Apocalipsis 11

1Chaypitaga goraman juc chaglatam mëdicuna vära nirayagta. Jinarcurmi cay niraman: “Sharcuy. Mëdimuy Diospa wayinta, altarta, jinaman yupamuy chaychru ayga runacuna Diosta servircayagtas. 2Nätan washa puncutaga ama mëdiychu. Chayga nä cayan juc casta runacunata gosham. Paycunam ‘Dioslapag’ nisha Jerusalén marcata jaruypa ushagnuysi ima-ayga lutantas rurapäcunga, chruscu chrunca ishcayniyog quillantin. 3Chaynuy jinayta galayurcayaptinmi nogaga cachramushag ishcay willacugcunata lütu jacushatacama, juc waranga ishcay pachrac sogta chrunca junagnin noga ningäta willapacunanpag. 4Chay ishcay willacugga cayan chay ishcay olïvu monticunam, nätan cay pachachru munayniyogpa naupanchru chay ishcay candelërucuna cayagmi. 5Paycunata pisi lutan rurayta munaptinga shimincunapita yargamunga juc ninanuymi chay lutan ruray munagcunata nina rupagnuy rurananpag. Nätan pisi wanuchiy munagcunaga chay rurapäcungannuylam quiquincunas wanuchisha capäcunga. 6Chay ishcay willacugcunaga cayan munayniyogcamam. Paycunaga nogapita rimapäcunan junagcuna manam tamyachipäcamungachu, yacucunata yawarmanmi muyuchipäcunga, jinaman ayga cutis paycuna munangannuymi cay pachachru runacunata ima-aygawansi cunchuchipäcunga. 7Ningäta nä willapacuyta usharäriptinga mana ushayniyog ruyi pözupita jegamug ‘bestia’ ninganmi paycunawan pelianga. Chaypitam chay bestiaga vencinga, jinaman wanuchinga. 8Chaura chay wanushacuna jitarapäcunga chay jatun marcapa pläzanchrümi. Chay marcata Diosman yupachicugcunaga ricapäcun Sodomatanuymi jinaman Egiptotanuymi. Chaychrümi munayniyogninchitas cruzchru wanuchipäcura. 9Chay wanushacuna jitaragta ricapäcunga quima junag juc chraupi junagninran mayag chayag marcacunapita runacunas, tucuy casta runacunas, tucuy rimaychru rimagcunas, jinaman mayag chayag nacioncunapitas. Nätan chay runacunaga manam munapäcungachu enterrasha capäcunanta. 10Chauraga chay ishcay willacugcuna cay pachachru runacunata tucuynaypa cunchuchipäcunganpita wanurärichiptinga, cay pachachru runacunaga aliscam cushicurcanga, jinaman apachinacurcanga regälucunata jucnin jucninmi” niraman. 11Chaypitam quima junag juc chraupi junagnin nä cayaptinga, paycunata Tayta Dios cawacarachimun. Jinarcurmi sharcarärin. Chaura ricagcunaga aliscam manchacarärin. Jinarcurmi mayarärin jana pachapita “Jegapäcamuy cayman” nir gayachracamugta. 12Niptinga jegarärin jana pachamanmi juc pucutaychru, chregnipagnincuna rircararcayaptin. 13Chaura chayüram cay pachachru carun alisca juyupa pacha cuyuy. Juc marcatachu chruncaman partiruchwan, chaypa juclay partincagnuylam chay pacha cuyuywan juchrurun. Chaychrümi wanurärin ganchris waranga runacuna. Nätan waquin cawayagcunaga alisca manchacasham jana pachachru Tayta Diosta “Diosga alisca munayniyogmi” nirärin. 14Chaynuypam pasarun chay quimapita mas guepacag cunchuyga. “Nätan chay quimapita ushanancag cunchuy pasanapaga nämi pasay nachrgarayämun” niman. 15Chaura ushanan ángel trompëtata töcaruptinga, mayacaramun gayacuypanuy jana pachachru cay nipäcunganmi: “Pipitas maypitas mandasha pachata, cananga nä mandayan Munayniyogninchi Diosmi, jinaman Cristom. Paymi cananga mandanga imaypita imaycamas” ninganmi. 16Chaypitam Diospa naupanchru, chay trönucunachru tayarcayag ishcay chrunca chruscuyog mandagcunaga gongorpacayärir lipucayärin pampaman umancunas tupangancama. Jinarcurmi Diosta, 17alawarärin cay nir: “Gamlatam ‘Gracias’ nicurcag ima-aygatas ruray atipag munayniyog Tayta Dios. Gamlam cayanqui canansi, unaypita chay cayagsi, jinaman aywamugpag cayagsi. Cananga alisca munayniyog cangaytam runacunata ricarachinqui, nätan paycuna mandaytam galayurunqui. 18Nätan nacioncunachru runacunaga aliscam piñäcarärin. Chaura cananga chraramun chay runacunata alisca piñasha cunchuchinay junagmi, jinaman chay wanushacunata cunchuchinay junagmi, nätan servishugniqui willacugcunata, jinaman gam manchacushugniqui raquishaycunata, alinninpag ricashatas u manacagpag ricashatas premiuta gonay junagmi, nätan cay pachata pampanman ruragcunata cunchuchinay junagmi” nir. 19Nä alawayta usharäriptinga Diospa cacunancagmi jana pachachru garicarun. Jinarcurmi ricacarun cajón nirayag ‘Arca’ ningan. Jinarcurmi galacuyun lipayta, gayacuypanuy rimayta, räyuyta, juyunaypa pacha cuyuyta, alisca runtu tamya tamyayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\