi juc ishcay milagrucunalata tsaycho rurargan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\