Marcos 4

1Chaypita yapaytan Jesusga gochra manyanchru yachrachiyta galacuyun. Chayman alisca chranin runacuna gotucaräriptinmi, Jesusga jegarun gochrachru cayag büquiman. Jinarcurmi chaychru tacuyun. Nätan runacunaga lapansi quëdarärin gochra manyalanchrümi. 2Chay büquipitam achcata yachrachimura, imacunawansi tincuchiypa, cay nir: 3“Mayapäcuy. Juc runam aywara murug. 4Nä wichiyaptinmi waquin muruga ishquirun camiñuman. Chaytam pishgocuna shamurga micarärin. 5Waquincag murum ishquirun shala shalaman. Chaychrüga rätum yargaramun mana aläpa alpan captin. 6Jinarcurmi inti acaramuptinga chaquirun mana sapin captin. 7Nätan waquincag murum ishquirun casha cashaman. Jinarcurmi cashacunaga chayrag wiñayämuglata garwashtarachin. 8Nätan waquincag murucunam ishquirun ali alpaman. Chaypitam ima-ayga shumag wiñarun, jinaman alisca gueshpirun. Waquinmi camacurun juc tullulachru quima chrunca muruta. Waquinmi camacurun juc tullulachru sogta chrunca muruta. Nätan waquinmi juc tullulachru camacurun pachrac muruta”. 9Chaynuy nircurmi cay nirun: “Mayacarcayämagcuna, tantiagcagga cäsucurcay” nir. 10Chaypitam Jesús nä japalan quëdaruptinga, juc ishcay cayagcunaga chay chrunca ishcayniyog discïpuluncunawan, Jesusta tapurärin cay nir: “¿Imaninantag cayan chay tincuchiypa yachrachipäcamangayga?” 11Nipäcuptinmi Jesusga cay nirun: “Gamcunataga Diosmi musyarcayächishunqui mana canancama pisi musyanganta. Chayga cayan Diospa munayninchru cawaymi. Nätan Diospa munayninchru mana cawagcunataga mana tantiayta munapäcuptinmi imacunawansi tincuchiypa yachrayächï. 12Chaynuy cagcunapita isquirbishachrüga cay niyanmi: Rircararcayarsi manam ricapapäcungachu. Nätan mayarcayarsi manam tantiapäcungachu, Diosmansi manam cutipäcungachu, ni juchancunapitas manatan perdonashas capäcungachu”. 13Nircurmi Jesusga cay nirun: “¿Gamcuna manachu tantiapäcunqui imawansi tincuchiypa yachrayächingäta? Chauraga ¿imanuyparag tantiapäcunqui imawansi tincuchiypa lapan yachrachinata?” 14“Chay muruta wichig runanuymi cayan, Diospa ali willapanta willapacugga. 15Chaura chay waquin mayacugcunaga capäcun anag camiñunuymi. Chaymi murunuysi cayag ali willapata mayacurayaptilan, Asyag shamurga lapan mayanganta gongarachin. 16Waquin mayacugcunaga capäcun shala shala chracranuymi. Paycunas mayacurcanmi ali willapata, jinaman chrasquicurcansi cushisham. 17Nätan chay murunuysi mana sapichacusha carmi mana awantapäcunchu imatas. Chaymi Diospa willapanta mayacurcanganpita chregnipapäcuptin, jinaman imas cunchuycunata pasapäcurga, juchaman ishquipäcun. 18Waquin mayacugcunaga capäcun casha casha chracranuymi. Paycunas ali willapata mayacurcanmi. 19Nätan cay pachachru ima-aygas rurayninman pinsiarmi, capogniyog car ima-ayganmansi yupachicuycunam, jinaman imansi cayaptin mastarag ashiyaycunam, ali willapata gongapäcun. Chaymi Dios ningannuyga mana cawapäcunchu. 20Nätan waquin mayacugcunaga capäcun ali chracranuymi. Paycunas ali willapata mayacurcanmi, jinamanmi chrasquicurcan. Chaypitam paycunaga Dios ningannuy alita rurayar cawapäcun. Paycunapita waquinmi capäcun juc murulapita quima chruncata camacushanuy, waquinmi sogta chruncata camacushanuy, nätan waquinmi pachracta camacushanuy”. 21Chaypitas cay niraran: “¿Juc michïru ratashata acäsu chruranchi cajón ruyimanchu u cäma pachranmanchu? Manam. Chaytaga chruranchi ricäpayninmanmi shumag achicyänanpag. 22Chauraga pacashanuy cay yachrachingäcuna cayagsi mas guepaman musyacasham canga. Nätan canan mana musyashacunas canga shumag tantiachisham mas guepamanga. 23Chauragar mayacarcayämagcuna cäsucurcay”. 24Chaypitas niraran: “Mayacurcangaynuy rurapäcuy. Chaynuy rurapäcurga noga ningäcunata mas tantiagmanmi muyupäcunqui. 25Ningä razonpa chrasquicugcagtaga Diosga masmi yanapanga tantiayta. Nätan mana chrasquicugcagtaga ichicla mayacungalansi guechrusham canga”. 26Mastas Jesusga niraran: “Diospa munayninchru cawag runawan caynuymi ruracanga: Juc runa chracranman murururga, 27pagaspa u junagpa, ricchayar punuyar carsi, manam musyanchu imanuypa chay muru chicchimungantas. 28Chaynuymi ruracan alpachrüga: Puntataga wiñamun guewanuylaran. Chaypitam masla wiñaruptinga ricacämun espïgan, jina guepantaran chay espïgaga rurugyämun alisca chranin. 29Chaura nä pogoruptinga chay runaga jüsiwanmi ruturun apapäcunanpag”. Chay muru alisca chranin wiñagnuymi rurapäcunga Diospa munayninchru cawag runacunas. 30Chaypitas Jesusga niraran: “¿Imawantag tincuchichwan Diospa munayninchru cawag runacunata? ¿Imanirayantag? 31Paycunaga cayan nustäsa murunuymi. Chay nustäsa muruga lapan murucunapitas mas ichiclam. 32Nätan murunganchipita yargaramurga muyun jatun jachramanmi, canchrachru imas murushanchicunapitaga. Chaura rämancunas alisca jatunmanmi wiñan, jinaman cay pachachru pishgocunas gueshanta chaychru rurapäcunmi yachrapäcunanpag”. Chay muru chicchiramur alisca rämancuna wiñagnuymi Diospa munayninchru cawag runacunas capäcunga. 33Chaynuypam Jesusga ima-aygawansi tincuchiypa yachrachira, imanuysi mayacurcangannuy tantiapäcunanpag. 34Manam imatas yachrachigchu imawansi mana tincuchilarga. Nätan discïpuluncunataga japalancunatam chay yachrachingancunata shumag tantiachig. 35Chay junaglam nä pacha chacayaptin Jesusga nirun discïpuluncunata: “Acu, aywashun cay gochra chimpata”. 36Chaylam runacunata “Aywalä” nircur, discïpuluncunaga aywachicurcan Jesusta chay büquilawan. Jinatam gatirapäcura chaychru waquin büquicuna cayagsi. 37Nä aywarcayaptinmi gochrachru alisca walyayta galacuyun. Jinarcurmi chay walyaywanga yacus nä wiñacayara büquiman. 38Nätan Jesusga guepaman ashuyurmi punucarunag shumag jaunacuyur. Chaura discïpuluncunaga alisca manchacasham riccharärichin cay nir: “¡Yachrachig! ¡Ricchay, nämi talpuyanchi!” Chay niräriptin 39Jesusga sharcurcurmi chay walyaytawan yacutaga piñaparun cay nir: “¡Gasila cachracyay!” nir. Niptinga chayüram chay walyaysi, jinaman yacus amaynarun. 40Jinarcurmi Jesusga discïpuluncunata nirun: “¿Imanirtag gamcuna manchacararcayanqui? ¿Imanirtag mana yupachicarcämanquichu?” nir. 41Nätan paycunaga Jesús chaynuy ruraptinmi alisca manchacasha quiquincama tapunacurcara: “¿Pitag cay runaga? ¿Paytaga gochras walyagsi cäsucuruntag?” nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\