1 Juan 4

1Cuyashäcuna, amam lapan yachrachigcunataga “Cayga razoncagtam yachrayächin” nipäcunquichu, antis shumag taripapäcuy Santu Espíritu rimayächingantas u Asyag rimayächingantas. “Nogaga Dios nimanganta yachrachigmi cä” nigtucugcuna, achcam yargarärimun cay pachapa. 2Gamcunaga nätan caynuypam musyapäcunqui Diospita canganta: Pi maysi “Jesucristoga shamura razonpa runam” nigga, Santu Espiritupa munayninchrümi cayan. 3Nätan lapan yachrachigcunas, Jesucristopita mana chaynuy yachrachigcunaga, manam Santu Espiritupa munayninchrüchu capäcun. Antis chaycunaga cayan Jesucristota chregnigpa munayninchrümi. Gamcunaga nämi musyarcayanqui chaycuna shapäcamunanpitaga, nätan nämi cay pachachru carcayan. 4Wamränuysi cayagcuna, gamcunaga Diosninchipam carcayanqui. Nätan chay casqui yachrachigcunataga nämi yalisha capäcunqui. Gamcunachru cayag Diospa Espiritun chay Asyagpita mas munayniyog captin. 5Chay casqui yachrachigcunaga capäcun Diosta mana cäsucug runacuna castam. Chaymi rimapäcun Diosta mana cäsucug runacunanuyla. Jinamanga Diosta mana cäsucugcunalam paycunataga mayapäcunsi. 6Nätan nogacunaga Diospam capäcü. Pi maysi Diospa runancagga yachrachipäcungätam cäsucurcan. Nätan Diospa mana runancagga manam cäsucarcämanchu. Chaynuypam reguenchi Diospita cangantas u Asyagpita cangantas. 7Cuyashäcuna, jucninchis jucninchis cuyanacur cawashun. Chay cuyanacur cawayga shamun Diospitam. Pi maysi cuyacugga, Diospa castanmi, jinaman Dioswanmi cayansi. 8Nätan pisi mana cuyagga, manam Diospa castanchu. Chaura Diosga cuyacugmi. 9Diosga alisca cuyamarninchim japalan Dios-mayin Jesucristota cay pachaman cachramura, paypita cawachisha cananchipag. 10Chaura Diosga manam payta cuyanganchipachu Dios-mayin Jesucristota cachramura, antis payga cuyapämarlanchim cachramura juchanchipita wanunanchi truca, pay wanunanpag. 11Cuyashäcuna, Diosninchi chaynuy cuyayämashaga, chaynuy cuyanacushun jucninchis jucninchis. 12Manam pisi Diostaga imaysi ricapushachu. Nätan cuyanacur jucninchis jucninchis cawashaga, Diosga cayan noganchiwanmi. Chauraga Dios noganchiwan cayaptinga reguechicushun cuyanacur cawanganchipa. 13Nätan noganchiwan Dios cayanganta, jinaman noganchis Dioswan cayanganchita musyachimanchi noganchiman cachramungan Santu Espiritum. 14Nätan Tayta Diosga, Dios-mayinta cachramura runacunata salvananpagmi. Paytaga ñawïcunawanmi ricapäcurä, jinaman chaytam willapacurcayäsi. 15Pi maysi “Jesusga Diospa-mayinmi” nigga, Dioswanmi cayan, nätan Diossi paywantan cayan. 16Chaynuypam musyanchi, jinaman “Razonmi” ninchisi Dios cuyayämanganchita. Diosga cuyacugmi. Pi maysi cuyacugcagga Dioswanmi cayan, jinaman Diossi paywantan cayan. 17Chaynuy nirga, cuyacugmanmi nä razonpa muyurayanchi. Chauraga mana mancharilarmi cashun runacunapa juchanta Dios taripänan junagchru. Chaynuy cawarga Jesucristonuymi cawayanchi cay pachachru. 18Chaynuy cuyacug runaga manam manchayarchu cawan, antis nä ali cuyacugman muyurushaga illacarunmi chay manchayga. Chay manchayar cawagga aywayan cunchuymanmi. Chaura manchayar cawagga manaran muyunragchu ali cuyacugman. 19Noganchiga cuyacug canchi Dios naupata cuyamasha casham. 20Pi maysi “Noga cuyämi Diosta” niyar, Jesusman yupachicug-mayinta chregnipagga casquicuyanmi. Pi maysi Jesusman yupachicug-mayinta ricapuyar mana cuyagga, ¿imanuypatag mana ricapuyangan Diostaga cuyanga? 21Quiquin Jesusmi niras: “Diosta cuyagga, cuyachun Jesusman yupachicug-mayintas” nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\