Apocalipsis 6

1Chaypitaga ricapurü chay Achrcashnuysi cayagtam galayunan cërasha paquigta. Jinarcurmi mayarü jucta chay chruscu angelnuysi cayagcunapita räyunuysi “Shamuy” nigta. 2Niptinga rircärirmi ricapurü, juc yurag caballuta. Nätan logarayagninmi charayänag arcuta flëchantinta. Jinarcurmi paytaga gorärin juc corönata. Chaura payga yargorun yaligmi, jinaman yalinanpagmi. 3Nä guepacag cërashata quichraruptinga mayarü, chay chruscu angelnuysi cayagpitam juctatag “Shamuy” nigta. 4Chaura rircäriptïga yargaramun juc puca caballutan. Chay logarayagtaga nirun munayniyog cananpagmi, nätan cay pachachru runacunata mana alipa cawachinanpagmi, jinaman runacunata quiquincama wanuchinacuyagta cawachinanpagmi. Jinarcurmi goyurun juc alisca jatun espädata. 5Nä mas guepacag cërashata paquiruptinga mayarü, chay chruscu angelnuysi cayagpita jucnintatan “Shamuy” nigta. Chaura rircarirga ricapurü yana caballutam. Nätan chay caballuta logarayagga charayänag balanzatam. 6Chauraga mayarü chay chruscu angelnuysi cayagcunapa chraupinpitam cay nimugta: “Juclay kïlu trïgulam juc junagchru gänana golguepag canga. Jinaman quima kïlu cebädalam juc junagchru gänana golguepag canga. Nätan aceitiga, jinaman vïnuga pachalan cachun” nimugta. 7Nä mas guepacag cërashata paquiruptinga mayarü, chay chruscu angelnuysi cayagcunapita ushanancagtam “Shamuy” nigta. 8Chaura rircarinäpagga cayänag juc runtush caballum. Nätan chay logaragninpam jutin canag ‘Wanuy’. Chaypa guepanta gatirämugga canag wanuymi. Chayga aywamunag wanushacuna cacunanpitam. Chaytam cay nirun: “Cay pachachru runacunata, lamitäpita mas lamitänincagta wanuchiy, espädawan, micuypita, gueshyawan, jinaman sima uywacunawan” nirun. 9Chaynuytan nä mas guepacag cërashata paquiruptinsi altar chraquinchrüga ricapurütag unay wanushacunata. Paycunaga Diospa willapanta willapacurcanganpitam, jinaman chay willapacurcangannuy ali cawapäcunganpitam wanuchisha capäcura. 10Paycunapa almancunam gayachracuypanuy cay nipäcunag: “Japalay Munayniyog Dios, lapan juchapita caruchru cacug, rimangaynuy rurag, ¿Imaytag wac wanuchipäcamagcunapa juchancunata taripanqui, jinaman wac pachachru yachrarcayagcunata cunchuchinqui?” nipäcunag. 11Nipäcuptinga gorun yurag jacucunatam. Chaypitam cay nirun: “Uchuclataga masrag shuyayäriy. Gamcunatanuysi willapacug-mayiquicunata wanuchiyta aypachipäcungancama” nirun. 12Nä sogtacag cërashata paquiruptinga rircärïmi. Jinarcurmi pacha cuyuyta galacuyun alicusa. Chauraga intim muyurun yanaman juc lütu jacumannuy. Nätan quillam muyurun yawarmannuy. 13Jinaman goyllarcunam jana pachapita ishquirärimun cay pachaman. Walyaptin hïgos montipa mishquincuna ishquimugnuy. 14Chaura cieluga garapita juc röllu wancucagnuymi illacarun. Nätan lapan jircacunas, tishgocunas chay cuyuyaptilanmi ashurärin jucläman. 15Jinarcurmi cay pachachru mana cäsucugcunaga, reycunas, aliscannin wiragochacunas, capogniyogcunas, soldäducunapa mandagnincunas, munayniyogcunas, rantisha runacunas, mana rantisha runacunas, lapan pacacarärin machraycunaman, jircacunachru gagacunaman 16cay nirayar: “Ishquimuy nogacunaman gagacuna, jircacuna, nätan pacapäcamay wac trönuchru tayayag Diospa naupanchru mana capäcunäpag, jinaman chay Achrcashnuysi cayag mana cunchuchipäcamänanpag” nir. 17Jinamansi cay nipäcuntan: “Cananga alisca piñasha cunchuchimänanchi junagmi chraramun. Caytaga manam pisi awantanmanchu” nircayar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\