APOCALIPSIS 10

1Tsaypitanami ricargä gloriapita munayniyog ángil pucutay rurincho uraycämogta. Umanchömi turmanyu-nirag cargan. Cäranmi intinog chip-chipyargan. Chancancunami cargan altuta nina sharcognog. 2Tsay angilmi quicharaycag tacsha röllun aptashga shamorgan. Derëcha cag chaquinmi jarurargan lamarman y itsog cag chaquinnami jarurargan patsaman. 3Nircur leonnograg fiyupa gaparargan. Tsaynog gaparaptin ganchis räyucunapis cunrurumorgan. 4Tsay räyucuna cunrurumur nishgancunata escribiyta munaptëmi jana patsapita caynog nimargan: “Tsay mayashgayquita ama escribiytsu. Imata nimushgantapis ama pitapis wilapaytsu.” 5Tsaymi lamarcho y patsacho ichirag ángil jana patsaman derëcha cag maquinta jogarergan. 6Tsaychömi jana patsatapis, cay patsatapis, lamartapis camag y imayyagpis cawag Tayta Diospa jutincho caynog nir jurargan: “¡Profëtancuna wilacushgancunata cumplinanpag Tayta Dios manami más shuyaranganatsu! ¡Ganchis cag ángil cornëtata tucayta galaycamuptinmi lapanpis cumpliyta galayconga!” 8Tsaypitanami yapay mayargä ciëlupita caynog nimagta: “Lamarta y patsata jaruraycag angilman ayway aptarashgan rölluta chasquinayquipag.” 9Tsaynog nimaptinmi ángil cagman aywargä tsay rölluta chasquimunäpag. Chayaptëmi tsay ángil caynog nimargan: “Cay rölluta micuy. Micuptiqui tinyaypa mishquinnogmi mishquenga. Pachayquichönami pasaypa asganga.” 10Tsaymi angilpita chasquircur tsay rölluta micorgä. Tsaynog micuptëmi shimëcho pasaypa mishquergan. Pachächönami pasaypa asgargan. 11Tsauraga yapay mayargä ciëlupita caynog nimogta: “Tayta Dios nishushgayquinogla yapaypis wilacuy runacunata ima pasananpag cagcunata. Tsaynog wilacuy ima casta captinpis, may nacionpita captinpis, ima idiömata parlaptinpis y mandag rey captinpis.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\