Apocalipsis 8

1Nä ushanan cërashacagta paquiruptinga, jana pachachrüga lamitä üranuymi pasay cachracyarärin. 2Jinarcurmi ricapurü ganchris angelcuna Tayta Diospa naupanchru shayarcayagta. Paycunataga gorärin ganchris trompëtatam. 3Chauraga chrarun juc angelmi örupita inciensu rupachicunata apacurcur. Jinarcurmi altarpa naupanchru shacuyun. Chaura paytaga gorärin achca inciensutam, chay örupita cayag altarchru Diospa lapan raquishancunapa manacuynincunaman tacuchinanpag, chayga canag trönupa naupanchrümi. 4Jinarcurmi chay inciensupa goshchringa jegarun angelpa maquinpitaga Dioscagman, Diospa lapan raquishancunapa manacuynintin. 5Chaypitam angelga charirun chay inciensu rupachicunata. Jinarcurmi chayman wiñarun rupayag shanshata chay altarpita. Chaypitam garparamun cay pachaman. Chauraga galacuyun räyuytam, wagariytam, lipaytam, jinamanmi alisca pacha cuyuyta. 6Chauraga chay ganchris trompëtata chay ganchris angelcuna chararcayagga camacarärin töcapäcunanpagmi. 7Jinarcurmi naupacag ángel töcaruptinga galacayamun cay pachamanga runtumuyta, jinamanmi ninawan yawar tacusha ishquimuyta. Chayga ruparun lapan montitam guewantinta. Nätan ruparunga, cay pachatachu quimaman partiruchwan chaypa juclay partinnuylatam. 8Chay guepacag ángel töcaruptinga, juc jatun jircanuymi warauyar rupayar jatun gochraman jitayucarun. Jinarcurmi muyurun yawarman. Nätan antanyarunga, chay jatun gochratachu quimaman partiruchwan chaypa juclay partinnuylam. 9Chaura chay yawarman muyushacagchrüga lapan ima-aygas cawagmi wanurun, jinaman büquicunas pampanmanmi ruracarun. 10Chay mas guepacag ángel töcaruptinga jana pachapita ishquiramun jatun goyllarmi juc achquinuy rupayar. Chayga ishquirun mayucunamanmi pucyucunamanmi. Nätan ishquirunga, chay lapan mayucunatachu pucyucunatachu quimaman partiruchwan chaycunapa juclay partinnuylamanmi. 11Chay goyllarpa jutinga canag ‘Atgag’ nisham. Jinarcurmi chay ishquingan yacuga muyurun atgagman. Chaura runacunaga achcam wanurärin chay atgag yacuta upyarärir. 12Chay mas guepacag ángel töcaramuptinga, intitachu quimaman, quillatachu quimaman, jinaman lapan goyllarcunatachu quimaman partichracuruchwan chaycunapa juclay partinnuycaglam yanauyarun, chauraga pagaspas junagpas manam shumagga achicyänagchu. 13Chauraga chay rircarayälarmi ricapurütag jana pachapa chraupinchru juc jatun ancanuy päriyagta. Chaymi gayacuypanuy “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Quima cunchuycuna puchurayag pasananpag chay quima angelcuna puchurayag trompëtata nä wagarirärichiptinga, mas juyupam cunchupäcunga chay pachachru yachrayag runacuna” niramun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\