ROMANOS 5

1Señornintsi Jesucristuman yäracuptintsimi Tayta Diosnintsi lapan jutsa rurashgantsicunata perdonamantsi. 2Tsaymi payman yäracur cushishga caycantsi Tayta Diosnintsipa naupanman chayanantsipag cashganta musyar. 3Tsaynogpis cushishga caycantsi imanog nacaptintsipis payman mana ajayaypa yäracunantsipag Tayta Diosnintsi yanapaycämashgantsita musyarmi. 4Payman mana ajayaypa yäracunantsipag yanapamaptintsimi pay munashgannog imaypis cawashunpag. Pay munashgannog cawarmi musyantsi gloriaman shuntacamänantsipag cashganta. 5Tsaynogpis shuntacamänantsipag cashganta musyantsi Tayta Diosnintsi cuyamashpantsi Santu Espirituta nogantsiman cachamushganpitami. 6Tayta Diosnintsi munashgannog cawayta mana camäpacur jutsayog captintsimi Jesucristo nogantsi-raycu wanorgan. 7Ali runapa trucanga may pilapis wanuyta munanmanmi. Jutsayog runapa trucanga manami pipis wanuyta munanmantsu. 8Jesucristumi itsanga cuyapämashpantsi jutsayog captintsipis nogantsi-raycu cruzcho wanorgan. Nogantsi-raycu wanunanpag Jesucristuta cachamushga captinmi musyantsi Tayta Diosnintsi cuyamashgantsita. 9Tsaynog cuyamashpantsimi infiernuman manana gaycamäshunnatsu, sinöga gloriamannami pushamäshunpag. Tayta Diosnintsi gloriaman pushamänantsipäga jutsata rurar contran caycaptintsipis tsurin Jesucristumi yawarninta jichar cruzcho wanurpis cawarimorgan. Tsaynogpami perdonamashcantsi lapan jutsa rurashgantsicunata. 11Tsaymi Tayta Diosnintsita cushishga alabaycantsi perdonamänantsipag Jesucristo wanushganpita. 12Tayta Diosnintsi nishganta mana cäsucurmi Adán jutsata rurargan. Tsaynog jutsata rurashganpitami mana wanunanpag caycarpis wanorgan. Tsaynoglami paylapita mirashga car lapan runacunapis jutsata rurapäcun y wanupäcunpis. 13Mandamientuncunata runacuna manarag musyaptinpis Tayta Diosnintsipäga jutsayogmi caycan. Jutsayog cashganta wilacuptintsimi waquin runacuna nipäcun: “¿Imanogtag jutsayog cäman Tayta Diospa mandamientuncunata mana musyaycarga?” 14Tsaynog niptinpis Tayta Diosnintsi nishgancunata Adannog musyarpis o mana musyarpis lapan runacuna jutsayog cashganta musyantsi jutsata rurashganpita wanuptinmi. 15Adán jutsata rurashganpita lapan runacuna wanuptinpis Jesucristo cuyamashpantsi cruzcho wanushganpita payta chasquicogcuna lapanmi gloriacho imayyagpis cawangapag. 16Tayta Diosta Adán mana cäsucushganpita runacuna infiernuman gaycushga cananpag captinpis Jesucristo cruzcho wanushganpita payta chasquicogcunaga perdonashgami carcaycan. 19Juc runala Tayta Diosta mana cäsucushganpita lapan runacuna jutsata rurar cawaptinpis juc runala cruzcho wanur Tayta Diosta cäsucushganpitami payta chasquicogcunaga perdonashgana carcaycan. 20Tayta Diosnintsega leynincunata gomashcantsi jutsayog cashgantsita tantyacunantsipagmi. Mayjina jutsayog carpis perdonta manacuptintsega Tayta Diosnintsi cuyapäcog carmi perdonaycämantsi. 21Tsaynog perdonamashpantsimi infiernuman mana gaycamäshunnatsu, sinöga Señornintsi Jesucristo nogantsi-raycu cruzcho wanushganpita gloriamanmi pushamäshun imayyagpis tsaycho cawanantsipag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\