APOCALIPSIS 13

1Tsaypitanami lamarpita anticristo yargaycämogta ricargä. Payga ganchis umayog y chunca (10) wagrayogmi cargan. Cada wagranchömi corönata jatirargan. Tsaynogpis cada umancunachönami Tayta Diospa contran escribirargan. 2Cuerponga cargan tigripa-niragmi. Chaquincunami cargan ösupa chaquin-nirag. Y shiminnami cargan leonpa shimin-nirag. Satanasmi tsay anticristuta munayninta gorgan munayniyog cananpag. 3Anticristo wanunanpag jucnin cag uman pasaypa talamashga captinpis wanunanpa trucan aliyarganmi. Tsaynog aliyaptinmi runacuna mantsacushpan anticristo nishgancunata cäsucorgan. 4Tsaynoglami Satanastapis runacuna adorapäcorgan anticristuta munayninta goshganpita. Anticristutapis adorapäcorgan caynog nir: “¡Anticristunöga manami pï runapis munayniyog cantsu! ¡Manami pipis payta vinciyta puëdintsu!” 5Anticristumi Tayta Diospa contran y gloriacho tagcunapa contran imaycatapis rimargan. Tsaynoglami Jerusalencho cag templutapis mana respitargantsu. Tsaynog captinpis Tayta Dios payta manaragmi castigarganragtsu. Tsaypa trucanga cachaparergan chuscu chunca ishcay (42) quilla munashgannog imatapis rurananpagmi. 7Tsaymi anticristoga Jesucristuta chasquicogcunata pï-maytapis wanutsergan. Tsaynogpis maquincho tsararargan lapan runacunata, ima casta captinpis, maycho taptinpis y ima idiömata parlaptinpis. 8Munayniyog cashganpitami lapan runacuna anticristuta adorapäcorgan. Tsay adorag runacunapa jutincunaga manami libro de la vïdacho apuntarantsu. Anticristuta adorananpag cashganta musyarmi cay patsata manarag camar Tayta Diosnintsi paycunapa jutincunata tsay libruman mana apuntargantsu. Tsay libroga nogantsi-raycu cruzcho wanog Jesucristupa librunmi caycan. 9Cay nishgäcunata shumag mayacäriy. 10Jesucristuman yäracushganpita carcilcho wichgaränanpag cagcunaga carcilchömi wichgaranga. Jesucristuman yäracushganpita wanutsishga cananpag cagcunaga wanutsishgami canga. Tsaynog pasashuptiquipis ama laquicäriytsu. Imanog nacarpis Jesucristuman mana ajayaypa yäracäriy. 11Nircurnami ricargä anticristupa wilacognin patsa rurinpita yargaycämogta. Tsay runa cargan carnishpa wagrannog wagrashgami. Runacunata Satanás engañashgannogmi paypis tucuynogpa runacunata engañargan. 12Anticristo munayniyog cashgannogmi paypis munayniyog cargan. Paymi lapan runacunata nergan anticristuta adorapäcunanpag. (Anticristoga aliyashganami caycargan uman talamashga cashganpita.) 13Anticristupa wilacognenga milagrucunatapis rurarganmi. Runacuna ricananpagmi ninatapis jana patsapita ratamunanpag nergan. Nishgannoglami nina ratamorgan. 14Milagruta tsaynog rurarmi runacunata engañargan anticristuta adorananpag. Nircurnami runacuna adorapäcunanpag anticristu-nirag ïdulutapis ruratsergan. 15Tsay ruratsishgan ïdulumi runanog parlargan. Mana adorag cagta wanutsinanpagpis tsay ídolo munayniyogmi cargan. 16Tsaynogpis yachag runata y mana yachag runatapis, rïcu runata y wactsa runatapis, ashmaycunata y mana ashmaycunatapis, lapantami anticristupa wilacognin señalatsergan derëcha cag maquinman o urcunman carpis. 17Tsay señalga cargan anticristupa jutinpa nümerunmi. Mana señalashga cag runacunaga manami imatapis rantipacorgantsu ni ranticorgantsu. 18Shumag tantyacäriy anticristupa ima nümerun cashgantapis. Tsay nümeronga caycan sogta pachac sogta chunca sogtami (666). Runapa jutinmi tsay número caycan. Pipis yachag cagcunaga tantyacutsun pï runapa jutin tsay número cashgantapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\