Mateo 21

1Chaypitam Jerusalenman nachrgarcayarga, chrarärï Olivos gotucagchru Betfagé marcaman. Chaypitam Jesusga cachrarun ishcay discïpulu-mayicunata 2cay nir: “Aywapäcuy wac chimpa tacsa marcalata. Chayman chrarärirmi taripäcunqui juc chrina ashnu watarayagta. Chayga cayan wawantinmi. Chayta pasquircur aywachipäcamuy. 3Chaychru pisi imalatas nipäcushuptiquiga cay nipäcunquim: ‘Munayniyog Jesusmi aywachimuy nircayäman. Mas jaucascalam cutichilämunga’ nipäcunquim”. 4Chaynuy rurara Diospa unay willacugnin isquirbinganchru cay nisha ruracänanpagmi. 5Chaychrüga cay niyanmi: “Willapäcamuy Jerusalenchru yachragcunata cay nir: ¡Jay! manshu reyniquim nä aywayämun, püllu ashnulan logasha. Aywayämun maticuna chrina ashnupa wawan logasham” niyanmi. 6Chaura chay discïpuluncuna aywarga rurapäcamura Jesús ningannuylam. 7Chauraga chrarärichimun ashnutaga wawantintam. Jinarcurmi catäcunata suwadïrurärï ashnucunaman. Jinarcurmi Jesusga logacurun püllu ashnuman. 8Chaypitam chaychru achca runacuna cayagga catancunata camiñuman mashtapäcura. Nätan waquincunam monticunapa rämanta muturcur mashtapäcura aywayangan camiñuman. 9Chaura Jesuspa naupanta aywagcunawan guepanta aywag runacunam gaparayta galacayärin cay nir: “¡Canangar salvayärimay Rey Davidpa castan! Alisca ali nisha cachun Munayniyog Diosninchi cachramungan. Cananga salvamäshun jana pachachru cayag cachramunganmi” nir. 10Nä Jerusalén marcaman yaycaräriptïga lapan runacunam sucsutänacarärin “¿Pitag chay runaga?” nir. 11Nipäcuptinmi waquin runacunaga cay nipäcura: “Payga Diospa willacugnin Jesusmi, Galilea ninganchru Nazaret marcapitam shamunga ninganmi” nipäcura. 12Chaura Jesuswanga yaycarärï Diospa wayin puncumanmi. Jinarcurmi payga washaman gargochracurun lapan chaychru ranticugcunatawan rantigcunatas. Chaypitam guellay trucagcunapa mësancunata ticpay usharun, chay palömacuna ranticugcunapa tayucurcänantawan. 13Jinarcurmi cay nirun: “Dios isquirbichinganchrüga cay ninmi: ‘Wayïga Diospa wayin’ nisham canga. ¡Nätan gamcunaga suwacunapa machrayninmanmi muyurärichinqui!” ninmi. 14Jinarcurmi Diospa wayinchru Jesús cayaptin ñaushacunawan ratacuna ashuyarärin payman. Payga nätan lapantam cuticarachin. 15Jesús chaynuy ruragta ricarärirmi, chaychru wamracunaga gaparayta galacayärin “¡Cananga salvamäshun Rey Davidpa castanmi!” nir. Chay nigta mayarärirmi sacerdöticunapa mandagnincunawan Moisés isquirbinganpita yachrachigcunaga alisca piñäcarärin. 16Chauraga Jesustam tapurärin cay nir: “¿Mayayanquichu cay wamracuna nircayanganta?” Nipäcuptinmi Jesusga nirun: “Au, mayayämi. ¿Gamcunaga manachu leyipäcuray Dios isquirbichinganchru cay nishata? Chaychrüga cay ninmi: ‘Acapa wamracunatawan chuchuyagcunatam camarisha canqui alawapäcushunaypag’ ”. 17Nircurmi yargorun runacunapita. Jinarcurmi aywacurcarä Betaniata chay Jerusalenpita yargorga. Chaychrümi gorpachacurcarä. 18Chaypitam warantin goyaga nä Jerusalenman cutircayaptï, Jesusta micanarun. 19Jinarcurmi camiñu lädunchru hïgos montita ricapururga ashuyurun mishquin palag. Jinarcurmi chay montipaga mana mishquin canagchu, antis yüralanmi cayänag. Chaura Jesusga chay montita cay nirunmi: “Cananpitaga manam pasay wayunquichu”. Niruptinga chayüram montiga chaquirun. 20Chayta ricarärir discïpuluncunaga mayacasha niragmi ricacarärï. Chauraga Jesustam tapurärï: “¿Imanirtag cay monti pasay-pacha chaquirun?” 21Nipäcuptïmi cay nipäcaman: “Shumag mayapäcamay: Dios rurangan nir razonpa yupachicurcaptiquiga, manam cay montiwan rurangänuylatachu rurapäcunqui. Antis ‘Cay jircata caypita ashuy, jinaman gochraman jegayuy nipäcuptiquis’ nipäcungaynuymi ruracanga. 22Nätan Diosman razonpa yupachicur manacurcaptiquiga, lapan manacurcangaymi ruracasha canga”. 23Chaypitam Diospa wayin puncuman yaycurur Jesús yachrayächiptin, payman ashuyarärin sacerdöticunapa mandagnincunawan chay marcachru alinninpag ricasha chacha olgocuna cay nir: “¿Imanirmi caycunata rurayanqui? ¿Pitag nirushunqui caycunata ruranaypag?” 24Nipäcuptinmi Jesusga nirun: “Gamcunatasi juclaylata tapuyärishay. Tapucuynïta nipäcamaptiquiga nogas nipäcushaymi pi nimaptin rurayangätas. 25Chauraga ¿pitag Juanta cachramura runacunata bautizänanpag? ¿Dioschu u runacunachu?” Niptinga quiquincamam galacayärin cay ninacuyta “ ‘Diospita’ nishaga, ‘¿Imanirtag chauraga mana cäsucurcaraychu?’ nimäshunmi. 26Nätan ‘Runacunam cachramusha’ nirushaga, runacunaga wanurachimäshunmi. Paytaga lapan runacunas ricarcayan Diospa willacugninpagmi” ninacurcara. 27Chaura Jesustaga cay nirärinmi: “Manam musyapäcüchu”. Niräriptinga Jesuspis cay nirunmi: “Nogasi manam nipäcugchu pi nimaptin rurayangätas”. 28Nircurmi Jesusga cay nin: “Juc runam cara ishcay churiyog. Chauraga mayorcagtam nirun: ‘Hiju, canan aywarulaynar uryag üvas chracräta’. 29Niptinmi churinga ‘Manam aywashagchu’ nirun. Chaypita nä nisha jananchrümi mas unaylantaga pinsiapacurcur aywacun uryag. 30Chaypitam runaga jucag churinman ashuyur cay nin: ‘Hiju, canan ayway uryag üvas chracräta’. Niptinmi churinga ‘Äri tayta, aywashagmi’ nircur mana aywashachu. 31Chauraga tapuyärishay: ¿Maygantag taytan mandangannuy rurara?” Niptinga “Naupacagmi” nirärinmi. Chaura Jesusga cay nirunmi: “Mayapäcamay shumag: Chay naupacagnuymi yaycurcayan Diospa munayninchru cawapäcunanpag patenti cobrag lutan runacunawan chuchumïcacuna. 32Naupata Bautizag Juan shamura ali cawapäcunaypag yachrachipäcushugniquim, nätan gamcunaga ‘Manam Diospitachu shamun payga’ nipäcuraymi. Nätan patenti cobrag lutan runacunawan chuchumïcacunam ichaga ‘Payga Diospitam shamun’ nir wanacarärira jinaman chrasquicarärira. Gamcunaga chayta ricarcayarsi manam juchäcuypita wanacurcaraychu, ni manatan Diospitam shamun nirsi chrasquicurcaraychu. 33Mayapäcamay caytas: Juc runam cara jatun chracrayog. Chaypitam chay runaga üvasta tarpurun. Jinarcurmi chay chracranta guenchrarun. Chaypitam rurarun üvas gamchicunantawan juc altu törrita chracranta täpananpag. Jinarcurmi üvasninta alpartir ishcay quima runacunata gochracurcur aywacura caru marcata. 34Chaypitam chracrayogga nä üvas cosëcha wichanga cachrarun ishcay quima rantisha runancunata paypacagta chay alpartir ruragcunapita chrasquipäcamunanpag. 35Chaura nä chraräriptinga chay alpartir ruragcunaga, chay chracrayogpa rantisha runancunata charircurmi juctaga astirärin, juctam wanurärichin, nätan waquintam rumiwan chapirärin. 36Chaura chracrayogga waquin rantisha runancunatam yapay cachrarun naupa cachranganpita mas achcata. Nätan alpartir ruragcunaga naupacagta rurapäcungannuymi lapanta rurarärin. 37Chaura ushanantaga cachrarun churintam ‘Churïtaga manchacurcangam’ nir pinsiar. 38Chauraga chracrayogpa churinta ricaparärirga, chay alpartir ruragcunaga rimanacarärin cay nirmi: ‘Chracrayog wanuptin wac churinmi ima-ayganwansi quëdanga. Antis wanurachishun cay chracra noganchipag cacunanpag’ nirmi. 39Chaura chracrayogpa churintaga charircur jorgarärin chracrapita jucläman. Chaypitam chaychru wanurärichin”. 40Chay nircurga Jesús tapurun cay nirmi: “Canan gamcuna mä nipäcamay chracrayog runa shamur ¿imatarag ruranga chay alpartir rurag runacunata?” 41Chaura runacunaga cay nirärinmi: “Mana cuyapälarchri wanuchinga chay lutan runacunata. Jinarcurchri chay chracranta gorunga juc runacunata paypacagta cosëcha wichan gopäcunanpag”. 42Nipäcuptinmi Jesusga nirun: “¿Gamcuna manachu leyipäcuray Dios isquirbichingancunata? Chaychrüga cay niyanmi: ‘Wayi pergag runacuna “Manam alichu cay juc rumiga” nir jitaripäcunganmi cananga cayan wayipa cimintu esquinanman chruranapag, chay alisca alinnin ruminuy. Caynuy alitaga Dioslam ruran. Jinaman caycuna ricayga alisca cushicuymi cayan noganchipag’ niyanmi. 43Chaura cayta mayapäcamay: Chauraga gamcunaga nä manam capäcunqui Diospita yachrachigchu. Cananga Dios munanganta yachrachipäcunga juc casta runacunam. Paycunaga Dios munangaynuymi cawapäcunga. 44[Nätan chay alinnin rumiman pisi ishquigga canga pedäzu rurasham. Nätan chay rumi pipa janamansi ishquirga pichruchingam.]” 45Chaynuy tincuchiypa Jesús yachrachinganta mayarärirga sacerdöticunapa mandagnincunawan fariseocunaga shumagmi tantiarärin paycunapita rimayanganta. 46Chaura chay runacunaga Jesús chariruytam munapäcura, nätan mana charipäcurachüga runacunata manchacurmi, runacunaga “Jesusta ricapäcura Diospa willacugninpagmi” nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\