Mateo 4

1Chaypitam Santu Espirituga Jesusta pusharunag chunyag pampaman, Asyag casquinwan juchäcachiyta munananpag. 2Chaychru cara Jesusga chruscu chrunca pagaswan chruscu chrunca junagmi mana micular. Chaypitam ichaga alisca juyupa micanarura. 3Jinarcurmi Jesusman Asyag chrarurga cay nin: “Diospa-mayin carga mä cay rumicunata niy tantaman muyunanpag”. 4Niptinmi Jesusga “Dios isquirbichinganchru cay niyanmi: ‘Manam micuylawanragchu runaga cawan. Dios mandangancunata cäsucursi runaga cawanmi’ niyanmi” nirun. 5Chaura Jesusta Asyagga pusharun Diospa marcan Jerusalentam. Jinarcurmi Diospa wayin jananman jegarcachir, Asyagga cay nirun: 6“Diospa-mayin carga mä caypita jegarpuy. Dios isquirbichinganchru cay niyanmi: ‘Cachramushag angelnïcunatam maquincunalaman ishquinaypag, chauraga manam rumicunaman sagtacunquichu’ niyanmi” nirun. 7Chaynuy niptinmi Jesusga “Dios isquirbichinganchru caynuymi niyan: ‘Amam Munayniyog Diosniquita shongoy munangannuy rurachiyta munanquichu’ ” nirun. 8Chaypitas yapaymi Asyagga Jesusta pusharun mas altunnin jircata. Chaychrümi ricarachin cay pachachru lapan nacioncunata jinaman chaychru ima-ayga alinnincagcunatas. 9Jinarcurmi cay nirun: “Naupachru gongorpacuyur alawämaptiquiga, cay lapan ricangaycunatam goshay” nirun. 10Chaura Jesusga cay ninmi: “Shumagla aywacuy Asyag. Diospa isquirbichinganchru cay niyanmi: ‘Munayniyog Diosniquipa naupalanchrümi gongorpacunquis, nätan pay munangantam ruranquis’ niyanmi” nirunmi. 11Chaynuypa niruptin Asyagga aywacunmi. Chaylam Diospa angelnincuna Jesusmanga chrarärin ima-aygachrüsi atendipäcunanpag. 12Chaypitam Jesusga Bautizag Juan carcelchru wichrgarayanganta mayarur cutira Galileachru Nazaret marcanta. 13Nätan Nazaretpitaga aywacura yachrag Capernaum marcatam. Chayga cayan Galilea gochra manyanchrümi; Zabulonpa jinaman Neftalïpa mojonnincagchrümi. 14Nätan Capernaumchru Jesusga yachrara Diospa unay willacugnin Isaiaspa isquirbishanchru cay ningan ruracänanpagmi: 15“Zabulonwan Neftalí yachranganchrümi ali willapa willapacarun. Chayga cayan jatun gochraman camiñu aywagchrümi, Jordán mayu chimpanchrümi, juc casta runacuna yachrangan Galilea ninganchrümi. 16Chaychru juchäcuyälar cawag runacunam ali willapata mayacarärin. Jinaman imaycamas cunchuyman nä yaycugpag cayag runacunapagmi ali willapa willapacarun” ningan ruracänanpagmi. 17Nätan Capernaumman chranganpita-pacham Jesusga yachrachiyta galayura cay nir: “Juchaycunapita wanacurcur, Diosman cutipäcuy. Nämi Diospa munayninchru cawapäcunay wichan nachrgayämun” nir. 18Chay Galilea gochra manyanpa aywayarmi, Jesusga ishcay runata ricapurun ataräyancuna jitarpurcayagta. Paycunapaga uryaynincuna cara pescacuylam. Jucpa jutin cara Simón. Paytaga Pedro nipäcugmi, jucagpam cara Andrés. Chay runacunaga capäcura chay wauguelam. 19Chaura Jesusga cay nirunmi: “Shamuy, nogawan uryashun. Nogam yachrachipäcushay juc pescacugnuy imanuypa runacunata Diosman aywachimuytas”. 20Niptinga ataräyancunata chrurayärirmi aywacurcan Jesuswan. 21Chaypita mas washascata aywayarmi, yapay ricapurun ishcay waugueta, Jacobotawan Juanta. Paycuna ishcayninsi capäcura Zebedeopa churinmi. Paycunaga büquinchrümi taytanwan carcayänag ataräyancunata alchayar. Chaura Jesusga ishcaynintam gayarun. 22Chaura paycunaga chayüram taytanta büquintawan dëjarcur Jesuswan aywacurcan. 23Nätan chay Galilea gochra ninganchrüga manyancunapam Jesusga purira, Israel castäcuna gotucarcänan wayicunachru yachrayächir. Payga purira Diospa munayninchru cawaypita ali willapata willapacuyarmi, jinaman runacunata lapan nanaycunapitawan tucuy gueshyacunapita cuticayächirmi. 24Jesús chaynuy cuticächinganpitaga Siria ninganchru lapanmi rimapäcura. Chaymi payman aywachipäcamura lapan gueshyayagcunata, tucuy nanaywan cunchuyagcunata, Asyagpa munayninchru cayag runacunata, wanupaywan gueshyagcunata, uncutucushacunata, nätan Jesusga lapantam cuticächira. 25Chauraga achcam runacuna Jesusta gatirapäcura Decapolispita, Galileapita, Judeapita, Jerusalenpita, Jordán mayu chimpan inti yargamunan lädupita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\