Juan 16

1“Caycunata nircayag, nä ima-aygas captin mana nogapita raquicapäcunaypagmi. 2Gamcunataga chay Israel castäcuna gotucarcänan wayipitas gargaripäcushunquim, jinaman chrämungatan maygansi wanurcärichishurniqui ‘Caynuypam Diosta servinchi’ nipäcunan junagsi. 3Chaynuy rurapäcunga mana Tayta Diostas ni nogatas reguepäcamasha carmi. 4Nätan nircayag, nä caycuna pasaptin yarpachracurcänaypagmi”. Nircurmi Jesusga cay nipäcaman: “Galayunanpita-pacha mana cayta nipäcuragchu, gamcunawan quiquï carmi. 5Nätan cananga cachramagnïwan canäpagmi aywacü. Niyaptïsi manam maygalaysi: ‘¿Maytatag aywacunqui?’ nir, tapupäcamanquichu. 6Antis cay ningäcunawanga aliscam laquicarärinqui. 7Nätan mayapäcamay shumag: Antis aywaptïga alim canga gamcunapag. Mana noga aywaptïga manam aywamungachu chay tantiayta yanapapäcushugniqui. Nätan aywacurga nogam cachramushag payta. 8Nä pay aywaramurga Diosman mana yupachicug runacunata tantiachinga juchasapa capäcungantam, Dios ningannuy ali cawaypitam, nätan juchancunapita taripasha capäcunantam. 9Juchasapa paycuna carcayan ‘Payga razonpa Diospitam’ nir, mana chrasquicarcämanganpitam. 10Nätan tantiapäcungam Dios munangannuy noga ali cawangäta. Chaymi nogaga aywayä Tayta Dioscagta. Nä manam nogataga ricapapäcamanquichu. 11Jinaman tantiapäcungam cay pachachru munayniyog Asyag juchanpita ‘Cunchuchisha cachun’ Dios nä nirayangantas. 12Maymayragchri cayan nipäcunag, nätan cananga manam tantiayta atipapäcunquimanchu. 13Nä razoncag Espíritu aywaramurmi ichaga lapanta shumag tantiachipäcushunquiga. Payga manam rimapapäcushunqui quiquinpa tantiaylanpitachu, antis rimanga Diospita mayangantam, nätan musyachingatan mas guepaman ima-aygacuna cananpitas. 14Payga tantiachipäcushunqui nogata alawapäcamänaypagmi. Nätan nogapita musyangantam gamcunata musyachipäcushunqui. 15Chay Santu Espirituga nogapita musyangantam gamcunata musyachipäcushunqui. Chaynuy nircayag Tayta Diospacag ima-aygas nogapa captinmi”. 16Nircurmi Jesusga cay nipäcaman: “Cananpita ishcay quima junagtaga manam ricapapäcamanquichu, nätan ishcay quima junagtaga yapaymi ricapapäcamanqui. Nogaga aywacushag Tayta Dioscagtam”. 17Chaura juc ishcay discïpuluncunaga tapunacuytam galacayärï cay nir: “¿Ima ninantatag niyämanchi: ‘Ishcay quima junagga manam ricapapäcamanquichu, chaypita ishcay quima junagtaga yapaymi ricapapäcamanqui, nätan aywashag Tayta Dioscagtam’ nirga? 18Manatag tantianchichu imapita rimayangantas. ¿Ima ninantatag niyämanchi?” 19Nir tapucuyta munarcayangätam Jesusga tantiarun. Jinarcurmi cay nipäcaman: “ ‘Cananpita ishcay quima junagta manam ricapapäcamanquichu, chaypita ishcay quima junagtaga ricapapäcamanqui’ ¿ningäpitachu tapunacurcayanqui? 20Mayapäcamay shumag: Gamcuna wagapäcunquim, jinaman alisca laquisham capäcunqui. Chaynuy capäcuptiqui Diosman mana yupachicug runacunaga cushipapäcushunquim. Nätan chay laquirarcayangaypitaga cushicurcanquim. 21Juc pachrayog warmichu nä gueshpicunan üra chraramuptinga, naupataga nanaywan cayan. Chaypita nä gueshpicururga gongarunmi chay nanangantaga, wamran näciramuptin cushicurur. 22Chaynuymi gamcunas cananga laquirarcayanqui. Nätan yapayran ricapäcushay. Chauraga aliscam shongoycuna cushicunga, nätan chay cushicuyniquicunata manam pisi guechrupäcushunquichu. 23Chay ricapapacunay junagga manam nä tapupäcamanquichu imatas. Nätan shumag mayapäcamay: Noga ningänuy ima-aygatas Tayta Diosta manacurcarga chrasquipäcunquim. 24Canancama gamcunaga manam noga ningänuy manacurcanquiragchu. Manacurcay, chrasquipäcunquim alisca cushisha capäcunaypag. 25Nätan canancama caycunata nirärig imawansi tincuchiypam. Nätan mana tincuchiypa rimanä junag chrämungam. Chay junagga Tayta Diospita rimaptï shumagmi tantiapäcunqui. 26Chay junag noga ningäta yarparcurmi manacurcanqui payta. Nätan manam Tayta Diosta manacushag gamcunapita nipäcugchu. 27Antis gamcunataga quiquin Tayta Diosmi cuyarcayäshunqui. Nätan cuyarcayäshunqui nogata cuyapäcamaptiquim, jinaman Tayta Diospita shamungäta chrasquicurcasha capäcuptiquim. 28Noga yargamurä Tayta Dioscagpitam. Jinarcurmi aywamurä cay pachaman. Cananga nätan cay pachapita cuticü yapay Tayta Dioscagtam”. 29Nipäcamaptin discïpuluncunaga cay nipäcümi: “Cananmi icha rimayanquiga shumag, mana imawansi tincuchilar. 30Cananga tantiarcayämi lapan ima-aygas musyangayta, jinamanga manam pisi tapucushunaytaragchu munanqui. Chaymi ‘Payga razonpa Diospita aywamusham’ nirsi chrasquicurcarag”. 31Nipäcuptïmi Jesusga cay nipäcaman: “Cananga ¿razonpachu yupachicarcayämanqui? 32Nämi nachrgayämun ürä, nätan nagascalam nä carunga. Gamcuna jucpacama wichicapäcunay, jinaman japaläta dëjapäcamänay üra. Nätan manam japalächu cäga. Tayta Diosga nogawanmi cayan. 33Lapan caycunata nircayag nä ushanantam, cay pachachru gamcuna nacatacurcanquiran, nätan valorchacurcay. Nogaga cay pachachru chay juchäcachigta nä yalisham cä. Chaylatam nircärig”.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\